Išči:

Delo z javnostmi

Kako bo gorski ali hribovski kmet lahko pridobil koncesijo za izkoriščanje državnih gozdov?

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 22. 2. 2010 izdalo Javni poziv za pripravo posamičnega programa ohranjanja kmetije, ki je osnova za pripravo Programa ohranjanja kmetij in podeželja v gorskem in hribovskem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja.

Poziv je na spletni strani ministrstva: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_pozivi/.

Rok za prijavo: na poziv se izteče 19. 5. 2010 

 

Ta javni poziv je namenjen kmetom v hribovsko gorskih območjih.

Kaj vse so pogoji za pridobitev koncesije, je določeno v Pravilniku o pogojih, ki jih mora izpolnjevati fizična oseba za uveljavljanje prednostne pravice pri podelitvi koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 2/2010), dosegljiv je tudi na spletni strani http://www.uradni-list.si/1/content?id=95857.

 

 

Pridobitev koncesije je možna za državne gozdove,

za katere ni podeljena koncesija (nekoncesijiski gozdovi) in ki se nahajajo v isti ali sosednji katastrski občini kot je sedež kmetije. Skupna površina gozdov na kmetiji in gozdov, ki jih bo kmetija pridobila s koncesijo, ne sme presegati 200 hektarov.

Prednostno pravico pri podelitvi koncesije bo lahko dobil, kdor aktivno gospodari s sedanjimi gozdovi na kmetiji (v skladu z gozdnogojitvenimi načrti), ima razpoložljivo delovno silo z gozdarskim strokovnim znanjem in tudi potrebno tehnično opremo (ustrezen traktor, gozdarski vitel, motorno žago ipd.).

Kdor se želi prijaviti na javni poziv, mora izpolniti enostavni poslovni načrt (po shemi, ki je v prilogi poziva) ter priložiti izjavo, da bodo do razpisa za podelitev koncesije v okviru njegove kmetije zagotovljene tri nacionalne poklicne kvalifikacije (za gozdarja sekača, gojitelja in traktorista), sam pa bo imel vsaj eno, oziroma bo imel poklicno ali srednjo gozdarsko šolo. Pri tem je treba upoštevati, da se še ne ve, kdaj bo prvi razpis za podelitev koncesije, zato je vsekakor primerno, da se potencialni interesenti na ta poziv prijavijo, na enem od prihodnjih razpisov pa bodo lahko kandidirali, in sicer ko bodo izpolnili za večino kmetov najzahtevnejši pogoj, to je pridobitev strokovnega znanja s formalno izobrazbo ali nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

 

Za pomoč pri pripravi vloge na poziv in pri izpolnjevanju enostavnega poslovnega načrta se interesenti lahko obrnejo tudi na območne in krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije.

 

Andrej Kermavnar,
vodja sektorja za splošne zadeve

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe