Preskoči na vsebino
 

Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SI | EN
Skrbno z gozdom, v dobro narave in ljudi

Obvestila, razpisi

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in nasl., dalje: ZSPDSLS-1) objavlja:

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

1. Predmet so nepremičnine po seznamu:

a) Lokacija okolica Tolmina (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin - kontaktna oseba g. Edo Kozorog, tel. 05 38-01-240)

 • Logarnica Podkraj na naslovu Podkraj 56, 2375 Podkraj, poslovno-stanovanjski objekt na parc. št. 629/14 k.o. Podkraj (2375), stavbišče v izmeri 551 m2, prostori skupne površine 276,80 m2 (kletni in pomožni prostori z dvema garažama neto površine 69,4 m2, pritličje – potencialni poslovni prostor ali stanovanje 114,20 m2, prvo nadstropje stanovanje 93,20 m2), vknjižena stvarna služnost nujne poti, energijski kazalniki stavbe: potrebna toplota za ogrevanje 531 kWh/m2a, dovedena energija za delovanje stavbe 862 kWh/m2a, primarna energija 172 kWh/m2a, emisije CO2 19 kg/m2a, na parc. št. 629/14 k.o. Podkraj (2375), stavbišče v izmeri 551 m2, izhodiščna cena: 64.000,00 EUR.
 • zemljišče na parc. št. 629/13 k. o. Podkraj, v izmeri 10,5 m2 javne infrastrukture (rob ceste), obstaja predkupni upravičenec, izhodiščna cena: 260,00 EUR.

Oceno vrednosti za nepremičnini je opravil cenilec Damijan Lavrenčič.

b) Lokacija okolica Maribora (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor - kontaktna oseba g. Igor Kopše, tel. 02 23-41-610)

 • Stanovanje št. 2 v izmeri 36 m2, naselje Podvelka, Podvelka 1, k. o. Rdeči breg II (821), ID znak dela stavbe 821-50-3, energijski kazalniki stavbe: potrebna toplota za ogrevanje 140.86 kWh/m2a, dovedena energija za delovanje stavbe 249 kWh/m2a, primarna energija 293 kWh/m2a, emisije CO2 72 kg/m2a, izhodiščna cena: 27.500,00 EUR.
 • Stanovanje št. 1 v izmeri 64,86 m2, naselje Podvelka, Brezno 77, k. o. Brezno (801), ID znak dela stavbe 801-229-1, stanovanje zasedeno s predkupnim upravičencem, energijski kazalniki stavbe: potrebna toplota za ogrevanje 218.66 kWh/m2a, dovedena energija za delovanje stavbe 353 kWh/m2a, primarna energija 78 kWh/m2a, emisije CO2 9 kg/m2a, izhodiščna cena: 32.500,00 EUR.

Oceno vrednosti za nepremičnini je opravil cenilec Bojan Širec.

c) Lokacija okolica Bleda (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled - kontaktna oseba g. Jernej Avsenek, tel. 04 57-50-312)

 • Gozdarska koča Mežakla s pomožnim objektom in zemljiščem na parc. št. 919/2 k.o. Spodnje Gorje, površina zemljišča 705 m2, koča 87,40 m2 uporabne površine, pomožni objekt 46,40 m2 uporabne površine, Mežakla, Spodnje Gorje 189, Zgornje Gorje, energijski kazalniki stavbe: potrebna toplota za ogrevanje 422,80 kWh/m2a, dovedena energija za delovanje stavbe 515 kWh/m2a, primarna energija 1287 kWh/m2a, emisije CO2 216 kg/m2a, izhodiščna cena: 60.000,00 EUR.

Oceno vrednosti za nepremičnini je opravil cenilec Jure Kern.

2. Rok za zbiranje ponudb je 18.9.2023  do 8.30 ure. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov prispeti do določenega datuma in ure.

3. Ponudbi mora biti priloženo potrdilo, da je ponudnik nakupa vplačal varščino  v višini 10 % izhodiščne cene za vsako ponujeno nepremičnino na podračun Zavoda za gozdove Slovenije št. 01100-6030234244, sklic na št. SI 101-1008, pri Upravi za javna plačila, Urad Ljubljana. Ponudnikom, katerih ponudbe ne bomo sprejeli, bomo varščino brezobrestno vrnili v nominalnem znesku v 30 dneh od sprejema odločitve, da se njihova ponudba ne sprejme. Varščina bo ponudniku, ki bo na razpisu uspel, všteta v kupnino.

4. Ponudba mora vsebovati:

 • ime in priimek oz. firmo kupca ter naslov stalnega bivališča oz. sedež ponudnika,
 • potrdilo o plačilu varščine,
 • matično in davčno številko ponudnika, številko TRR,
 • navedbo nepremičnine, ponujeno ceno,
 • dejavnost oz. uporabo, ki se bo izvajala na predmetu prodaje,
 • kontaktno osebo ponudnika in njegovo telefonsko številko,
 • navedbo, da je ponudba veljavna najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb,
 • izjavo, da ponudnik ni povezana oseba po 7. odst. 51. člena ZSPDSLS-1 (v prilogi razpisa).

 5. Pisne ponudbe se pošljejo na naslov: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana  

Na pošiljki mora biti pripis: »NE ODPIRAJ - JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN«

6. Javno odpiranje ponudb bo dne 18.9.2023 ob 13.00 uri v sejni sobi na naslovu: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana. Pri odpiranju lahko sodelujejo ponudniki, njihovi zastopniki in pooblaščenci s pooblastili. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za razpolaganje z nepremičnim premoženjem (v sestavi: Anton Turk, Anton Smrekar in Monika Renko-Avsenek) in vse ponudnike obvestila o izboru najkasneje v roku 8 dni od dneva javnega odpiranja ponudb oz. od dneva pridobitve zakonsko zahtevanega soglasja v primerih iz 2. odst. 29. člena  ZSPDSLS-1.

7. Ponudba mora biti veljavna najmanj 120 dni po datumu odpiranja ponudb. Merilo za izbor je ponujena najvišja cena. Predpogoj za izbor je sprejemljiva dejavnost oz. sprejemljiva uporaba nepremičnin, kot je navedena za vsako nepremičnino pod točko 1. tega razpisa. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan skleniti pogodb. Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavita, brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine. V primeru prejetih več najugodnejših ponudb bodo najugodnejši ponudniki pozvani k oddaji nove ponudbe.

8. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske potrditve pogodbe, izvedbe vpisa lastništva v zemljiško knjigo, davek in morebitne druge stroške) plača izbrani ponudnik.

9. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno - kupljeno, poznejše reklamacije se ne upoštevajo.   

10. Izbrani ponudnik mora v 15. dneh od prejema obvestila o izboru in poziva k podpisu pogodbe podpisati prodajno pogodbo. V kolikor  kupec v navedenem roku ne podpiše pogodbe, pripade varščina prodajalcu, prodajalec pa si pridržuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Celotno kupnino mora kupec plačati v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, kar je bistvena sestavina pravnega posla, pri čemer se znesek vplačane varščine všteje v kupnino. V kolikor kupec v navedenem roku ne plača kupnine, pripade varščina prodajalcu. V tem primeru lahko prodajalec razdre pogodbo brez dodatnega opomina in si hkrati pridržuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Prenos prodane nepremičnine ni možen pred plačilom celotne kupnine.

11. Nadaljnje informacije v zvezi z dejanskim stanjem (ogledi, mapne kopije, ipd) prodajanih nepremičnin interesenti dobijo pri kontaktnih osebah na tel. številkah, ki so navedene v 1. točki razpisa, v zvezi s pravnimi vprašanji pa na tel. številki 01/470 00 59.

 

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
                  Anton Turk
vodja Komisije za razpolaganje z nepremičnim premoženjem

« Nazaj