Preskoči na vsebino
 

Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SI | EN
Skrbno z gozdom, v dobro narave in ljudi

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa, ki je izdal katalog: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS)

Direktor ZGS: Gregor Danev

Naslov: Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 470-00-50
e-poštazgs.tajnistvoping@zgspong.si
 

Naziv odgovorne uradne osebe, ki je sprejela katalog: direktor ZGS

Datum zadnje spremembe kataloga: 5. 6. 2023

Dostop do kataloga: Katalog je dostopen v elektronski verziji na spletni strani ZGS.

2. Splošni podatki o ZGS in o informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organizacijska shema ZGS in podatki o organizaciji ZGS

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) kot pravna oseba s statusom javnega zavoda, ustanovljen z zakonom o gozdovih (UR. l. RS, št. 30/1993, s spremembami in dopolnitvami), opravlja javno gozdarsko službo v vseh gozdovih Slovenije, ne glede na lastništvo. Zavod za gozdove Slovenije je na državnem nivoju organiziran s sedežem na Centralni enoti v Ljubljani, na regionalni ravni v 14-ih območnih enotah, na lokalnem nivoju pa v krajevnih enotah.
V sestavi Zavoda za gozdove Slovenije je 10 lovišč s posebnim namenom, ki trajnostno gospodarijo z divjadjo, izvajajo varstvo redkih in ogroženih živalskih vrst ter opravljajo dejavnosti lovskega turizma. Javna gozdarska služba je skoraj v celoti financirana iz proračuna Republike Slovenije, lovišča s posebnim namenom pa se skoraj v celoti financirajo sama. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada RS. 

Povezavi: Organi ZGS | Organigram ZGS

 
Seznam notranjih organizacijskih enot:

(po kliku na posamezno organizacijsko enoto so razvidni podatki o vodji in drugi kontaktni podatki organizacijske enote)

Centralna enota, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Območna enota Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin
Območna enota Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled
Območna enota Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj 
Območna enota Ljubljana, Tržaška 2, 1000 Ljubljana
Območna enota Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna
Območna enota Kočevje, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje 
Območna enota Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto
Območna enota Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, 8250 Brežice
Območna enota Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje
Območna enota Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje
Območna enota Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec
Območna enota Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor
Območna enota Murska Sobota, Arh. Novaka 17, 9000 Murska Sobota
Območna enota Sežana, Partizanska 49, 6210 Sežana

Delovna področja ZGS:

1. Dejavnost javne gozdarske službe:

 • spremljanje stanja in usmerjanje razvoja gozdov,
 • varstvo gozdov,
 • usmerjanje gospodarjenja z gozdovi, gozdnim prostorom, posamičnim gozdnim drevjem ter skupinami gozdnega drevja zunaj naselij,
 • usmerjanje gradnje in vzdrževanja gozdnih cest,
 • vodenje evidenc in baz podatkov za gozdarstvo,
 • gozdno semenarstvo, vključno s pridelavo semena gozdnih in drevesnih vrst na semenskih plantažah, hranjenjem rezervnih količin semena gozdnih drevesnih in grmovnih vrst in ustanovitvijo in delovanjem semenske banke,
 • zagotavljanje sadik gozdnih drevesnih in grmovnih vrst,
 • prevzemanje in obračunavanje opravljenih del v gozdovih, če so financirana ali sofinancirana iz javnih sredstev,
 • strokovno svetovanje in usposabljanje lastnikov gozdov,
 • populariziranje gozdov in osveščanje javnosti o pomenu gozdov,
 • vodenje in odločanje v upravnih stvareh.

2. Dejavnost javne službe s področja divjadi:

 • priprava strokovnih podlag za ohranitev in varstvo divjadi ter njenega življenjskega okolja,
 • ugotavljanje stanja in spremljanje razvoja populacij divjadi in njenega okolja ter njune medsebojne usklajenosti,
 • načrtovanje in spremljanje upravljanja z divjadjo,
 • evidentiranje in analiziranje podatkov o divjadi in njihovih habitatih ter vodenje evidenc o uplenjeni in poginuli divjadi,
 • priprava strokovnih podlag za vzdrževanje in nego življenjskega okolja divjadi,
 • strokovno usposabljanje ter naravovarstveno izobraževanje lovcev,
 • zagotavljanje izvajanja operativnih aktivnosti ter ukrepov s področja ohranjanja in varstva ter usmerjanja razvoja populacij prosto živečih živali in njihovega življenjskega okolja,
 • izvajanje nalog trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v loviščih s posebnim namenom,
 • raziskovanje na področju divjadi in lovstva,
 • sodelovanje pri izdelavi strokovnih podlag za ukrepanje na področju varstva narave,
 • ocenjevanje škod, ki jih povzročajo zavarovane vrste sesalcev in ptic,
 • ocenjevanje škod od divjadi na nelovnih površinah ter sodelovanje v komisijah, pristojnih za oceno škode od divjadi, ki jih imenuje pristojni minister po lovsko upravljavskih območjih.

3. Dejavnosti na podlagi javnega pooblastila:

 • izvajanje javnih pooblastil v skladu z zakonom.

4. Tržne dejavnosti:

 • prodaja žive odlovljene divjadi in trofej, mesa ter delov odstreljene divjadi in primarna predelava mesa,
 • turistična dejavnost, povezana z lovstvom, gozdarstvom in ekologijo,
 • ocenjevanje škod na divjadi,
 • izdelava presoj življenjskih možnosti divjadi ob posegih v prostor,
 • pogodbeno gospodarjenje in organizacija gospodarjenja z gozdovi in z gozdnim prostorom ter ostale strokovno-organizacijske in strokovno-izvedbene naloge v zvezi s tem,
 • izdelava strokovnih podlag in priprava podatkov ter sodelovanje pri projektih na področju gozdarstva in lovstva, ki niso sestavni del nalog javne gozdarske službe,
 • pomoč pri ugotavljanju mej gozdne posesti,
 • organizacija povezovanja lastnikov gozdov,
 • svetovanje in organizacija aktivnosti pri odkupu lesa in učinkoviti rabi lesa za predelavo in energijo,
 • organizacija in izvajanje usposabljanj in izobraževanj, ki niso sestavni del nalog javne gozdarske službe, ter izvajanje gozdne pedagogike,
 • raziskovalna dejavnost,
 • izdelava okoljskih poročil oziroma poročil o vplivih na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, in presoj sprejemljivosti vplivov planov in posegov na varovana območja v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave,
 • svetovanje pri prometu z gozdovi in izdelava cenitev gozdov ter izvedenskih mnenj,
 • oddajanje nepremičnin v najem,
 • založništvo in prodaja obrazcev in listin za izvajanje gospodarjenja z gozdovi in opravljanje druge založniške in izdajateljske dejavnosti za informiranje javnosti o vsebinah, povezanih s popularizacijo gozdov, gozdarstva in lovstva ter z dejavnostjo Zavoda.
 

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Povezava - Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

 

2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja Zavoda za gozdove Slovenije

 

2.d Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, pomembnejših poročil, stališč in drugih podobnih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

2.e Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

Zavod za gozdove Slovenije v skladu s 56. členom Zakona o gozdovih vodi in odloča o upravnih stvareh:

 • izbiranje drevja za posek v sodelovanju z lastniki gozdov,
 • določitev količine in strukture dreves za največji možni posek,
 • izdajanje soglasij za posege v gozd in gozdni prostor,
 • izdajanje dovoljenj za ograditev posameznih delov gozda,
 • določitev roka za obnovo gozda , ki je bil opustošen ali v nasprotju s predpisi posekan na golo,
 • določanje sanitarnih sečenj in potrebnih gojitvenih in varstvenih del (usmeritve in roki),
 • izdajanje dovoljenj za prevoz gozdnih lesnih sortimentov, ki so jih napadli podlubniki, na skladišča za strojno lupljenje,
 • izdaja dovoljenj in načina uporabe atestiranih kemičnih sredstev, ki ne ogrožajo biološkega ravnotežja, za zaščito gozdnega mladja pred divjadjo in za zatiranje prenamnoženih populacij žuželk,
 • izdajanje odločb o dovolitvi začasnega spravila, začasnem prevozu ali začasnih zložitvi tujih gozdnih lesnih sortimentov,
 • izdajanje dovoljenj za zaporo gozdnih cest, 
 • določitev usmeritev in pogojev za sečnjo in spravilo lesa,
 • določitev usmeritev in pogojev za pridobivanje smole in okrasnih dreves.
 

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 

Naziv evidence

Pravna podlaga

Lokacija evidence

Vsebuje osebne podatke

Zbirka podatkov o stalnih vzorčnih ploskvah

Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93 in nasl.)

Posredovanje na zahtevo

NE

Zbirka podatkov o odsekih

Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93 in nasl.)

https://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/

NE

Zbirka podatkov o sestojih

Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93 in nasl.)

https://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/

NE

Zbirka podatkov o funkcijah

Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93 in nasl.)

https://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/

NE

Zbirka podatkov o poseku

Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93 in nasl.)

http://www.zgs.si/zavod/publikacije/letna_porocila/index.html

NE

Zbirka podatkov o izvedenih gojitvenih, varstvenih in drugih delih

Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93 in nasl.), Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu (Ur. l. RS, št. 58/02 in nasl.)

http://www.zgs.si/zavod/publikacije/letna_porocila/index.html

NE

Zbirka podatkov o gozdnih cestah

Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93 in nasl.)

https://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/

NE

Zbirka podatkov o gozdnih vlakah

Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93 in nasl.)

Podatki so del gozdno gojitvenega načrta, ki je na vpogled na pristojni krajevni enoti ZGS

NE

Zbirka podatkov o protipožarnih presekah

Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93 in nasl.)

Podatki so del protipožarnega načrta, ki je na vpogled na pristojni krajevni enoti ZGS

NE

Zbirka podatkov o gozdnih združbah

Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93 in nasl.)

https://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/

NE

Zbirka podatkov o izjemnih drevesih v gozdnem prostoru

Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93 in nasl.)

Podatki so del gozdno gojitvenega načrta, ki je na vpogled na pristojni krajevni enoti ZGS

NE

Zbirka podatkov o odvzemu divjadi

Zakon o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št. 16/04 in nasl.)

http://oslis.gozdis.si/

NE

Zbirka podatkov o škodah od divjadi

Zakon o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št. 16/04 in nasl.)

http://www.zgs.si/delovna_podrocja/gozdne_zivali_in_lovstvo/letni_nacrti_lovsko_upravljavskih_obmocij/index.html

NE

Zbirka podatkov o vzorčnih ploskvah za spremljanje objedenosti gozdnega mladja od divjadi

Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93 in nasl.)

http://www.zgs.si/delovna_podrocja/gozdne_zivali_in_lovstvo/letni_nacrti_lovsko_upravljavskih_obmocij/index.html

NE

Zbirka podatkov o opravljenih delih v življenjskem okolju divjadi

Zakon o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št. 16/04 in nasl.)

http://www.zgs.si/zavod/publikacije/letna_porocila/index.html

NE

Evidenca o izdanih odločbah o poseku dreves

Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93 in nasl.)

Za izvajanje nadzora dostopno Inšpekciji za gozdarstvo

DA

Evidenco o uresničevanju letnih gozdnogospodarskih načrtov

Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93 in nasl.)

http://www.zgs.si/zavod/publikacije/letna_porocila/index.html

NE

Evidenca gozdnih požarov

Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93 in nasl.)

http://www.zgs.si/zavod/publikacije/letna_porocila/index.html

NE

Evidenca zaščasnih skladišč gozdno lesnih sortimentov iglavcev

Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93 in nasl.)

http://www.zgs.si/zavod/publikacije/letna_porocila/index.html

NE

Evidenca ulova v pasti na začasnih skladiščih

Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93 in nasl.)

http://www.zgs.si/zavod/publikacije/letna_porocila/index.html

NE

Evidenca posegov v gozd in gozdni prostor

Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93 in nasl.)

https://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/

NE

Gnezda, kraji poleganja mladičev in zimovališča vrst

Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93 in nasl.)

Podatki so del gozdno gojitvenega načrta, ki je na vpogled na pristojni krajevni enoti ZGS

NE

Evidenca o izdanih dovoljenih za uporabo fitofarmacevtskih sredstev

Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93 in nasl.)

http://www.zgs.si/zavod/publikacije/letna_porocila/index.html

NE

Seznam prejemnikov sredstev proračuna za vlaganja v gozdove

Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93 in nasl.)

Ni javno dostopno

DA

Zaloga semena v semenski hranilnici

Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu (Ur. l. RS, št. 58/02 in nasl.)

Posredovanje na zahtevo

NE

Evidenca izdanih potrdil o izvoru gozdno reprodukcijskega materiala

Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu (Ur. l. RS, št. 58/02 in nasl.)

http://www.zgs.si/zavod/publikacije/letna_porocila/index.html

NE

Knjiga strokovnih izpitov v javni gozdarski službi

Zakon o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93 in nasl.)

Posredovanje na zahtevo

DA

Kataster lovsko upravljalskih območij, lovišč in lovišč s posebnim namenom

Zakon o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št. 16/04 in nasl.)

https://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/

NE

Seznam krmišč za divjad in mrhovišč za medveda

Zakon o krmi (Ur. l. RS, št. 127/06 in nasl.)

http://www.zgs.si/delovna_podrocja/gozdne_zivali_in_lovstvo/letni_nacrti_lovsko_upravljavskih_obmocij/index.html

NE

Odvzem velikih zveri

Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04 in nasl.)

https://www.gov.si/podrocja/okolje-in-prostor/ohranjanje-narave/strokovna-in-druga-gradiva-o-velikih-zvereh/#e15224

DA

 

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi organ na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja

 • evidenca o zaposlenih delavcih,
 • evidenca o plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja.

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja, s katerimi organ razpolaga

3.a Predpisi, splošne informacije

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03 in nasl., dalje ZDIJZ) določa informacijo javnega značaja in postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katero razpolagajo organi (državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb; 1. člen ZDIJZ) in tudi poslovni subjekti pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava (gospodarske družbe in druge pravne osebe zasebnega prava pod neposrednim ali posrednim prevladujočim vplivom, posamično ali skupaj, Republike Slovenije, samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih oseb javnega prava;  1.a člen ZDIJZ).

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim in fizičnim osebam (po ZDIJZ: prosilci).

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016) določa način posredovanja informacij javnega značaja prosilcem in v svetovni splet, zaračunavanje stroškov takega posredovanja, ceno in druge pogoje ponovne uporabe informacij javnega značaja ter poročanje o zagotavljanju dostopa do informacij javnega značaja.

 

3.b Dostop do informacij za ljudi s posebnimi potrebami

Skladno z 12. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja so informacije javnega značaja, ki jih ZGS posreduje v svetovni splet, dostopne ljudem s posebnimi potrebami tudi v tekstovni obliki. Za prevzem se je potrebno predhodno dogovoriti v tajništvu Centralne enote ali območne enote.

 

3.c Postopek za pridobitev informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja je dostopen v elektronski verziji na spletni strani ZGS.

Prosilec zahteva dostop do informacije javnega značaja s pisno zahtevo za dostop do informacije javnega značaja ali njihovo ponovno uporabo, lahko pa tudi z neformalno zahtevo (12. člen ZDIJZ).

ZGS zahtevi ugodi, če ne gre za varovane podatke iz 5.a ali 6. člena ZDIJZ.

 
Ustna zahteva za dostop ali ponovno uporabo informacije javnega značaja

Postopek na podlagi ustne zahteve je namenjen predvsem posredovanju vsakodnevnih, enostavnih informacij. V primeru, če ZGS zahtevi prosilca ugodi, prosilcu v najkrajšem možnem času omogoči seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da jo prosilcu da na vpogled ali pa mu zagotovi njeno fotokopijo ali elektronski zapis.

Pri tem se izpostavlja, da zaradi zahteve prosilca, po določilih ZDIJZ, ZGS ni dolžan pojasnjevati ali utemeljevati dokumentov ali postopkov ter izdelati novih dokumentov, seznamov, evidenc.

Ustna zahteva se poda v okviru poslovnega časa, in sicer v predhodno dogovorjenem terminu v uradnih prostorih sedeža Centralne enote oziroma območne enote.

Prosilec lahko poda ustno zahtevo tudi po telefonu.

Poslovni čas ZGS:

ponedeljek, torek, sreda, četrtek:                             od 8. ure do 15. ure
petek:                                                                       od 8. ure do 14. ure.

Prosilec, ki poda ustno zahtevo, nima pravice do pritožbe (13. člen ZDIJZ).

 
Pisna zahteva za dostop ali ponovno uporabo informacije javnega značaja

Prosilec lahko zahtevo pošlje na poštni ali e-naslov organizacijskih enot ZGS ali uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja ali pa zahtevo osebno odda zahtevo v tajništvu organizacijske enote ZGS.

Prosilcu ni treba izkazati pravnega ali kakršnega koli drugega interesa.

Pisna zahteva mora vsebovati:

 • navedbo, komu se pošilja in naslov.
 • podatke o prosilcu:
  • osebno ime, ime pravne osebe,
  • navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca prosilca (če gre za pooblaščenca, se priloži tudi pooblastilo)
  • naslov prosilca, naslov zastopnika oziroma pooblaščenca, poslovni naslov,
 • opredelitev informacije, s katero se želi prosilec seznaniti (jasen opis podatka oziroma dokumenta, s katerim se želi prosilec seznaniti),
 • navedbo, na kakšen način se prosilec želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (fotokopija, elektronski zapis, vpogled) in na kakšen način se mu posreduje (posredovanje na poštni naslov, e-naslov),
 • podpis prosilca oz. zastopnika ali pooblaščenca.

V zahtevi za ponovno uporabo informacij javnega značaja mora prosilec opredeliti:

 • informacijo, ki jo želi ponovno uporabiti,
 • na kakšen način želi prevzeti vsebino zahtevane informacije (klasičen ali elektronski zapis ter praviloma tudi oblika in nosilec zapisa),
 • za kakšen namen želi informacijo ponovno uporabiti.

Če je zahteva nepopolna in se zaradi tega ne more obravnavati, se pozove prosilca, da jo v roku, ki ni krajši od 3 delovnih dni, dopolni. Če niso izpolnjeni procesni pogoji iz 17. in 18. člena ZDIJZ se zahteva s sklepom zavrže.

ZGS odloči o zahtevi prosilca v roku 20 delovnih dni od dneva prejema popolne zahteve.

ZGS podaljša rok za odločitev za največ 30 delovnih dni, in sicer zaradi izjemnih okoliščin po 24. členu ZDIJZ.

Če ZGS zahtevi za dostop ugodi, ne izda odločbe. Zahteva prosilca se z odločbo v celoti ali delno zavrne, če ZGS ugotovi, da zahtevani podatek oziroma dokument pomeni izjemo po 5.a ali 6. členu ZDIJZ.

Delni dostop do dokumenta oz. njegovega dela se omogoči skladno z 19. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

O zahtevi za ponovno uporabo ZGS odloči s pisno odločbo, kar pa ne velja, če je edini pogoj ponovne uporabe navedba vira.

V kolikor prosilec meni, da mu ni bila posredovana informacija, ki jo je navedel v zahtevi, lahko zahteva od ZGS, da mu omogoči seznanitev z informacijo, ki jo je navedel v zahtevi.

Prosilec, ki vloži pisno zahtevo, ima pravico do pritožbe na podlagi določil 27. člena ZDIJZ. O pritožbi odloča Informacijski pooblaščenec.

4. Enotni stroškovnik za posredovanje informacij javnega značaja

Enotni stroškovnik za posredovanje informacij javnega značaja je določen v 17. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016, dalje Uredba).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Stroški se ne zaračunajo:

 • za vpogled v dokumente, kadar ne gre za primere, ko mora ZGS izdelati fotokopije zaradi izvedbe delnega dostopa za vpogled v dokumente,
 • za vpogled v dokumente v elektronski obliki, ne glede na izveden delni dostop, če se ga opravi v elektronski obliki,
 • za telefonsko posredovanje informacij,
 • za posredovanje informacij po elektronski pošti, če ne gre hkrati za primer pretvorbe informacije iz fizične v elektronsko obliko, če je informacija izključno v fizični obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v elektronski obliki.

ZGS posreduje informacije glede na tehnične pripomočke, s katerimi razpolaga.

Uredba v 18. členu določa način plačila stroškov. Ob posredovanju zahtevanih informacij, ZGS izda prosilcu sklep o plačilu stroškov, v katerem je določen rok plačila, ki ni daljši od petnajstih dni od prejema sklepa. Če materialni stroški posredovanja informacij presegajo 80 evrov (z vključenim DDV), lahko ZGS od prosilca zahteva vnaprejšnji polog.

5. Stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali drugi pogoje za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Obvezen pogoj za ponovno uporabo vseh informacij javnega značaja je navedba vira.

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, vključno z zbirkami podatkov.

 • Upravni postopki (odločbe)
 • Posegi v gozd in gozdni prostor (soglasja)
 • Področje javnih naročil

7. Druge informacije javnega značaja

Sporočila za javnost

Koledar dogodkov

Publikacije