Išči:

Delo z javnostmi

Delo z javnostmi

Izobraževanje in usposabljanje lastnikov gozdov pri naslednjih dejavnostih

  • individualno svetovanje lastnikom gozdov izvajamo predvsem v osebnem stiku med revirnim gozdarjem in lastnikom pri izbiri drevja za posek, pripravi letnega plana del v gozdovih, izdaji odločb za gozdnogojitvena dela in gozdnovarstvena dela in izdaji drugih odločb lastnikom gozdov. Opravljamo ga tudi po telefonu (brezplačna številka ZGS), elektronski pošti, na spletni strani ZGS in pisno z direktno pošto v obliki odgovorov na vprašanja lastnikov gozdov,
  • skupinsko izobraževanje lastnikov gozdov izvajamo s tečaji za gozdno tehniko, z delavnicami za gojenje in varstvo gozdov, s predavanji ali ekskurzijami za lastnike gozdov, študijskimi krožki, razstavami na sejmih in raznimi drugimi prireditvami,
  • izobraževanje s tiskanimi, elektronskimi in videogradivi,
  • izobraževanje po medijih (radio, televizija).

Odnosi z javnostmi

  • popularizacija gozdov, ki jo definiramo kot širjenje poljudnega znanja in informacij o gozdovih ter osveščanje javnosti o pomenu gozdov in je določena z zakonom o gozdovih. Izvajamo jo z različnimi dejavnostmi za različne ciljne skupine. V glavnem lahko razdelimo te dejavnosti na tiste, pri katerih so delavci ZGS v osebnem stiku z ljudmi (vodenje po gozdnih učnih, turističnih in naravoslovnih poteh, vodenje ekskurzij, razstave, predavanja, posveti, teden gozdov, okrogle mize in drugi dogodki), prispevki v medijih ter pisna gradiva, elektronska gradiva, videogradiva in internet,
  • obveščanje javnosti o delu ZGS ter o aktualnih zanimivih dogodkih v zvezi z gozdovi. Najbolj pogosto obveščamo javnost po javnih medijih (novinarske konference, sporočila za javnost, internet). Za obveščanje interne javnosti izdajamo interno glasilo in razvijamo intranet,
  • dajanje informacij javnega značaja - v skladu z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, sprejetega v RS leta 2003, razvijamo prakso dajanja teh informacij, ki se tičejo dejavnosti ZGS,
  • poslovno komuniciranje z deležniki, ki so organizacije in ustanove, s katerimi ZGS sodeluje na formalni osnovi (predpisi, pogodbe) ali  na osnovi neformalnih medsebojnih interesov. Poslovno komuniciranje kot dejavnost odnosov z javnostmi teče na različne načine, od pisnega, elektronskega, telefonskega do raznih sestankov in posvetov.

  

 

 

 

 

Razvoj podeželja in turizma v gozdu in gozdnem prostoru


Z izobraževanjem lastnikov gozdov, upravljanjem gozdnih učnih, naravoslovnih in turističnih poti, s študijskimi krožki in vzpodbujanjem povezovanja lastnikov gozdov je ZGS dejaven tudi na področju razvoja podeželja in turizma v gozdu in gozdnem prostoru.

 

Mestni gozdovi

V urbanem okolju izvajamo popularizacijo gozdov in gozdarstva predvsem v mestnih gozdovih, in sicer z vzpodbujanjem administrativne ter infrastrukturne ureditve mestnih gozdov ter interpretacijo gozdov, narave in gospodarjenja z gozdovi za socialne funkcije. V okviru oddelka sta imenovani delovni skupini za razvoj podeželja in mestne gozdove.

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe