Išči:

Delo z javnostmi

Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017

 

Na spletnih straneh MKGP je bil 27.3.2017 objavljen razpis v okviru PRP 2014 – 2020 za podukrep 8.6 »Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017«.

 

Informacije o razpisu

Razpisna dokumentacija

 

Za podrobnejše informacije se lahko obrnete tudi na info točke Zavoda za gozdove Slovenije.

 

 


12/15/16

Razpisi Programa razvoja podeželja 2014 - 2020

Zavod za gozdove Slovenije izvaja v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 več ukrepov. "

 

Izvajanje podukrepa 8.4. »Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov«

 

Nakup sadik gozdnega drevja ter potrebnega materiala za zaščito sadik pred divjadjo

Zavod za gozdove Slovenije kot izvajalec iz naslova aktivnosti »Nakup sadik gozdnega drevja in potrebnega materiala za zaščito mladja pred divjadjo«, podukrepa 8.4. »Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 zagotavlja sadike in materiale za varstvo pred divjadjo za obnovo gozdov, ki so bili poškodovani po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem.

 

Končni upravičenci oziroma prejemniki sadik in materialov za varstvo pred divjadjo so lastniki gozdov, katerim so bile s strani Zavoda za gozdove Slovenije izdane odločbe o izvedbi potrebnih gojitvenih del in varstvenih del za zaščito pred divjadjo za sanacijo in obnovo po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. 

 

Poškodovanost gozda od žleda 2014 je bila na površini 13.000 hektarjev tolikšna, da je treba te gozdove uvajati v obnovo. Posledično se je poškodovanost gozdov nadaljevala z gradacijo podlubnikov, ko se zlasti v gozdovih s prevladujočo smreko obseg potrebne obnove gozda še povečuje. V normalnih razmerah usmerjamo razvoj gozda s 95 do 98 % naravne obnove in 2 do 5 % z obnovo s sadnjo sadik, redkeje tudi setvijo semena na prostem. V obnovi poškodovanih gozdov pa bo  površina obnove gozda s sadnjo sadik od desetine do četrtine.

 

Obnovo poškodovanega gozda s sajenjem sadik se izvaja na večjih ogolelih površinah, kjer je naravna obnova gozda motena ali celo onemogočena, kjer so slabe možnosti za naravno nasemenitev, v primeru možnega razvoja erozijskih procesov in pri obnovi poškodovanih nenaravnih gozdov s prevladujočo smreko.

 

V vrstni sestavi sadik bo prevladovala bukev, okvirno 60%, od listavcev bo še večji delež  sadik gorskega javorja in gradna, bodo pa sajene tudi druge vrste, zlasti češnja in dob. Iglavcev bo okvirno ena tretjina sadik, poleg smreke, ki bo pogosto v vlogi predkulture, bodo še sadike jelke, rdečega bora in macesna. Na lokacijah, kjer je bil gozd močno poškodovan  od podlubnikov, bodo med sadikami prevladovali rastiščem ustrezni listavci. Gostota sadnje sadik pri iglavcih bo okvirno 2.000 sadik na hektar, pri bukvi pa 3.000 sadik na hektar. Sadike se lahko sadijo po skupinah z eno vrsto sadik (nekaj deste sadik), lahko pa tudi medvrstno in medsebojno maloporšinsko mešane, v primeru, ko so na določenih rastiščih konkurenčno izenačene v rasti, npr.: bukev – smreka – jelka. V okolju, kjer razvoj mladovja ovira rastlinojeda parkljasta divjad, je potrebna zaščita sadik z mehanskimi in premaznimi sredstvi, z zaščitnimi tulci in premazi. 

 

Cilj aktivnosti je zasnovanje gozda s sadnjo rastiščem ustrezne drevesne sestave in z naravno vrastjo vrst, s čimer se bo zagotavljala biotska pestrost, razvojna stabilnost gozda in prilagajanje gozda spremenjenim klimatskim razmeram.

 

Sadike gozdnega drevja ter potrebnega materiala za zaščito sadik pred divjadjo, ki so zagotovljeni in oddani lastnikom gozdov iz naslova aktivnosti »Nakup sadik gozdnega drevja in potrebnega materiala za zaščito mladja pred divjadjo«, podukrepa 8.4.:

  • Jesen 2016
Naziv materiala Količina Vrednost - €
Sadike (kos) 139.035 125.345,95
Žična ograja s pomožnimi materiali (m) 1.200 3.103,50
Grobo mrežasti tulci 1,5 m (kos) 1.210 1.919,06
Zaščitni premazi vršičkov (kg) 174 1.357,15
Skupaj   131.725,66

 

Podatki o nakupljenih in oddanih sadikah in materialih za zaščito sadik po parcelah – jesen 2016

  • Pomlad 2017

Naziv materiala

Količina

Vrednost - €

Sadike (kos)

332.840

241.918,67

Žična ograja s pomožnimi materiali (m)

8.150

19.268,31

Tulci (kos)

6.400

6.454,44

Skupaj

 

267.641,42

 

Več informacij:

Spletna stran Evropske komisije – Program Razvoja podeželja 2014 – 2020: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Program razvoja podeželja 2014-2020 v Sloveniji: www.program-podezelja.si/


Razpisi PRP 2014 - 2020

 

Zavod za gozdove Slovenije izvaja v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 "Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2016".


Usposabljanje je namenjeno lastnikom, zakupnikom in uporabnikom gozdov ter zaposlenim pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirana za gozdarsko dejavnost in potrebujejo znanja s področja varnega dela v gozdu. Usposabljanja so za udeležence brezplačna.

 

Cilj usposabljanja je povečanje varnosti pri delu v gozdu z motorno žago in traktorjem s poudarkom na zmanjšanju števila nezgod med lastniki gozdov in neprofesionalnimi izvajalci del v gozdovih, povečanju njihove učinkovitosti pri delu v gozdu in okolju prijazni izvedbi del. Poleg tega je cilj usposabljanja seznaniti udeležence s pomenom sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdom zlasti na območjih Nature 2000 ter opozoriti na spremenjeno gospodarjenje z gozdom kot posledico podnebnih sprememb.


Pričakovani rezultati usposabljanja so naslednji:

  • zmanjšanje nezgod pri delu v gozdu med populacijo upravičencev usposabljanj, predvsem zmanjšanje težjih in smrtnih nezgod,
  • povečanje učinkovitosti pri delu v gozdu,
  • dvigniti zavest o okolju prijazni izvedbi del ter
  • dvigniti raven gospodarjenja v smeri sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdom.

 

ZGS bo izvajal naslednje vrste usposabljanj:

  1. varno delo z motorno žago (16 ur; teoretični in praktični del) - dvodnevni tečaj:
  2. varno delo s traktorjem (8 ur; teoretični in praktični del) - enodnevni tečaj:

Usposabljanja se bodo izvajala v obdobju od 24. 4. 2016 do 30.9.2016.

Udeleženci se, po predhodnem dogovoru z odgovorno osebo na OE Zavoda za gozdove Slovenije, na usposabljanje prijavijo s pisno z vlogo in izjavo, ki jo posredujejo na Območne enote Zavoda za gozdove Slovenije.

 

Usposabljanja se lahko udeležijo le z ustrezno osebno varovalno opremo (najmanj gozdarska zaščitna čelada, zaščitne rokavice, proti vrezne hlače in ustrezna obutev - vse dni trajanja usposabljanja) in lastno motorno žago. Upravičenci morajo na usposabljanje prinesti osebni dokument iz katerega je razvidna tudi enotna matična številka občana. Starost udeležencev je najmanj 16 let.
 

Podrobnejše informacije za udeležence usposabljanj je možno videti na tej povezavi.

 

Projekt financira Evropski kmetijski sklad v okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2014 - 2020 za leto 2016. Naročnik je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izvajalec pa Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo iz Postojne kot podizvajalcem.

 


 

 

INFO točke ZGS za PRP 2014-2020

Osnovne informacije o možnostih koriščenja sredstev iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 (PRP) so na voljo  na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (http://www.program-podezelja.si/sl/obvescanje-javnosti), Agencije za RS za kmetijske trge in podeželja (http://www.arsktrp.gov.si/) in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (http://www.kgzs.si/).

 

Za najrazličnejše informacije o ukrepih PRP  (glede izobraževanja s področja gozdarstva, graditve gozdnih prometnic, nakupa mehanizacije in opreme, sanacije gozdov zaradi naravnih nesreč, predelave in trženje lesa, organiziranja lastnikov in nekmetijskih dejavnosti na podeželju) pa so, poleg terenskih gozdarjev na krajevnih enotah ZGS,  na voljo  tudi naslednje kontaktne osebe na INFO točkah v ZGS:

 

Območna enota javni uslužbenec e-naslov telefon
Tolmin Igor Kuščer Igor.Kuscer@zgs.si 05 30-21-746 041 657-069
Bled Bojan Bajželj Bojan.Bajzelj@zgs.si 04 57-50-317 041 657-102
Kranj Franček Kolbl Francek.Kolbl@zgs.si 04 20-24-212 041 789-272
Ljubljana Viktor Miklavčič Viktor.Miklavcic@zgs.si 01 24-10-628 041 657-228
Postojna Adolf Trebec Adolf.Trebec@zgs.si 05 700-06-11 041 657-306
Kočevje Roman Križman Roman.Krizman@zgs.si 01 89-50-458 041 657-398
Novo mesto Marjan Kumelj Marjan.Kumelj@zgs.si 07 39-42-573 041 657-496
Brežice mag. Boris Papac Boris.Papac@zgs.si 07 49-91-600 041 657-552
Celje Jože Zupančič Joze.Zupancic@zgs.si 03 57-25-702 041 657-586
Nazarje mag. Tomaž Gerl Tomaz.Gerl@zgs.si 03 83-93-773 041 657 626
Slovenj Gradec Hinko Andrejc Hinko.Andrejc@zgs.si 02 88-39-222 041 657-675
Maribor Darko Pristovnik Darko.Pristovnik@zgs.si 02 23-41-619 041 657-789
Murska Sobota Štefan Kovač Stefan.Kovac@zgs.si 02 53-49-501 041 688-393
Sežana Andrej Zadnik Andrej.Zadnik@zgs.si 05 70-74-403 041 657-903
Centralna enota Marijana Minić Marijana.Minic@zgs.si 01 470-00-89 041 657-622

 

 

Andrej Kermavnar

Vodja sektorja za splošne zadeve

 


Predvideni termini usposabljanj

Termini


Informacije o nekaterih aktualnih ukrepih in razpisih Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 na področju gozdarstva

(celoten program ukrepov PRP 2014 – 2010 je dostopen na http://www.program-podezelja.si/sl/)

 

1. Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje

 

1.1. Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov

 

1.2. Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov

  • Nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa
  • Naložbe v predindustrijsko predelavo lesa

 

2. Prenos znanja in dejavnosti informiranja

 

2.1. Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti

 

Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2016

 

8.6. Operacija naložbe v  pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016

 

 

Aktivnosti »Dela za odpravo škode in obnovo gozda« iz operacije »Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči« Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014 - 2020

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe