Preskoči na vsebino
 

Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SI | EN
Skrbno z gozdom, v dobro narave in ljudi

Lovskoupravljavsko načrtovanje

Lovskoupravljavsko načrtovanje

Zgodovina načrtovanja na področju divjadi

Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 13/1993) je ZGS določil za nosilca letnih lovsko gojitvenih načrtov in desetletnih lovsko gojitvenih načrtov za posamezno lovsko gojitveno območje (LGO). V času sprejetja omenjenega zakona je bilo v Sloveniji 18 LGO, ki so združevala 431 lovskih družin in gojitvenih lovišč. Prve letne lovsko gojitvene načrte za posamezno LGO je ZGS pripravil leta 1993. Leta 2000 so bili izdelani in potrjeni še strateški dolgoročni dokumenti za posamezno LGO - 10 letni lovsko gojitveni načrti za obdbje 2001 – 2010.

Do sprememb je prišlo leta 2004, ko je bil sprejet Zakon o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št. 16/2004). Za osnovno enoto načrtovanja je omenjeni zakon namreč določil lovsko upravljavska območja (LUO). Na podlagi ekoloških značilnosti posameznih predelov Slovenije se je oblikovalo 15 LUO, ki po podpisu koncesije združuje 423 lovišč, med njimi tudi 11 lovišč s posebnim namenom (LPN).

Načrtovanje iz velikega v malo

je princip, ki se ga gozdarji držimo pri načrtovanju. Zato pri lovsko upravljavskem načrtovanju govorimo o treh ravneh načrtovanja. Osnovo predstavljajo dolgoročni načrti, ki za desetletno obdobje vključujejo analizo preteklega in sedanjega stanja upravljanja s populacijami divjadi in njenim okoljem ter opredeljujejo cilje in ukrepe za njihovo uresničitev. Zastavljenim ciljem nato skozi desetletno obdobje sledijo letni lovsko upravljavski načrti, ki na podlagi opredeljenih ukrepov predpisujejo konkretno višino in strukturo odvzema posameznih vrst divjadi ter obseg del v okolju za posamezno LUO. Višina in struktura odvzema ter obseg del se znotraj LUO razdeli na lovišča in lovišča s posebnim namenom, kar pa je opredeljeno v letnih načrtih lovišč in lovišč s posebnim namenom.

Postopek načrtovanja

Dolgoročni načrti

 1. Podatke, ki so potrebni za izdelavo dolgoročnega načrta LUO, posreduje upravljavec lovišča in lovišča s posebnim namenom pristojni območni enoti ZGS. Na njihovi osnovi se opravi analiza preteklega upravljanja, ocena stanja, določijo se cilji in ukrepi za njihovo uresničitev.
 2. Izdelan osnutek dolgoročnega načrta določi Strokovni svet ZGS.
 3. Potrjen osnutek dolgoročnega načrta se javno razgrne na spletni strani ZGS.
 4. Javno predstavitev osnutka dolgoročnega načrta LUO opravi pristojna območna enota ZGS. Na javni obravnavi sodelujejo: lastniki gozdov, izvršilni organ območnega združenja upravljavcev lovišč v LUO v imenu upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom, območne enote Zavoda RS za varstvo narave, območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, lokalne skupnosti in drugi, katerih dejavnost je povezana z divjadjo in njenim okoljem.
 5. Vse zgoraj naštete organizacije in institucije lahko v času javne razgrnitve in na javni obravnavi podajo pisne pripombe.
 6. Svet območne enote ZGS se opredeli do vseh prispelih pisnih pripomb.
 7. Na podlagi presoje pripomb iz prejšnjega odstavka izdela ZGS predlog dolgoročnega načrta LUO.
 8. Predlog dolgoročnega načrta LUO določi Svet ZGS.
 9. Potrjene predloge dolgoročnih načrtov LUO mora ZGS predložiti v sprejem ministru.

Letni lovsko upravljavski načrti

 1. Podatke, ki so potrebni za izdelavo letnega načrta LUO – izpolnjen obrazec Letni načrt lovišča oziroma lovišča s posebnim namenom in podatke iz evidenc o odvzemu divjadi – posredujejo upravljavci lovišča in lovišč s posebnim namenom pristojni območni enoti ZGS, ki je nosilec izdelave letnega načrta LUO, v elektronski obliki najkasneje do 10. februarja tekočega leta.
 2. Osnutek letnega načrta LUO določi Strokovni svet območne enote ZGS.
 3. Osnutek letnega načrta mora ZGS objaviti na svoji spletni strani 7 dni pred javno predstavitvijo.
 4. Javno predstavitev osnutka letnega načrta LUO opravi pristojna območna enota ZGS in sicer najkasneje do 1. aprila tekočega leta. Na javni predstavitvi sodelujejo: zvršilni organ območnega združenja upravljavcev lovišč v LUO v imenu upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom, območne enote Zavoda RS za varstvo narave, območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, lokalne skupnosti in drugi, katerih dejavnost je povezana z divjadjo in njenim okoljem.
 5. Na podlagi presoje zbranih pripomb, razvidnih iz zapisnika poteka javne predstavitve, strokovna služba ZGS izdela predlog letnega načrta LUO. ZGS mora vsaki organizaciji, ki je posredovala svoje mnenje, pisno utemeljiti vzroke, zaradi katerih predlogi oziroma mnenja k letnemu načrtu LUO niso bili upoštevani.
 6. Predlog sprejme Svet območne enote ZGS na območju, ki je pristojno za določitev predloga načrta najkasneje do 5. aprila tekočega leta. Pred sprejetjem predloga lahko Svet območne enote ZGS zahteva dodatna pojasnila za določene vsebine načrta LUO, ki jih je pripravila strokovna služba ZGS.
 7. Zavod mora ministru, pristojnemu za divjad in lovstvo, predložiti v sprejem predlog letnega načrta LUO najkasneje do 10. aprila tekočega leta.
 8. Minister, pristojen za divjad in lovstvo, sprejme letni načrt LUO, najkasneje v 15 dneh od predložitve načrta v sprejem. Pred sprejetjem letnega načrta, lahko minister, pristojen za divjad in lovstvo, od ZGS zahteva dodatna pojasnila za določene vsebine načrta LUO, oziroma preveri določene vsebine letnega načrta LUO pri drugih strokovnjakih za področje divjadi in lovstva.
 9. Zavod po objavi sklepa o sprejemu letnih načrtov LUO le te v elektronski obliki posreduje OZUL-om.

Letni načrt lovišč in lovišč s posebnim namenom

 1. Najkasneje 15 dni od začetka veljavnosti pravilnika o sprejemu letnih načrtov LUO v Uradnem listu Republike Slovenije morajo izvršilni organ OZUL, Zavod in upravljavci lovišč in LPN v LUO zagotoviti, da se letni načrti lovišč in LPN uskladijo z letnim načrtom LUO.
 2. Organi iz prejšnjega odstavka izdelajo razdelilnik odvzema posameznih vrst divjadi in ukrepov v populacijah posameznih vrst divjadi ter v njihovem življenjskem okolju. O uskladitvi načrtov izvršilni organ OZUL in Zavod izdata pisni sklep. Tako usklajene letne načrte lovišč in lovišč s posebnim namenom z letnim načrtom LUO morajo upravljavci sprejeti najkasneje v 30 dneh od sprejema letnega načrta.
 3. Upravljavci lovišč in LPN morajo letni načrt poslati Zavodu v elektronski obliki, v roku 15 dni od njegovega sprejema.
 4. Do sprejema letnih načrtov lovišč in LPN se izvaja le lov na divjad, ki se v skladu z določbami predpisa, ki ureja vrste divjadi in njihove lovne dobe, lahko lovi celo leto. Pri vrstah divjadi, za katere je določen delni lovopust, je dovoljen lov v višini in strukturi 50% od načrta odvzema, potrjenega v letnem načrtu lovišča in lovišč s posebnim namenom iz prejšnjega leta. Ukrepi v življenjskem okolju divjadi se izvajajo na način in v obsegu, kot so bili načrtovani v potrjenem letnem načrtu lovišča in lovišč s posebnim namenom iz prejšnjega leta.

Spremembe načrtov

Kateregakoli od zgoraj navedenih načrtov se lahko spremeni skladno s opisanim postopkom sprejemanja načrtov.

Spremljanje usklajenosti odnosa gozd - rastlinojedi parkljarji

ZGS za namen preverjanja doseganja gozdnogojitvenih ciljev spremlja usklajenost odnosa gozd - rastlinojedi parkljarji na podlagi na podlagi izvedbe in analize zbranih podatkov iz popisov poškodovanosti gozdnega mladja.Metoda popisa objedenosti gozdnega mladja zajema 35 popisnih enot v območju celotne Slovenije. Popisne enote so bile oblikovane upoštevaje meje gozdnogospodarskih enot, meje populacijskih območij rastlinojede parkljaste divjadi (predvsem navadne jelenjadi) in težko prehodne ovire, kot so večje reke in avtoceste. Popis objedenosti je del sistema t.i. kontrolne metode v sistemu lovsko upravljavskega načrtovanja ter predstavlja enega od temeljnih vhodov za načrtovanje ukrepov v populacijah rastlinojede divjadi. Do sedaj je bil popis izveden v letih 2010, 2017 in 2020.

Povezave: