Išči:
Obvestila, razpisi

Zaenkrat nič novega.

Ravnanje s stvarnim premoženjem

26. april 2017
Namera o odprodaji rabljenega avtomobila
21. april 2017
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
25. maj 2017
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10 in nasl.) in določil Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11 in nasl.) objavlja:

 

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

 

1. Predmet so nepremičnine po seznamu:

Lokacija okolica Kočevja (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje - kontaktna oseba ga. Katja Konečnik, tel. 01/895 04 00)

Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v nepremičninah iz 1., 2. in 3. alineje, je: poslovna dejavnost, gostinstvo, turistična dejavnost ali druga dejavnost, ki je v skladu s prostorskimi pogoji Občine Kočevje. Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v nepremičnini iz 4. alineje, je: stanovanjska, poslovna ali druga dejavnost, ki je v skladu s prostorskimi pogoji Občine Kočevje.

 

2. Rok za zbiranje ponudb je 22.6.2017 do 8.30 ure. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov prispeti do določenega datuma in ure.

 

3. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo, da je ponudnik nakupa vplačal varščino v višini 10 % izhodiščne cene za vsako ponujeno nepremičnino na podračun Zavoda za gozdove Slovenije št. 01100-6030234244, sklic na št. SI 101-1008, pri Upravi za javna plačila, Urad Ljubljana. Ponudnikom, katerih ponudbe ne bomo sprejeli, bomo varščino brezobrestno vrnili v nominalnem znesku v 30 dneh od sprejema odločitve, da se njihova ponudba ne sprejme. Varščina bo ponudniku, ki bo na razpisu uspel, všteta v kupnino.

 

4. Ponudba mora vsebovati:

 

5. Pisne ponudbe se pošljejo na naslov: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana

Na pošiljki mora biti pripis: »NE ODPIRAJ - JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN«

 

6. Javno odpiranje ponudb bo dne 22.6.2017 ob 13.00 uri v sejni sobi na naslovu: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana. Pri odpiranju lahko sodelujejo ponudniki, njihovi zastopniki in pooblaščenci s pooblastili. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za razpolaganje z nepremičnim premoženjem in vse ponudnike obvestila o izboru najkasneje v roku 8 dni od dneva javnega odpiranja ponudb.

 

7. Ponudba mora biti veljavna najmanj 120 dni po datumu odpiranja ponudb. Merilo za izbor je ponujena najvišja cena. Predpogoj za izbor je sprejemljiva dejavnost oz. sprejemljiva uporaba nepremičnin, kot je navedena za vsako nepremičnino pod točko 1. tega razpisa. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan skleniti pogodb. Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavita, brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine. V primeru prejetih več najugodnejših ponudb bodo najugodnejši ponudniki pozvani k oddaji nove ponudbe.

 

8. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske potrditve pogodbe, izvedbe vpisa lastništva v zemljiško knjigo, davek in morebitne druge stroške) plača izbrani ponudnik.

 

9. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno - kupljeno, poznejše reklamacije se ne upoštevajo.

 

10. Izbrani ponudnik mora v 15. dneh od prejema obvestila o izboru in poziva k podpisu pogodbe podpisati prodajno pogodbo. V kolikor kupec v navedenem roku ne podpiše pogodbe, pripade varščina prodajalcu, prodajalec pa si pridržuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Celotno kupnino mora kupec plačati v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, kar je bistvena sestavina pravnega posla, pri čemer se znesek vplačane varščine všteje v kupnino. V kolikor kupec v navedenem roku ne plača kupnine, pripade varščina prodajalcu. V tem primeru lahko prodajalec razdre pogodbo brez dodatnega opomina in si hkrati pridržuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Prenos prodane nepremičnine ni možen pred plačilom celotne kupnine.

 

11. Nadaljnje informacije v zvezi z dejanskim stanjem (ogledi, mapne kopije, ipd) prodajanih nepremičnin interesenti dobijo pri kontaktnih osebah na tel. številkah, ki so navedene v 1. točki razpisa, v zvezi s pravnimi vprašanji pa na tel. številki 01/470 00 59.

 

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE

Andrej Avsenek

vodja Komisije za razpolaganje z nepremičnim premoženjem

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe