Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SI | EN
Skrbno z gozdom, v dobro narave in ljudi

Razpisi PRP 2014 - 2020

Razpisi Programa razvoja podeželja 2014 - 2020

Zavod za gozdove Slovenije izvaja v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 več ukrepov.

Izvajanje podukrepa 8.4. »Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov«

Nakup sadik gozdnega drevja ter potrebnega materiala za zaščito sadik pred divjadjo

Zavod za gozdove Slovenije kot izvajalec iz naslova aktivnosti »Nakup sadik gozdnega drevja in potrebnega materiala za zaščito mladja pred divjadjo«, podukrepa 8.4. »Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 zagotavlja sadike in materiale za varstvo pred divjadjo za obnovo gozdov, ki so bili poškodovani po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem.

Končni upravičenci oziroma prejemniki sadik in materialov za varstvo pred divjadjo so lastniki gozdov, katerim so bile s strani Zavoda za gozdove Slovenije izdane odločbe o izvedbi potrebnih gojitvenih del in varstvenih del za zaščito pred divjadjo za sanacijo in obnovo po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.

Poškodovanost gozda od žleda 2014 je bila na površini 13.000 hektarjev tolikšna, da je treba te gozdove uvajati v obnovo. Posledično se je poškodovanost gozdov nadaljevala z gradacijo podlubnikov, ko se zlasti v gozdovih s prevladujočo smreko obseg potrebne obnove gozda še povečuje. V normalnih razmerah usmerjamo razvoj gozda s 95 do 98 % naravne obnove in 2 do 5 % z obnovo s sadnjo sadik, redkeje tudi setvijo semena na prostem. V obnovi poškodovanih gozdov pa bo  površina obnove gozda s sadnjo sadik od desetine do četrtine.

Obnovo poškodovanega gozda s sajenjem sadik se izvaja na večjih ogolelih površinah, kjer je naravna obnova gozda motena ali celo onemogočena, kjer so slabe možnosti za naravno nasemenitev, v primeru možnega razvoja erozijskih procesov in pri obnovi poškodovanih nenaravnih gozdov s prevladujočo smreko.

V vrstni sestavi sadik bo prevladovala bukev, okvirno 60%, od listavcev bo še večji delež  sadik gorskega javorja in gradna, bodo pa sajene tudi druge vrste, zlasti češnja in dob. Iglavcev bo okvirno ena tretjina sadik, poleg smreke, ki bo pogosto v vlogi predkulture, bodo še sadike jelke, rdečega bora in macesna. Na lokacijah, kjer je bil gozd močno poškodovan  od podlubnikov, bodo med sadikami prevladovali rastiščem ustrezni listavci. Gostota sadnje sadik pri iglavcih bo okvirno 2.000 sadik na hektar, pri bukvi pa 3.000 sadik na hektar. Sadike se lahko sadijo po skupinah z eno vrsto sadik (nekaj deste sadik), lahko pa tudi medvrstno in medsebojno maloporšinsko mešane, v primeru, ko so na določenih rastiščih konkurenčno izenačene v rasti, npr.: bukev – smreka – jelka. V okolju, kjer razvoj mladovja ovira rastlinojeda parkljasta divjad, je potrebna zaščita sadik z mehanskimi in premaznimi sredstvi, z zaščitnimi tulci in premazi.

Cilj aktivnosti je zasnovanje gozda s sadnjo rastiščem ustrezne drevesne sestave in z naravno vrastjo vrst, s čimer se bo zagotavljala biotska pestrost, razvojna stabilnost gozda in prilagajanje gozda spremenjenim klimatskim razmeram.

Sadike gozdnega drevja ter potrebnega materiala za zaščito sadik pred divjadjo, ki so zagotovljeni in oddani lastnikom gozdov iz naslova aktivnosti »Nakup sadik gozdnega drevja in potrebnega materiala za zaščito mladja pred divjadjo«, podukrepa 8.4.:

 • Jesen 2016
Naziv materiala Količina Vrednost - €
Sadike (kos) 139.035 125.345,95
Žična ograja s pomožnimi materiali (m) 1.200 3.103,50
Grobo mrežasti tulci 1,5 m (kos) 1.210 1.919,06
Zaščitni premazi vršičkov (kg) 174 1.357,15
Skupaj   131.725,66
 • Pomlad 2017
Naziv materiala Količina Vrednost - €
Sadike (kos) 332.840 241.918,67
Žična ograja s pomožnimi materiali (m) 8.150 19.268,31
Tulci (kos) 6.400 7.244,36
Skupaj   268.431,34
 • Jesen 2017
Naziv materiala Količina Vrednost - €
Zaščitni premazi vršičkov – kg 663 4.937,96
Zaščitno škropivo vršičkov – l 65< 439,86
Sadike- kos 2.800 5.242,86
Koli za obeleževanje sadik - kos 2.800 1.366,40
Skupaj   11.987,08
 • Pomlad 2018
Naziv materiala Količina Vrednost - €
Sadike – kos 370.805 333.000,52
Koli za obeleževanje sadik - kos 193.400 48.624,69
Tulci - kos 1.800 4.587,20
Zaščitno škropivo vršičkov – l 170 1.150,41
Skupaj   387.362,82

Več informacij:

Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Povzetek: Slovenija ima velik delež kmetijskih površina na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, kar zmanjšuje konkurenčnost slovenskega kmetijstva, omejuje izbor možnih proizvodnih usmeritev in viša stroške proizvodnje. To vodi v opuščanje kmetijstva na teh območjih, zaraščanje kmetijskih zemljišč, izgubo biotske raznovrstnosti in kmetijske krajine.

Glavne aktivnosti: Z vzdrževanjem kmetijskih zemljišč v proizvodni funkciji ohranjamo ne le proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, pač pa tudi razpoložljiv naravni vir, ki je življenjski in gospodarski prostor za domačine kot tudi prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa za ljudi izven teh območij.

Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017

Na spletnih straneh MKGP je bil 27.3.2017 objavljen razpis v okviru PRP 2014 – 2020 za podukrep 8.6 »Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017«.

Informacije o razpisu

Razpisna dokumentacija

Za podrobnejše informacije se lahko obrnete tudi na info točke Zavoda za gozdove Slovenije.

Razpisi PRP 2014 - 2020

Zavod za gozdove Slovenije izvaja v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 "Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2018".

Usposabljanje je brezplačno in je namenjeno lastnikom, zakupnikom in uporabnikom gozdov ter zaposlenim pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirana za gozdarsko dejavnost in potrebujejo znanja s področja varnega dela v gozdu. Usposabljanja so za udeležence brezplačna.

Cilj usposabljanja je povečanje varnosti pri delu v gozdu z motorno žago in traktorjem s poudarkom na zmanjšanju števila nezgod med lastniki gozdov in neprofesionalnimi izvajalci del v gozdovih, povečanju njihove učinkovitosti pri delu v gozdu in okolju prijazni izvedbi del. Poleg tega je cilj usposabljanja seznaniti udeležence s pomenom sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdom zlasti na območjih Nature 2000 ter opozoriti na spremenjeno gospodarjenje z gozdom kot posledico podnebnih sprememb in ujm.

Pričakovani rezultati usposabljanja so naslednji:

 • zmanjšanje nezgod pri delu v gozdu med populacijo upravičencev usposabljanj, predvsem zmanjšanje težjih in smrtnih nezgod,
 • povečanje učinkovitosti pri delu v gozdu,
 • dvigniti zavest o okolju prijazni izvedbi del ter
 • dvigniti raven gospodarjenja v smeri sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdom.

ZGS bo izvajal naslednje vrste usposabljanj:

 1. varno delo z motorno žago (16 ur; teoretični in praktični del) - dvodnevni tečaj:
 2. varno delo s traktorjem (8 ur; teoretični in praktični del) - enodnevni tečaj:

Usposabljanja se bodo izvajala v obdobju od 15.4. 2018 do 30.9.2018.

Udeleženci se, po predhodnem dogovoru z odgovorno osebo na OE Zavoda za gozdove Slovenije, na usposabljanje prijavijo s pisno z vlogo - izjavo, ki jo posredujejo na Območne enote Zavoda za gozdove Slovenije.

Usposabljanja se lahko udeležijo le z ustrezno osebno varovalno opremo (najmanj gozdarska zaščitna čelada, zaščitne rokavice, proti vrezne hlače in ustrezna obutev - vse dni trajanja usposabljanja) ter z gorivom in mazivom napolnjeno lastno motorno žago. Upravičenci morajo na usposabljanje prinesti osebni dokument iz katerega je razvidna tudi enotna matična številka občana. Starost udeležencev je najmanj 16 let. Udeleženci usposabljanja ne smejo biti v osebnem stečaju.

Podrobnejše informacije za udeležence usposabljanj je možno videti na tej povezavi.

Projekt financira Evropski kmetijski sklad v okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2014 - 2020 za leto 2018. Naročnik je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izvajalec pa Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo iz Postojne kot podizvajalcem.

Predvideni termini usposabljanj

Termini


Informacije o nekaterih aktualnih ukrepih in razpisih Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 na področju gozdarstva

(celoten program ukrepov PRP 2014 – 2010 je dostopen na http://www.program-podezelja.si/sl/)

1. Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje

1.1. Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov

1.2. Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov

 • Nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa
 • Naložbe v predindustrijsko predelavo lesa

2. Prenos znanja in dejavnosti informiranja

2.1. Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti

Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2016

8.6. Operacija naložbe v  pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016

Aktivnosti »Dela za odpravo škode in obnovo gozda« iz operacije »Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči« Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014 - 2020