Išči:
Sporočila za javnost
19. januar 2018
Poročilo o obsegu poškodb zaradi vetroloma v decembru 2017 v slovenskih gozdovih in ukrepih za njihovo sanacijo – stanje na dan 18.1.2018

Zaradi močnega vetra in deževja v času od 11. do 13. decembra 2017 so v gozdovih nastale obsežne poškodbe (izruvana drevesa, odlomljena debla, poškodovane krošnje) in sicer je po zadnjih ocenah (18.1.2018) poškodovanih za 2,191 milijona kubičnih metrov drevja. Ta ocena bo osnova za izdelavo Načrta sanacije v vetrolomu poškodovanih gozdov, ki ga mora ZGS pripraviti do 12. februarja 2018 in bo ključna podlaga za sanacijo stanja in obnovo poškodovanih gozdov.

 

Poškodbe v gozdovih zaradi vetroloma so največje na Kočevskem, Notranjskem in na Koroškem. Močno poškodovana območja gozdov so tudi na Jezerskem, na Solčavskem in v zgornji Savinjski dolini ter v Dravski dolini. Do poškodb je prišlo tudi v nekaterih drugih predelih Slovenije. Najmanj so poškodovani gozdovi na vzhodu države in na Primorskem.

 

Podrobnejši podatki o ocenah poškodovanega drevja zaradi vetroloma po posameznih gozdnogospodarskih območjih so razvidni iz spodnje preglednice:

 

Gozdnogospodarsko območje

Poškodovanost lesne mase v m3

Tolmin

26.000

Bled

65.000

Kranj

88.000

Ljubljana

110.000

Postojna

414.000

Kočevje

797.000

Novo mesto

43.000

Brežice

0

Celje

19.000

Nazarje

262.000

Slovenj Gradec

255.000

Maribor

112.000

Murska Sobota

0

Sežana

0

Skupna vsota

2.191.000

 

Zavod za gozdove Slovenije je za čim hitrejšo in učinkovito sanacijo poškodovanih gozdov, podobno kot ob preteklih naravnih ujmah v gozdovih, prilagodil svoje delo in izvedel več nujnih ukrepov, vključno s prilagojeno izdajo odločb za posek poškodovanega drevja.

 

Pri poseku poškodovanega drevja ima izključno prednost sanitarna sečnja iglavcev, da se prepreči ponovna razmnožitev podlubnikov, predvsem smrekovega lubadarja. Roki za posek poškodovanega drevja iglavcev se določajo na podlagi ocene ogroženosti gozdov zaradi podlubnikov. Na s podlubniki ogroženem območju, kjer gre za večje količine iglavcev in je bil napad podlubnikov prisoten že v lanskem letu, je potrebno iglavce posekati in spraviti iz gozda do konca marca 2018, v drugih iglastih gozdovih predvsem smreke pa do sredine maja 2018. Tako je za sanacijo stanja v iglastih gozdovih na voljo zelo malo časa, oz. skupaj v povprečju le 100 delovnih dni in v tem času je potrebno opraviti veliko večino sanacije. Večino poseka dreves je potrebno opraviti s stroji (harvesterji) in sicer povsod tam, kje razmere to dovoljujejo. Zaradi pomanjkanja lastnih kapacitet za strojno sečnjo v Sloveniji bo potrebno del izvajalcev del v gozdovih pridobiti iz tujine.

  

Prioritete pri sanaciji posledic vetroloma še vedno ostajajo podobne, kot v prvih dneh po naravni ujmi:

  1. Zagotovitev varnosti pri delu v gozdu, tako lastnikov gozdov, izvajalcev kot gozdarskega strokovnega kadra ZGS;
  2. Vzpostavitev prevoznosti gozdnih prometnic in odstranjevanje podrtega drevja z gozdne infrastrukture, kjer to še ni izvedeno;
  3. pomoč pri reševanju lastnine prebivalcev in javne infrastrukture;
  4. odstranjevanje podrtega drevja iz vodotokov, kjer lahko pride do zajezitve ob večji količini padavin preko zime;
  5. prioritetna sanacija od podlubnikov ogroženih gozdov in preprečitev sekundarne škode na gozdnih sestojih zaradi podlubnikov, ki se bodo začeli spomladi razvijati na podrtem drevju iglavcev.

 

ZGS nudi strokovno pomoč lastnikom gozdov, redno pregleduje poškodovane gozdove in izdaja odločbe za posek poškodovanih dreves. Kot vedno ob sanitarni sečnji velja, da lahko lastniki poškodovanih gozdov začnejo izvajati posek poškodovanih dreves že brez izdane odločbe, vendar morajo o tem predhodno vsaj ustno obvestiti pristojnega revirnega gozdarja.

 

V naslednjih mesecih bodo okrepljene aktivnosti svetovanja, izobraževanja ter povezovanja lastnikov poškodovanih gozdov za skupno izvedbo del v gozdovih z usposobljenimi izvajalci, še posebej na območjih z drobno gozdno posestjo. Pripravljen je tudi program demonstracij varnega dela v gozdu v razmerah naravnih ujm, ki se bo začel izvajati v februarju 2018 na vseh območnih enotah ZGS, ki so bile prizadete v vetrolomu. Posek in spravilo polomljenih in prevrnjenih dreves je izredno nevarno opravilo, zato lastnikom priporočamo, da se za samostojno izvedbo sečnje odločijo le, če so za to usposobljeni in opremljeni, drugače naj raje najamejo usposobljene gozdne delavce.

 

Zavod za gozdove Slovenije

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe