Zavod za Gozdove Slovenije http://www.zgs.si/ en.UTF-8 ZGS Fri, 28 Jan 2022 15:02:46 +0100 Fri, 28 Jan 2022 15:02:46 +0100 Aktualno ZGS Novice news-838 Thu, 27 Jan 2022 13:04:22 +0100 Knjižica Bukovi gozdovi Evrope index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=838&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=03f15da14857c39495a9a5fdf3ee41c6 Konec leta 2021 je v založbi Zavoda za gozdove Slovenije izšla knjižica Bukovi gozdovi Evrope. Napisana je bila z namenom predstavitve navadne bukve kot drevesne vrste, njene dediščine in izjemnega pomena v Sloveniji in širše po Evropi. Namenjena je vsem, ki jih zanimajo bukovi gozdovi, njihova zgodovina ter izjemne lastnosti teh ekosistemov. Na začetku knjižice je predstavljena bukev kot drevesna vrsta in njena zgodovina. Vsebina drugega dela govori o UNESCU. Leta 2017 sta bila na seznam UNESCO dediščine dodana dva slovenska gozdna rezervata (Snežnik in Pragozd Krokar) v skupni nominaciji, ki danes sestavlja 94 območij v 18 različnih državah. To je največji in najbolj kompleksen transnacionalni vpis na seznam UNESCO svetovne dediščine. Najprej je predstavljena konvencija o svetovni dediščini, sledi kratek opis vseh slovenskih vpisov na seznam UNESCO svetovne dediščine. Podrobneje so predstavljeni Starodavni in prvobitni bukovi gozdovi Karpatov in drugih delov Evrope, na koncu si lahko preberete še nekaj o gozdnih rezervatih v Sloveniji.

Podrobneje sta predstavljena gozdna rezervata Pragozd Krokar in Snežnik. Opisani sta njuni zgodbi, zgodovina ter lastnosti in posebnosti, zaradi katerih sta bila dodana na UNESCOV seznam svetovne dediščine. Prikazane so možne poti, po katerih si ju lahko ogledamo, ter pravila obnašanja, ki jih moramo upoštevati ob obisku.

Knjižica je bila financirana s finančno podporo Interreg Central Europe, finančnega mehanizma Evropske Unije. Izdelana je bila pri projektu BEECH POWER (Svetovna dediščina bukovih gozdov: krepitev in pospeševanje trajnostnega razvoja na osnovi ekosistemskega pristopa), z namenom ozaveščanja obiskovalcev in ostalih deležnikov UNESCO bukovih gozdov. Zavod za gozdove Slovenije v projektu sodeluje kot partner. Knjižica, ki so jo napisali avtorji Domen Kocjan, Urban Prosen, Miha Varga, Bojan Kocjan in Špela E. Koblar Habič, je bila izdana v slovenskem in angleškem jeziku.

Dostop do publikacij:
Bukovi gozdovi Evrope
Beech Forests of Europe

]]>
Novice
news-836 Wed, 26 Jan 2022 13:21:03 +0100 Postopek celovite presoje vplivov na okolje za Območne gozdnogospodarske in lovsko upravljavske načrte 2021-2030 index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=836&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=03c9cb51520a456b63e9514284a3b9d7 Po zaključku III. participativnih delavnic na temo obnove 10-letnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij smo na Zavodu za gozdove Slovenije izdelali osnutke območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov. Za območne načrte je bilo že predhodno določeno, da bodo dodatno presojani v postopku celovite presoje vplivov na okolje. V okviru predpisanega postopka celovite presoje vplivov na okolje smo pripravili dve okoljski poročili eno za 14 gozdnogospodarskih in eno 15 lovsko upravljavskih načrtov z dodatki za varovana območja. Skladno s predpisanim postopkom so bili osnutki območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov, kot tudi izdelana okoljska poročila v novembru in decembru obravnavani in sprejeti na strokovnem svetu Zavoda za gozdove Slovenije in poslana v mnenje na Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje. Po pridobitvi mnenj sledijo usklajevanja s sektorji, ki podajajo mnenje in dopolnitve okoljskih poročil ter načrtov. Po pridobitvi pozitivnih mnenj na izdelane osnutke in okoljsko poročilo bo sledila javna razgrnitev in v času javne razgrnitve tudi javne predstavitve, ki bodo predvidoma potekale v marcu in aprilu.

]]>
Novice
news-832 Thu, 06 Jan 2022 10:25:22 +0100 Obvestilo: 16. licitacija vrednejših sortimentov lesa index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=832&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=cd34c1e2f104fbc2f5ddb5a85b04f512 Licitacija vrednejših sortimentov lesa bo tudi v letu 2022 potekala v Slovenj Gradcu. Lastniki gozdov imajo do 18. januarja čas, da pripeljejo svojo hlodovino, dan odprtih vrat bo v petek, 18. februarja, ogled za kupce pa bo mogoč od 25. januarja 2022 do 4. februarja 2022. Lastniki gozdov lahko dodatne informacije o licitaciji pridobijo na najbližji območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije. Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije obveščajo, da bo letošnja licitacija potekala ob glavni cesti Slovenj Gradec - Podgorje. Lokacija se nahaja v neposredni bližini poslovne enote Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge, Podgorska cesta 97a, 2380 Slovenj Gradec. Dovoz hlodovine se je pričel 3. januarja 2022 in se bo zaključil 18. januarja 2022. Ogled za kupce bo mogoč od 25. januarja do 4. februarja 2022 do 10. ure, ko bo potekalo javno odpiranje ponudb v gostišču Murko. Dan odprtih vrat bo v petek, 18. februarja 2022 (če bodo to dopuščale epidemiološke razmere), ob 9.00 uri pa bo potekala novinarska konferenca v gostišču Murko (Francetova 24, 2380 Slovenj Gradec). Zainteresirani kupci lahko svoje ponudbe oddate v gostišču Murko ali po pošti do 4. februarja 2022 do 10. ure. Katalogi za kupce bodo na voljo v gostišču Murko (Francetova 24, 2380 Slovenj Gradec).

Ves les, ki ga bodo prodajali na licitaciji mora biti posekan na legalen način, s predhodno označenim drevjem za posek ter izdano odločbo Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi poseka izbranih dreves.                    

]]>
Novice
news-826 Thu, 02 Dec 2021 12:47:55 +0100 Monitoring risje populacije s foto-pastmi v Sloveniji se nadaljuje index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=826&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=27a62cba9f6c309f13cfc0605a2f78a1 V Sloveniji smo pričeli že s četrto sezono sistematičnega zbiranja podatkov o risji populaciji s pomočjo foto-pasti. Aktivnost izvaja Zavod za gozdove v okviru projekta LIFE Lynx, v sodelovanju s 51 lovskimi družinami in 6 lovišči s posebnim namenom. Skupaj z lokalnimi lovci smo kamere postavili na več kot 170 lokacijah. Medtem ko smo monitoring s foto-pastmi v Dinaridih nazadnje bistveno nadgradili z razširitvijo na Zahodno visoko kraško območje v sezoni 2019-2020, je novost letos začetek foto-monitoringa na Gorenjskem, kjer se je ustalilo vseh pet doseljenih risov.  Na območju 5 lovskih družin in treh revirjev LPN Triglav Bled, ki leži znotraj Triglavskega narodnega parka, smo postavili skupno 20 lokacij z eno ali dvema kamerama. Glavni cilj letošnjega pilotnega monitoringa na Gorenjskem je predvsem posneti morebitne mladiče, ter začeti pridobivati izkušnje za dolgoročno spremljanje razvoja risje populacije v jugovzhodnih Alpah.

Več informacij: spletna stran projekta LIFE Lynx

 

]]>
Novice
news-822 Mon, 22 Nov 2021 10:06:46 +0100 Začenja se 6. Evropski teden gozdov: "Prihodnost gozdov" index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=822&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=3ac8b2a35895a296565675eb18e654ba Z današnjim dnem se začenja 6. Evropski teden gozdov, ki poteka od 22. od 28. 11. 2021. Prvič smo ga obeleževali leta 2008, ponuja edinstveno priložnost za povečanje prepoznavnosti gozdarskega sektorja in vpliva na vseevropske in svetovne razprave o gozdovih. Teden skupaj organizirata Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) in Gospodarska komisija Združenih narodov za Evropo (UNECE). Tema letošnjega Evropskega tedna gozdov je Prihodnost gozdov. Ob globalni pandemiji, ki je povzročila obsežne motnje v gospodarstvih in družbah, in s pospeševanjem podnebnih sprememb je prihodnost negotova. Gotovo je, da se bodo tudi gozdovi in gozdarstvo v Evropi soočali s številnimi zapletenimi izzivi, med katerimi je tudi krepitev prispevka gozdov k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Nič manj pomembna ni prilagoditev gozdov in gozdno lesne verige strukturnim premikom na svetovni ravni, ki jih vodijo spreminjajoče se povpraševanje po gozdnih proizvodih in spremembe svetovnih gozdnih virov.

Ob evropskem tednu gozdov smo skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Gozdarskim inštitutom Slovenije pripravili sporočilo za javnost na naslednje teme:

 • sprejeti sklepi o novi strategiji EU za gozdove,
 • v Sloveniji potekata intenzivna naravna in umetna obnova gozdov,
 • kljub ujmam so slovenski gozdovi v dobri kondiciji,
 • svetovna podnebna konferenca COP 26 tudi o gozdovih,
 • podpisan dogovor o prenehanju krčenja gozdov do leta 2030.

Več informacij: Sporočilo za javnost: 6. Evropski teden gozdov v znamenju prihodnosti gozdov

Dodatne informacije ter informativna gradiva o Evropskem tednu gozdov ter o gozdovih v Sloveniji najdete v promocijskem filmu in zloženki Gozd in gozdarstvo v Sloveniji, na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije ter na spletni strani Statističnega urada RS.

]]>
Novice
news-820 Fri, 05 Nov 2021 09:22:44 +0100 Podnebne spremembe in svetovna dediščina v Sloveniji index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=820&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=942ad4fb64c65c156b9cb01c2f1fbf66 20. oktobra 2021 je v mestni galeriji Magazin v Idriji potekal posvet o podnebnih spremembah in svetovni dediščini v Sloveniji, ki ga je kot zaključni dogodek letošnjega cikla Odsevov srebrnega časa organiziral Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija. Na posvetu so sodelovali slovenski strokovnjaki s področja kulturne dediščine in podnebnih sprememb, ki so uvodoma predstavili perečo problematiko o negativnem vplivu klimatskih sprememb na stanje ohranjenosti svetovne dediščine v Sloveniji. V nadaljevanju pa so upravljalci svetovne dediščine v Sloveniji predstavili vpliv klimatskih sprememb na spomeniška območja, za katere skrbijo. Na posvetu v Idriji so sodelovali predstavniki vseh spomeniških območij v Sloveniji: Škocjanskih jam, Prazgodovinskih kolišč okoli Alp, kamor sodijo tudi kolišča na Ljubljanskem barju in na Igu, Dediščine živega srebra Almaden in Idrija v Idriji, Starodavni in prvobitni bukovi gozdovi Karpatov in drugih delov Evrope, Pragozda Krokar in gozdnega rezervata Snežnik ter spomeniško območje del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani.

Prispevek o UNESCO bukovih gozdovih v Sloveniji sta pripravila Miha Varga iz centralne enote Zavoda za gozdove Slovenije ter Katarina Groznik-Zeiler iz Ministrstva za okolje in prostor. Prvi je prispevek tudi predstavil na posvetu.

Ob posvetu, ki ga sofinancira Slovenska nacionalna komisija za Unesco, pa je izšla tudi publikacija, v kateri so v pisni obliki združeni prispevki govorcev na posvetu - Podnebne spremembe in svetovna dediščina v Sloveniji. Na posvetu je izšel tudi Katalog likovnih izdelkov UNESCO ASPnet šole, Osnovne šole Sp. Idrija, ki je bil izdan ob priložnostni razstavi.

 

]]>
Novice
news-819 Tue, 26 Oct 2021 11:50:09 +0200 Sejem Narava zdravje 2021 index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=819&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ccd8cd51b3352614ec75f9a14fac6f2a Med 20. in 23. oktobrom 2021 se je Zavod za gozdove Slovenije pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predstavljal na sejmu Narava zdravje, ki tradicionalno poteka v jesenskem času na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Rdečo nit predstavitve na zunanji ploščadi sejma je predstavljala gozdna učna pot oz. razstava »Gozd in gozdarstvo v Sloveniji«, na kateri so lahko obiskovalci dobili informacije o slovenskih gozdovih in gospodarjenju z njimi. Kot vsako leto je bil predstavljen tudi Gozdni bonton, zbirka pravil obnašanja, ki jih moramo upoštevati ob obisku gozda. Obiskovalci so se lahko okrepčali s pečenim kostanjem in si z odgovori na vprašanja o gozdnem bontonu prislužili praktične nagrade Gozdnega sklada. Na stojnici je bilo govora tudi o prilagajanju trajnostnega, sonaravnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdovi na podnebne spremembe. Predstavitev je bila izvedena v okviru mednarodnega projekta LIFE SySTEMiC. Na stojnici so se z barvitimi izdelki – poslikanimi gnezdilnicami za ptice – predstavljali tudi varovanci Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič.

Sejem sta obiskala predstojnika obeh institucij: mag. Janez Logar, v. d. direktorja ZGS, in dr. Jože Podgoršek, Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije. Oba sta poudarila, da je nadaljevanje s sejemskimi aktivnostmi in izobraževanje javnosti o aktualni problematiki v gozdnem prostoru kljub oteženim razmeram izjemnega pomena. V okviru strokovnega programa sejma je dr. Urša Vilhar iz Gozdarskega inštituta Slovenije izvedla predstavitev na temo gozdne pedagogike in predstavila Priročnik za učenje in igro v gozdu, ki je bil na sejmu na voljo zainteresiranim učiteljem in drugim.

Več informacij: https://www.narava-zdravje.si/

]]>
Novice
news-818 Thu, 21 Oct 2021 10:19:26 +0200 Zavod za gozdove Slovenije na otvoritvi razstave Čar lesa v Sevnici index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=818&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=51464a9a6ac2644a5a956120f3f5b32f Zavod za gozdove Slovenije se je v torek, 19. 10. 2021, udeležil otvoritve razstave Čar lesa, ki je potekala na Gradu Sevnica. Prireditve v okviru Čara lesa že 13. leto promovirajo in vzpodbujajo rabo lesa ter ozaveščajo potrošnike o trajnostnem pomenu lesnopredelovalne industrije in uporabe lesnih izdelkov. Med uvodnimi pozdravi je udeležence nagovoril Boris Bogovič, vodja Območne enote Brežice Zavoda za gozdove Slovenije, ki je opisal značilnosti gozdov tamkajšnjega območja, ter poudaril pomen gozdno lesne verige za prihodnost lokalnega gospodarstva.

Na tematskem pogovoru na temo Oskrbe lesne industrije s hlodovino je sodeloval mag. Janez Logar, v. d. direktorja Zavoda za gozdove Slovenije, ki je med drugim pohvalil napore zasebnih lastnikov gozdov pri sanaciji naravnih ujm, ki so prizadele slovenske gozdove v preteklih letih. Izjavil je, da je vključenost zasebnih lastnikov gozdov v gozdno lesno verigo ključnega pomena, ter izpostavil pomen aktivnosti za aktivacijo zasebnih lastnikov gozdov.

Promocijska razstava Čar lesa promovira rabo lesa in lesenih izdelkov domačih ter lokalnih proizvajalcev. Obiskovalce, medije, širšo javnost ter mlade pa ozavešča o vseh prednostih lesa. Razstavo ob podpori Direktorata za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter javne agencije SPIRIT organizirajo Društvo za zaščito lesa Slovenije, Biotehniška fakulteta - oddelek za Lesarstvo in Svet za les.

Več informacij: https://carlesa.si/

]]>
Novice
news-814 Fri, 08 Oct 2021 12:58:01 +0200 Obvestilo: predvidena sečnja na obrobju Sežane index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=814&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=03a18e193e0f2e841fc2d4f0a28ff5a1 V sestojih črnega bora na območju hribov Tabor in Planina je Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana, v septembru in oktobru 2021 označil drevje za možni posek. Upravljalcu gozdnih parcel v državni lasti, družbi Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG), je izdal odločbe o odobritvi poseka izbranih dreves. V SiDG načrtujejo, da bodo predvidoma začeli z izvajanjem sečnje pozimi 2021/2022. Območje, v katerem je označeno drevje za posek, v celoti leži v katastrski občini Sežana. Gre za del gozda s površino 27 hektarjev, ki je v celoti v lasti Republike Slovenije. Sicer je večina gozdov v okolici Sežane v zasebni lasti. Na Taboru je bilo označeno drevje, predvideno za končni posek v okviru obnove gozda, ki se je začela v letu 2000. Na Planini pa začenjamo uvajanje v obnovo gozda črnega bora. Za posek so označena tudi posamezna drevesa, ki so predvidena za sanitarni posek, saj zaradi zmanjšane stabilnosti ogrožajo obiskovalce gozda.

Skupaj je na Planini za posek označenih približno 1.200 m3 lesa, na Taboru pa 600 m3. S končnim posekom želimo zaključiti obnovo gozda, še preden bo mladje začelo preraščati v razvojno fazo gošče. Označeno drevje, ki je zaradi poškodovanosti, oslabelosti oziroma zaradi zmanjšane stabilnosti lahko nevarno obiskovalcem gozda, se nahaja predvsem ob sprehajalnih poteh in stezah.

Tako posek iz sanitarnih vzrokov kot tudi končni posek sta ob upoštevanju vseh izredno poudarjenih socialnih in ekoloških funkcij, ki jih ta gozd ima, kot ukrepa načrtovana tako v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kras II za obdobje 2018 – 2027 (Uradni list RS, št. 16/13) kot tudi v podrobnih izvedbenih gozdnogojitvenih načrtih.

Desetletja brez ukrepanja bi za takšen gozd pomenila slabitev moči pri opravljanju poudarjenih funkcij. Sečnja je eden najpomembnejših ukrepov nege gozda, saj z njeno pomočjo usmerjamo razvoj gozda v okviru trajnostnega, sonaravnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdovi. Predvidevamo, da se bo gozd po končnem poseku obnovil po naravni poti. Morebitne nepomlajene površine bomo obnovili s sadnjo avtohtonih listavcev h kateri bomo povabili širšo javnost.

Obiskovalcem Tabora in Planine svetujemo, naj se v času sečnje zaradi lastne varnosti izognejo delovišču in naj upoštevajo opozorila ter navodila Zavoda za gozdove Slovenije, podjetja SiGD in izvajalcev del. Za dodatne informacije pokličite na 05 70-74-401.

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana

]]>
news-810 Mon, 04 Oct 2021 15:15:20 +0200 Varno delo in varstvo gozdov na Jesenskem kmetijsko obrtnem sejmu v Komendi index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=810&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=f359104b2e00070cf9a52a5d10a151cb Zavod za gozdove Slovenije se je od 1. do 3. oktobra 2021 predstavljal na 25. Kmetijsko obrtnem sejmu v Komendi. Na sejmu so potekale demonstracije varnega dela v gozdu, obiskovalci pa so lahko pridobili tudi informacije s področja varstva gozdov. Na razstavnem prostoru Zavoda za gozdove Slovenije je bilo predstavljeno varno delo z motorno žage za lastnike gozdov, s pomočjo posebne naprave pa so lahko obiskovalci spoznali pravilno prežagovanje debla z napetimi vlakni. Demonstracije so opravili izkušeni inštruktorji za varno delo v gozdu Zavoda za gozdove Slovenije.

Na delu razstavnega prostora so si obiskovalci lahko ogledali prikaz prepoznavanja in aktivnosti zatiranja smrekovih podlubnikov, največji poudarek pa je bil namenjen ozaveščanju, prepoznavi in ukrepanju na področju invazivnih tujerodnih vrst, ki ogrožajo gozdove. Predstavitve so potekale v okviru javne gozdarske službe in evropskih projektov.

Več informacij: https://www.sejemkomenda.si/index.php/jesenski-sejem-2021

]]>
Novice
news-807 Wed, 29 Sep 2021 09:15:27 +0200 Zavod za gozdove Slovenije na svetovni razstavi One With Nature v Budimpešti index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=807&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=bfe4ebbc5510a779cee69c9af9b94067 Zavod za gozdove Slovenije se v okviru postavitve Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije predstavlja na svetovni lovski in naravovarstveni razstavi One with Nature na Madžarskem, ki poteka med 25. septembrom in 14. oktobrom 2021 v Budimpešti. Slovenija se na razstavnem prostoru predstavlja celostno z ekosistemskim pristopom gospodarjenja z gozdom in upravljanja z divjadjo, predstavljene teme so tudi: lovska organiziranost, lovski turizem, ribištvo in zeleni turizem. Pri pripravi vsebin poleg ministrstva in Zavoda za gozdove Slovenije sodelujejo tudi Zavod za ribištvo Slovenije, Lovska zveza Slovenije in Ribiška zveza Slovenije.

V nedeljo, 26. 9. 2021, je na sejmu potekal slovenski dan, v okviru katerega so se predstavili na katerem so se predstavili lovci, ribiči in gozdarji. Slovenski razstavni prostor sta obiskala tudi mag. Janez Logar, v. d. direktorja ZGS in dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je ob slovenskem dnevu med drugim povedal: "Ekosistemski pristop tako uresničujemo predvsem prek skupnih dolgoročnih načrtov gospodarjenja z gozdovi in upravljanja z divjadjo, kar je prikazano tudi na razstavnem prostoru. Vsi se srečujemo s podnebnimi spremembami, ujmami, invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi in živalskimi vrstami. S skupnim prizadevanjem lahko zmanjšamo vpliv težav, da bosta lahko narava in okolje odpornejša na te težave."

Več informacij: https://onewithnature2021.org

]]>
Novice
news-804 Thu, 16 Sep 2021 08:38:26 +0200 III. participativne delavnice na temo obnove 10-letnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=804&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=dee43bd9c7972671f003db3eb8aa0328 V septembru 2021 pod naslovom »Cilji in usmeritve za 10-letne gozdnogospodarske in lovsko upravljavske načrte območij« potekajo III. delavnice na temo obnove 10-letnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov. Namen delavnic je obravnava ciljev in strategij za gospodarjenje z gozdovi v posameznem gozdnogospodarskem območju in za upravljanje populacij divjadi v lovsko upravljavskem območju. Na delavnicah bodo skupaj obravnavani načrti gozdnogospodarskih in lovskih upravljavskih območij, saj sta divjad in gozd neločljiva sestavna dela gozdnega ekosistema.

Podlage za oblikovanje ciljev in strategij so bile poleg strokovnih podlag tudi pobude, ki ste jih deležniki podali na začetku izdelave območnega načrta, rezultati preteklih delavnic in participativno usklajenega dokumenta Smernice za upravljanje divjadi v Sloveniji v obdobju 2021 – 2030. Poleg samih ciljev in strategij bodo na delavnicah predstavljena tudi tveganja, ki lahko ogrozijo njihovo uresničitev in na katera z območnim načrtom ne moremo vplivati.

Skupaj bo po Sloveniji organiziranih 14 delavnic (ena delavnica na OE ZGS). V letih 2020 in 2021 je komunikacijo med posamezniki in organizacijami korenito spremenila epidemija koronavirusa SARS-CoV-2 in omejitve osebnih stikov in združevanj, ki so potrebne za preprečevanje njenega širjenja. Glede na trenutne razmere in izražene želje deležnikov bodo delavnice organizirane v fizični obliki, ob upoštevanju veljavnih ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2. V primeru poslabšanja epidemioloških razmer bodo delavnice izvedene digitalno.

Območna enota ZGS

Datum delavnice

Informacije in prijava

Maribor

14. 9. 2021

Informacije: Mateja Cojzer, 041 657 752, prijave na: igor.kopse@zgs.si

Kranj

22. 9. 2021

Informacije: Vanja Primožič, 041 715 515, prijave na: domen.ovcar@zgs.si

Postojna

22. 9. 2021

Informacije: Marko Udovič, 041 657 304, prijave na: marko.udovic@zgs.si

Novo mesto

22. 9. 2021

Informacije: Drejc Kotnik, 041 657 467, prijave na: oenovomesto@zgs.si

Slovenj Gradec

22. 9. 2021

Informacije: Davorin Rogina, 051 256 415, prijave na: OESlovenjGradec@zgs.si

Bled

23. 9. 2021

Informacije: Andrej Gartner, 041 657 101, prijave na: oebled@zgs.gov.si

Nazarje

23. 9. 2021

Informacije: Vid Preložnik, 041 657 633, prijave na: oenazarje@zgs.si

Tolmin

24. 9. 2021

Informacije: Janez Pagon, 051 691 040, prijave na svit.trkman@zgs.si

Ljubljana

24. 9. 2021

Informacije: Andrej Jeklar, 041 657 248, prijave na: andrej.jeklar@zgs.si

Kočevje

24. 9. 2021

Informacije: Domen Kocjan, 041 523 855, domen.kocjan@zgs.si,

Brežice

24. 9. 2021

Informacije: Gregor Bogovič, 041 657 403, prijave na: manica.vintar@zgs.si

Sežana

28. 9. 2021

Informacije: Matej Reščič, 051 391 330, prijave na: oesezana@zgs.si

Celje

29. 9. 2021

Informacije: Matej Tajnikar, 041 657 608, prijave na: andrej.strnisa@zgs.si

Murska sobota

29. 9. 2021

Informacije: Danilo Belak, 041 657 842, prijave na: andrej.baligac@zgs.si

]]>
Novice
news-803 Wed, 15 Sep 2021 11:53:48 +0200 Srečanje direktorjev direktoratov za gozdarstvo ob predsedovanju EU index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=803&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=1fc2f7ba31bb72f8daa09c15bc9822f3 Predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije so sodelovali na neformalnem srečanju direktorjev direktoratov za gozdarstvo držav Evropske Unije, ki ga je ob predsedovanju Republike Slovenije Svetu EU organiziral Direktorat za gozdarstvo in lovstvo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V četrtek, 9. 9. 2021, je v Občini Radlje ob Dravi in Pahernikovih gozdovih potekala predstavitev slovenskih gozdov in gozdarstva. Program so pričeli v Centru za sonaravno gospodarjenje z gozdovi v Muzeju Radlje od Dravi, kjer je udeležencem dr. Aleš Poljanec, pomočnik direktorja ZGS za strokovne zadeve, predstavil trajnostno, sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi ter načrtovanje razvoja gozdov v Sloveniji. Za predstavitev gozdov na območju je poskrbel Branko Gradišnik, vodja območne enote Slovenj Gradec na ZGS. Uvodoma je udeležence nagovoril Alan Bukovnik, župan občine Radlje ob Dravi. Sledil je ogled razstave na temo sonaravnega gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji, ki je nastala na pobudo društva Pro Silva Slovenija.

Na terenskem delu srečanja so udeleženci pod vodstvom prof. dr. Jurija Diacija iz Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in gozdarjev ZGS KE Radlje Jerneje Čoderl in Andreja Ribiča spoznali Pahernikove gozdove in tradicijo sonaravnega gospodarjenja z njimi. Na praktičnih primerih so bile udeležencem predstavljeni principi in metode sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. Ogledali so si tudi izjemna drevesa, Pahernikovo smreko in Sgermovo smreko, najvišjo smreko v Evropi. Sgermovo smreko sta predstavila lastnika tamkajšnjega gozda, ki sta poudarila velik pomen odgovornega in sonaravnega gospodarjenja z gozdovi za lastnike gozdov.

Neformalno srečanje direktorjev direktoratov za gozdarstvo držav Evropske Unije je potekalo 8. in 9. septembra 2021 na območjih ZGS OE Maribor in Slovenj Gradec. Več informacij: https://www.gov.si/dogodki/2021-09-08-neformalno-srecanje-generalnih-direktorjev-eu-za-gozdarstvo/

 

]]>
Novice
news-799 Fri, 03 Sep 2021 14:39:27 +0200 Zaključna konferenca projekta URBforDAN index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=799&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ddd25cb28ca85a40620610cc16c55fa0 V petek, 3. 9. 2021, je v Mestnem muzeju Ljubljana potekala zaključna konferenca mednarodnega projekta URBforDAN. V uvodnem delu so udeležence pozdravili vodja projekta Luka Sešel, podžupan Mestne občine Ljubljana Dejan Crnek in mag. Janez Logar, vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za gozdove Slovenije. Mag. Logar je v uvodnem nagovoru izpostavil velik pomen prilagojenega gospodarjenja z mestnimi gozdovi zaradi številnih prekrivajočih se interesov, omejenega prostora in velikega pritiska na urbane gozdove. Poudaril je poseben pomen ekoloških funkcij urbanih gozdov v času podnebnih sprememb ter pomen priprave strateških in operativnih načrtov v sklopu projekta URBforDAN, ki predstavljajo pomembe orodje za upravljanje z mestnimi gozdovi v prihodnjem obdobju.

Prvo ključno predavanje na konferenci je imel Simone Borelli iz Organizacije Združenih narodov za kmetijstvo in prehrano (FAO) na temo pomena mestnih gozdov in zelene infrastrukture za prihodnost mest ter za zdravje njihovih prebivalcev. "Mestni gozdovi in parki skrbijo za zdravje in dobrobit ljudi in za družbeno kohezijo. V nekaterih državah zdravniki namesto zdravil že predpisujejo sprehode v naravi," je povedal. Zadnje ključno predavanje na konferenci je predstavil mag. Robert Hostnik iz Območne enote Celje Zavoda za gozdove Slovenije, eden izmed vodilnih strokovnjakov za urbano gozdarstvo v Sloveniji, ki je udeležencem predstavil urbano gozdarstvo v Sloveniji in mednarodni primer dobre prakse - Mestni gozd Celje. Del predstavitve je posvetil tudi predlogu vizije razvoja urbanih gozdov in urbanega gozdarstva v Sloveniji.

Triletni projekt evropskega finančnega mehanizma Interreg Danube URBforDAN na temo upravljanja in rabe urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih je pomembno vplival na razumevanje pomena mestnih gozdov v sedmih podonavskih mestih. V projektu je sodelovalo 12 partnerjev iz  7 držav: Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Romunije, Slovenije, Srbije in Ukrajine, ter predstavniki Organizacije Združenih narodov za kmetijstvo in prehrano (FAO), Podgorice, Prage in Sarajeva. Slovenska partnerja v projektu sta bila Mestna občina Ljubljana (vodilni partner) in Zavod za gozdove Slovenije. Med poudarjenimi rezultati projekta so: izdelane strategije upravljanja mestnih gozdov,  nova urbana oprema v gozdovih (v Ljubljani je bila nova oprema postavljena na območju Golovca) ter vzpostavitev dobrih odnosov in povezav med upravljavci, uporabniki in lastniki mestnih gozdov.

]]>
Novice
news-793 Mon, 16 Aug 2021 09:15:47 +0200 Zavod za gozdove Slovenije na sejmu AGRA 2021 index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=793&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6084ebfd3c13779d3bc93be3f469725b Zavod za gozdove Slovenije bo od 21. do 26. avgusta 2021 sodeloval na 59. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni. V nedeljo, 22. avgusta 2021, bo namesto tradicionalnega državnega tekmovanja lastnikov gozdov organiziran Prikaz spretnosti lastnikov gozdov pri varnem delu z motorno žago. Obiskovalke in obiskovalci sejma nas bodo lahko našli na običajnem mestu - v gozdarski brunarici in drevoredu, ki jo obkroža. Zavod za gozdove Slovenije v okviru sejma AGRA v Gornji Radgoni vsako leto organizira državno sekaško tekmovanje, ki je namenjeno izključno lastnikom gozdov. V letošnjem letu bo zaradi spremenjenih okoliščin, ki so posledica epidemije SarS-CoV-19, organizirano tekmovanje: »Prikaz spretnosti lastnikov gozdov pri varnem delu z motorno žago«. Na tekmovanju oz. prikazu se bo pomerilo najmanj 14 ekip iz vse Slovenije. Tekmovanje oz. demonstracijski prikaz bo potekalo v nedeljo, 22. avgusta 2021, na poligonu Zavoda za gozdove Slovenije. Namen tekmovanja je popularizirati varno in zdravo delo v gozdu ter predstaviti sodobne naprave in opremo, ki je poleg znanja pogoj za varno, zdravo in učinkovito delo v gozdu.

Pred gozdarsko brunarico se bodo obiskovalci lahko srečali s strokovnjaki Zavoda za gozdove Slovenije za varno delo v gozdu, gozdarsko načrtovanje in ukrepe v gozdovih. Z aktivnostmi gozdne pedagogike za otroke bo poskrbljeno tudi za šolsko in predšolsko mladino. Na ogled bodo novi filmi s področja gozdarstva, v drevoredu pa bo postavljena razstava na temo gojenja gozdov, podnebnih sprememb in oglarstva v Sloveniji. Tematski poudarki predstavitve Zavoda za gozdove Slovenije na sejmu bodo:

 • nasveti za skrbno in varno delo v gozdu ter gojenje in varstvo gozdov. Med tekmovanjem in pred gozdarsko brunarico bodo prisotni strokovnjaki, ki bodo obiskovalcem svetovali na področju varnega dela v gozdu, gojenja in varstva gozdov ter drugih področij dela ZGS.
 • načrtovanje razvoja gozdov in participacija za lastnike gozdov. Na prizorišču sejma bodo prisotni načrtovalci razvoja gozdov, ki bodo obiskovalcem predstavili proces prenove območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov, ki trenutno poteka, pa tudi načrtovanje razvoja gozdov na splošno.
 • gojenje in nega gozda v času podnebnih sprememb. Podnebne spremembe močno vplivajo tudi na gozdove. Obiskovalci si bodo pri gozdarski hiši lahko ogledali film Gozd in podnebne spremembe. Informacije o gojenju gozdov bodo lahko dobili tudi na razstavi, ki bo postavljena v drevoredu. Potekala bo predstavitev evropskega projekta LIFE SySTEMiC – trajnostno in sonaravno gospodarjenje z gozdovi v času podnebnih sprememb.
 • digitalne storitve za lastnike gozdov. Na stojnici bodo v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije predstavljene digitalne aplikacije in spletne strani za lastnike gozdov: pregledovalnik podatkov o gozdovih za lastnike gozdov, MojGozdar, WoodChainManager, zdravgozd.si, ter projekt VET4BIOECONOMY.

Gozdarke in gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije se veselimo ponovnega snidenja z obiskovalci sejma.

 

]]>
Novice
news-790 Thu, 29 Jul 2021 09:21:33 +0200 Vabilo na zaključno mednarodno konferenco projekta Carnivora Dinarica z otvoritvijo DINE, centra o velikih zvereh v Pivki index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=790&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=0239e21fc48497a838e89e119660233e Projektna skupina Carnivora Dinarica obiskovalce vljudno vabi na na Zaključno mednarodno konferenco projekta Carnivora Dinarica z otvoritvijo DINE, centra o velikih zvereh v Pivki. Konferenca bo potekala v ponedeljek, 2. avgusta 2021, v Krpanovem domu v Pivki, med 9.00 in 16.00. Predstavniki projektnih partnerjev bodo predstavili rezultate projekta »Carnivora Dinarica – čezmejno sodelovanje in ekosistemske storitve za dolgoročno ohranjanje populacij velikih zvereh v severnih Dinaridih« Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, prisluhnili pa boste lahko tudi tujim in domačim strokovnjakom, ki bodo predavali o temah, povezanih z izzivi, s katerimi so se v okviru projekta ukvarjali minula tri leta:

 • s konkretizacijo čezmejnega upravljanja velikih zveri,
 • zmanjšanjem tveganj, ki ogrožajo velike zveri in
 • razumevanjem vloge zveri in njihovih različnih ekosistemskih storitev.

Zaključni mednarodni konferenci bo sledila še otvoritev DINE, centra o velikih zvereh v Pivki s predstavitvijo centra.

Na dogodek se lahko prijavite na naslednji povezavi: https://1ka.arnes.si/a/26169. V primeru težav pri prijavi oz. dodatnih vprašanj pišite na e-naslov: carnivora.dinarica@gmail.com.

Več informacij: Program dogodka

]]>
Novice
news-782 Mon, 28 Jun 2021 15:49:44 +0200 Anketa o vrednotenju ciljev gospodarjenja z gozdovi pri območnih gozdnogospodarskih načrtih 2021-2030 index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=782&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=4c0ab40c8f99d5d411f6ef85bdd67c14 Ob koncu junija in v začetku julija na Zavodu za gozdove Slovenije nadaljujemo s postopkom participacije pri pripravi območnih gozdnogospodarskih načrtov. Pripravili smo spletno anketo, s katero želimo v širšem krogu deležnikov ovrednotiti pomembnost ciljev gospodarjenja z gozdovi po posameznih gozdnogospodarskih območjih. Anketa nadomešča predvideno drugo delavnico na temo vrednotenja ciljev gospodarjenja z gozdovi z namenom čim večje vključenosti pomembnih deležnikov. Vabimo vas k izpolnjevanju ankete, za katero boste potrebovali do 10 minut.

Spletno anketo lahko izpolnite do vključno 28. 7. 2021 na povezavi: https://www.1ka.si/ON21.

Za vaše sodelovanje se vam zahvaljujemo.

]]>
Novice
news-780 Thu, 24 Jun 2021 09:06:08 +0200 Strokovna ekskurzija po sledeh Nature 2000 v gozdovih Pohorja index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=780&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=fffefbefe605c968232617f1832b7630 V okviru projekta LIFE-IP NATURA.SI je Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) 3. junija 2021 organizirali strokovno ekskurzijo na Pohorje. Namenjena je bila Slovenskim državnim gozdovom kot upravljavcem gozdov v lasti Republike Slovenije. Ogledali so si dobre prakse, ki predstavljajo večletni trud in rezultat odličnega sodelovanja na več projektih, izvedenih na območju Pohorja. Na kabinetnem delu ekskurzije je zbrane udeležence pozdravil v.d. direktorja ZGS Janez Logar, ki je poudaril dobro stanje slovenskih gozdov in letošnje aktivnosti v procesu obnove območnih načrtov. Ukrepi, ki usmerjajo izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov, so plod dolgoletnega dela, ki presega redno delo zaposlenih.

Gregor Danev, vodja projekta LIFE-IP NATURA.SI na ZGS, je predstavil analizo Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015–2018/19 in izpostavil analizo kompleksnega območja Nature 2000 Pohorje, kjer so se vsi ključni kazalniki stanja gozdov izboljšali. Ljudmila Medved, ZGS Območna enota Slovenj Gradec, je predstavila območje Pohorja, njegovo zgodovino in aktivnosti na več projektih (NATREG, WETMAN, ALPA, SUPORT, LIFE TO GRASSLANDS, POHORKA). V okviru projektov so pripravili in izvedli nabor ukrepov za ohranjanje planj in vrst, kot je npr. divji petelin, ter aktivnosti conacije prostora.

Učinki projektov in večletnega dela so že vidni in omogočajo učinkovitejše upravljanje ter vključevanje v strateške dokumente in načrte tega območja. Pogledali so si tudi video o Pohorju (Pohorje skozi čas), ki ga je pripravila RRA.

Na terenu so si ogledali nekaj lokacij izvedbenih ukrepov na projektih, in sicer:

1. planje Volovice, kjer so odstranjevali zarast in s tem tudi pospeševali delež borovnice, pomembne hrane za divjega petelina, in lesene pomladitvene ograje, ki so prijazne divjemu petelinu.

2. Rogla – Ostruščica, kjer so s sadnjo vrst, kot so macesen, bukev in jerebika, ustvarjali manjše strukture za vrste Nature 2000 na Pohorju. Uredili so tudi manjše barje in postavili leseno pot z informativnimi tablami ter tako poudarili izobraževalno funkcijo teh območij.

3. Pot med krošnjami, kjer nam je direktor podjetja dr. Jurij Gulič predstavil zgodovino nastanka poti in njene funkcije.

Na strokovni ekskurziji je med udeleženci potekala razprava o različnih temah naravovarstva v gozdarstvu. Izpostavili so dileme glede določanja gozdnega prostora, ukrepov ekocelic brez ukrepanja, puščanja odmirajočega stoječega odmrlega drevja, trajno negospodarjenih gozdov – gozdnih rezervatov, mirnih con, nadzora v gozdu, ukrepov iz Pravilnika o sofinanciranju in financiranju vlaganj v gozdove, monitoringu in razpoložljivosti podatkov ter problemih umeščanja vetrnih elektrarn.

Udeleženci so se strinjali, da je takšna izmenjava mnenj in medsektorsko sodelovanje ključnega pomena za ohranjanje narave in varstvo biotsko izjemno pestrih območij. Izvajanje naravovarstvenih ukrepov v praksi je namreč večplastno, ključno vlogo imajo revirni gozdarji ter komunikacija z lastniki.

]]>
Novice
news-778 Tue, 22 Jun 2021 14:52:14 +0200 V Sloveniji se povečuje požarna ogroženost naravnega okolja index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=778&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=81c20fed0edffde21ef8afa1944daee8 Zavod za gozdove Slovenije opozarja, da se zaradi dalj časa trajajočega sušnega in vročega vremena povečuje požarna ogroženost gozdov. Prosimo lastnike in obiskovalce gozdov, da v gozdovih oziroma v naravnem okolju ne izvajajo aktivnosti, s katerim bi lahko zanetili gozdne požare. V primeru, da so priča požaru v naravi, naj o tem čim prej obvestijo klicne centre na telefonsko številko 112.

 

Koristne povezave:

Zgibanka o požarih v naravnem okolju

Dnevna napoved požarne ogroženosti gozdov Gozdarskega inštituta Slovenije

Dnevna napoved požarne ogroženosti ARSO

 

 

]]>
Novice
news-777 Tue, 22 Jun 2021 13:47:42 +0200 V juniju in juliju bodo organizirane I. participativne delavnice na temo obnove dolgoročnih lovsko upravljavskih načrtov po lovsko upravljavskih območjih index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=777&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=15d0b471d60a6aef99cd26d8d77f7be1 Sodobnega načrtovanja razvoja gozdov si ne moremo predstavljati brez aktivnega sodelovanja oz. participacije deležnikov in javnosti. V juniju in juliju 2021 bodo potekale I. delavnice na temo obnove dolgoročnih lovsko upravljavskih načrtov po lovsko upravljavskih območjih. Osnovna cilja delavnic sta:

 1. Predstavitev lovsko upravljavskih območij (LUO) in do sedaj opravljenih analiz (stanje populacij divjadi in njihovega okolja ter presoja dosedanjega upravljanja), ter predstavitev procesa obnove območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov;
 2. Dopolnitev glavnih problemov in priložnosti pri upravljanju divjadi s prepoznanimi prioritetami deležnikov preko izvedbe SWOT analize.

Skupaj bo organiziranih 15 delavnic (ena delavnica na LUO). Vsaka izmed njih bo sestavljena iz PSPN matrike (prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti) oz. SWOT analize. Ključni rezultati delavnic bodo vsebine za poglavje "Glavni problemi in priložnosti pri upravljanju divjadi" v dolgoročnih lovsko upravljavskih načrtih.

V letih 2020 in 2021 je komunikacijo med posamezniki in organizacijami korenito spremenil virus COVID-19 in omejitve zaradi preprečevanja širjenja virusa. Delavnice bodo zato potekale digitalno - preko spletne platforme Cisco Webex. Če ste zainteresirani za udeležbo, se lahko na delavnice prijavite pri naslednjih kontaktnih osebah:

Lovsko upravljavsko omočje

Območna enota ZGS

Datum izvedbe delavnice

Kontaktna oseba

GORENJSKO

Kranj, Bled

07.07.2021

Informacije: Domen Ovčar, 040 872 485; prijave na: e-domen.ovcar@zgs.si

KAMNIŠKO - SAVINJSKO

Nazarje

08.07.2021

Informacije: Suzana Vurunić, 031 618 892; prijave na: oenazarje@zgs.si

KOČEVSKO - BELOKRANJSKO

Kočevje

07.07.2021

Informacije: Domen Kocjan, 041 523 855; prijave na: domen.kocjan@zgs.si

NOTRANJSKO

Postojna

24.06.2021

Informacije: Peter Krma, 041 657 301; prijave na: OEPostojna@zgs.si

NOVOMEŠKO

Novo mesto

15.07.2021

Informacije: Andrej Kotnik, 041 657 467; prijave na: oenovomesto@zgs.si

POHORSKO

Slovenj Gradec

09.07.2021

Informacije: Davorin Rogina, 051 256 415; prijave na: OESlovenjGradec@zgs.si

POMURSKO

Murska sobota

15.07.2021

Informacije: Štefan Kovač, 041 688 393; prijave na oemurskasobota@zgs.si

POSAVSKO

Brežice

07.07.2021

Informacije: Gregor Bogovič, 041657403; prijave na: gregor.bogovic@zgs.si

PRIMORSKO

Sežana

14.07.2021

Informacije: Aljoša Žnidaršič, 051 375 303; prijave na: aljosa.znidarsic@zgs.si

PTUJSKO - ORMOŠKO

Maribor

08.07.2021

Informacije: Igor Kopše, 041 657 796 ; prijave na: igor.kopse@zgs.si

SAVINJSKO - KOZJANSKO

Celje

05.07.2021

Informacije: Peter Terglav, 041 657571; prijave na: peter.terglav@zgs.si

SLOVENSKO GORIŠKO

Maribor

07.07.2021

Informacije: Igor Kopše, 041 657 796; prijave na: igor.kopse@zgs.si

TRIGLAVSKO

Tolmin

13.07.2021

Informacije: Jakob Uršič, 030 385 467; prijave na: jakob.ursic@zgs.si

ZAHODNO VISOKO KRAŠKO

Tolmin

12.07.2021

Informacije: Jakob Uršič, 030 385 467; prijave na: jakob.ursic@zgs.si

ZASAVSKO

Ljubljana

09.07.2021

Informacije: Marko Jonozovič, 041 789 275; prijave na: viktor.miklavcic@zgs.si

]]>
Novice
news-772 Mon, 07 Jun 2021 13:16:05 +0200 Spoznavajte risa na Mašunu – mednarodni dan risov index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=772&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=fe10f06e897d9ff52f5987ac0f48b658 Ob letošnjem tednu gozdov je 24. 5. 2021 potekala otvoritev prenovljene gozdne učne poti in stalne razstave o velikih zvereh na Mašunu na Snežniku, ki sta bili vzpostavljeni v okviru projekta Interreg Carnivora Dinarica. Razstava in gozdna učna pot pod geslom »Velike zveri soustvarjajo najboljše gozdove. Spoštujmo jih!« obiskovalce poučuje zlasti o vlogi in pomenu risa, medveda in volka v ekosistemih. Pri pripravi razstave in obnovi gozdne učne poti smo s strokovnimi vsebinami sodelovali tudi sodelavci projekta LIFE Lynx. Ob ogledu razstave in gozdne učne poti lahko tako spoznate vse o življenju risov, njihove vloge v ekosistemih, zakaj so risi v Sloveniji in na Hrvaškem ogroženi, koliko jih je in kje živijo, kako poteka monitoring risov z uporabo avtomatskih kamer ter kako v okviru projekta LIFE Lynx poteka doseljevanje risov v Dinaride in Alpe.

Vabimo vas, da se ob spoznavanju risa, medveda in volka naužijete lepot in gozdne spokojnosti Mašuna. Gozdna učna pot je odprta vse dni v letu. Ogled gozdne hiše pa je mogoč le ob predhodni najavi na Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna. 12. in 13. junija bo možen ogled gozdne hiše v okviru praznovanja mednarodnega dneva risov.

VABILO

]]>
Novice
news-771 Fri, 04 Jun 2021 08:42:14 +0200 V maju 2021 so bile izvedene I. delavnice po gozdnogospodarskih območjih index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=771&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=4a9f790df4d13679df7945ae944808bb Na območnih enotah Zavoda za gozdove Slovenije so bile v prvi polovici maja 2021 uspešno izpeljane I. delavnice v sklopu obnove območnih gozdnogospodarskih načrtov za obdobje 2021-2030. Delavnice so del participativnih aktivnosti v procesu obnove območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov. Izvedenih je bilo 14 delavnic, po ena v vsaki območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije. Delavnice so zaradi preprečevanja širjenja epidemije koronavirusa SarS-CoV-2 potekale v obliki spletnega dogodka. Osrednji cilji prvih delavnic po območnih enotah so bili: predstavitev procesa obnove območnih načrtov, predstavitev značilnosti gozdnogospodarskega območja; predstavitev stanja gozdov in preteklega gospodarjenja z gozdovi; oceno trajnostnega gospodarjenja; dopolnitev s strani ZGS zaznanih glavnih problemov in priložnosti v gozdnogospodarskih območjih s prepoznanimi prioritetami deležnikov. Delavnic so se udeležili predstavniki različnih deležniških skupin, pomembno pa je bil zastopan tudi interes lastnikov gozdov. Na delavnicah pa so bili prisotni tudi predstavniki različnih vladnih in strokovnih institucij, predstavniki lokalnih skupnosti, občin in predstavniki varstva narave ter drugi deležniki povezani z gozdom in gozdnim prostorom.

Na delavnicah so se razvile diskusije na različne teme, ki so pomembne za posamezno gozdnogospodarsko območje. Pogosto (ne glede na gozdnogospodarsko območje) pa so bile izpostavljene naslednje teme: naravne ujme in sanacija v ujmah poškodovanih gozdov, podnebne spremembe in spreminjajočemu podnebju prilagojeno gospodarjenje z gozdovi; aktivnost oz. neaktivnost lastnikov gozdov in razdrobljeno lastništvo gozdov; pristojnosti lastnikov gozdov pri gospodarjenju z gozdovi; socialne funkcije gozdov (nabiralništvo, rekreacija, …), možnost materialnih nadomestil za lastnike gozdov za omejevanje gospodarjenja zaradi ekoloških in socialnih funkcij; problematika ohranjanja posebej pomembnih gozdov z vidika ekoloških funkcij gozdov; problematika neugodne strukture razvojnih faz v posameznih območjih in večje upoštevanje zahtev lastnikov gozdov pri načrtovanju z gozdovi. Zaključki delavnice bodo (skupaj z zaključki predhodne interne delavnice) preneseni v vsebino poglavja Problemi in priložnosti v območnih gozdnogospodarskih načrtih. Zaključki delavnic, ki pa presegajo pristojnosti in možnosti načrtovanja v območnih načrtih pa so: vzpostavitev gozdarskega nadzora, modernizacija Zavoda za gozdove Slovenije, spremembe zakonodaje, problematika zagotavljanja zadostnih sredstev za vlaganja v gozdove.

Vsem udeležencem delavnic se iskreno zahvaljujemo za čas, ki so ga namenili izboljšanju in večji usklajenosti gospodarjenja z gozdovi v prihodnosti, hkrati pa jih vabimo k sodelovanju v nadaljnjih korakih procesa. V mesecu juniju bomo za širši krog deležnikov pripravili anketo, v okviru katere bomo verificirali cilje gospodarjenja v posameznih gozdnogospodarskih območjih. Predvidoma v mesecu septembru pa bodo pripravljene tretje delavnice, na katerih v širšem krogu deležnikov pregledali po posameznih območjih postavljene usmeritve, strategije in ukrepe.

Več informacij, zapisniki posameznih delavnic: www.zgs.si/on2021

]]>
Novice
news-769 Mon, 31 May 2021 09:44:39 +0200 Bohinjska kraljica - najdebelejša znana smreka v Sloveniji index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=769&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=5aaad5d983f896f93eea46e5f24f34d5 Ekipa gozdarjev Območne enote Bled Zavoda za gozdove Slovenije, Gozdarskega inštituta Slovenije in arboristov je potrdila, da je najdebelejša smreka v Bohinju tudi najdebelejša znana smreka v Sloveniji. Izmerjeni prsni premer Bohinjske kraljice je 169 centimetrov, visoka je 47 metrov, volumen debla znaša 31,6 kubičnih metrov. Najdebelejšo smreko v Bohinju sta prva odkrila blejska gozdarja Lojze Budkovič in Marko Gašperin že leta 1993. Takrat je prsni premer (premer drevesa na prsni višini - 1,3 m od tal)  smreke znašal 159 centimetrov, in že takrat je bila to najdebelejša smreka v Bohinju.

V letošnjem letu je bil na pobudo gozdarke načrtovalke Lucije Odar ponovno izmerjen prsni premer Bohinjske kraljice, ki po novem meri 169 centimetrov. Arborista Rok Kozjek Mencinger in Gašper Finžgar sta na smreko tudi splezala in s pomočjo merilnega traku izmerila njeno višino in premere drevesa po odsekih. Na podlagi teh meritev je bilo ugotovljeno, da je višina smreke 47 metrov, volumen debla pa znaša 31,6 kubičnih metrov. Dr. Jernej Jevšenak iz Gozdarskega inštituta Slovenije je smreki odvzel izvrtek, na podlagi katerega je bilo ocenjeno, da je smreka stara 200 let. Podatki bodo na voljo tudi za nadaljnje dendrokronološke analize Gozdarskega inštituta Slovenije.

Bohinjska kraljica je vitalna in je do sedaj uspešno kljubovala vremenskim ujmam in napadom podlubnikov. Glede na njene dimenzije tudi dobro prirašča, zato je pričakovano, da bo njen premer v prihodnosti še zrasel. V Sloveniji so najdebelejša drevesa zavarovana kot naravne vrednote, register naravnih vrednot pa vodi Zavod RS za varstvo narave. Med dendrološkimi naravnimi vrednotami ima Bohinjska kraljica največji prsni premer med smrekami. Smreka raste na nedostopnem terenu na južni strani Bohinjskega jezera, zato so na Zavodu za gozdove Slovenije v sodelovanju s Turizmom Bohinj, posneli kratki dokumentarni film o smreki, ki si ga lahko ogledate na Facebook strani Zavoda za gozdove Slovenije.

Povezava: OGLED FILMA BOHINJSKA KRALJICA

Včeraj se je zaključil Teden gozdov 2021, ki je v letošnjem letu potekal od 24. do 30. maja. Teden gozdov je vsakoletna prireditev, ki konec meseca maja poveže vse inštitucije, ki skrbijo za slovenski gozd in širši družbi predstavi pomen gozda in gozdarstva za njeno blaginjo. Geslo Tedna gozdov 2021 je bilo »Načrtno z gozdom!«, glavna tema je bila načrtovanje razvoja gozdov, izpostavljeni temi pa sta bili tudi gozdne učne poti in velike zveri. V tednu gozdov se je po vsej Sloveniji zvrstila serija prireditev na temo gozdov in gozdarstva, Območna enota Bled Zavoda za gozdove Slovenije pa je med drugim organizirala virtualno razstavo likovnih del – SLEDI V GOZDU.

 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled - Bled, 31. 5. 2021

]]>
Novice
news-768 Mon, 31 May 2021 09:16:07 +0200 V Trnovskem gozdu obeležili 250 letnico prvega gozdnogospodarskega načrta index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=768&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=168ce8e0dfbb21888603441701d8752d Prvi gozdnogospodarski načrt za Trnovski gozd, Flameckov načrt, je bil izdelan že leta 1771. Na ekskurziji, ki so se je udeležili gozdarji in prebivalci lokalnih skupnosti, so spoznali različne vidike gospodarjenja s Trnovskim gozdom in njegovo 250 letno zgodovino, ter ga primerjali z današnjim stanjem. Pred 250 leti je gozdar Franz Flameck v gozdarskem načrtu za Trnovski gozd zapisal: »Za stalno ohranitev obstoja Visokega in črnega gozda je sedanji izdelek narejen na dva načina, in sicer so po prvem zmogljivosti teh gozdov približno ocenjene glede na njihovo stanje in rastno kakovost in iz tega sorazmerno s prirastkom v 120 letih izračunan donos, ki se bo lahko izkoriščal (sekal) za vse večne čase. Po drugem načinu pa bo v prvih treh delih (ne da bi videli količino lesa, ki se bo vsako leto posekala) tudi pokazano, koliko se bo lahko v teh po geometrični vsebini vsako leto večno trajno odvzelo, …« in s tem že pred 250 leti utemeljil trajnostno gospodarjenje s Trnovskim gozdom.

Od tedaj je slovenska gozdarska šola prehodila dolgo pot, danes pa sta poleg temelja trajnosti, ki ga je takrat utemeljil Flameck, v veljavi še principa sonaravnosti (gospodarjenje z gozdovi se prilagaja naravi, uporaba in usmerjanje naravnih procesov za dosego gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih ciljev) in večnamenskosti (upoštevanje vseh funkcij gozda - ekonomske, ekološke in socialne – pri sprejemanju odločitev o gospodarjenju z gozdovi).  

Edo Kozorog, vodja območne enote Tolmin Zavoda za gozdove Slovenije, je ob dogodku izjavil: »Gozdarji v gozdnogospodarskem območju Tolmin nadaljujemo tradicijo, ki so nam jo zapustili predhodniki. Meritve in kazalniki nam kažejo, da je stanje Trnovskega gozda bistveno boljše kot pred 250 leti. Naša skrb pa je, da ga trajno ohranjamo in pripravimo na soočanje s podnebnimi spremembami in drugimi izzivi sedanjega in prihodnjega časa.«

V primerjavi z letom 1771 je danes lesna zaloga Trnovskega gozda večja za skoraj 100 m3/ha, letni prirastek je skoraj trikrat višji. Več kot dvakrat je višji tudi letni možni posek, ki danes znaša preko 50.000 m3. V dobrem stanju sta tudi zaščitena narava in biotska raznovrstnost v Trnovskem gozdu - gozdnih  rezervatov oziroma gozdov, prepuščenih naravnemu razvoju, je kar 7 %, delež odmrlega drevja pa znaša 11 % celotne biomase. V preteklosti je bil delež pomlajenih površin (mladovij in pomlajencev) prenizek, trenutno pa se približujemo k optimalnemu stanju.

Mag. Janez Logar, vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za gozdove Slovenije, je na dogodku izpostavil pomen sodelovanja deležnikov v procesu obnove območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov, ki lahko s sodelovanjem prispevajo k viziji in strategiji gospodarjenja z gozdovi v prihodnjih 10 letih. Ob zaključku dogodka je povedal: »Tradicija gospodarjenja z gozdom na Trnovski planoti pooseblja slogan letošnjega Tedna gozdov - Načrtno z gozdom! Počaščeni smo, da smo del dolgoletne tradicije gozdarstva na slovenskem, in da jo imamo priložnost skupaj nadaljevati.«

Teden gozdov je vsakoletna akcija promocije gozdov in gozdarstva. Geslo Tedna gozdov 2021 je »Načrtno z gozdom!«. Glavna tema je načrtovanje razvoja gozdov, izpostavljeni temi pa bosta tudi gozdne učne poti in velike zveri. V tednu gozdov se tradicionalno po vsej Sloveniji zvrsti serija prireditev, ki jih organizirajo gozdarske institucije.  Zaključni dogodek Tedna gozdov 2021 bo potekal v nedeljo, 30. maja 2021, v Bistrici ob Sotli. Na tradicionalnem pohodu ob Srečanju evropopotnikov 2021 in Evropohodu »EURORANDO« 2021, katerega častni pokrovitelj je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, bodo Teden gozdov 2021 sklenili na Gradu Podsreda.

Preglednica: primerjava kazalnikov gospodarjenja z gozdovi med leti 1771 in 2021

Kazalnik / leto

1771

2021

Površina gozda (ha)

9.230

8.869

Proizvodna doba (let)

120

135

Optimalna lesna zaloga (m3/ha)

/

324

Dejanska lesna zaloga (m3/ha)

276

353

Letni prirastek lesa (m3/ha)

2,8

6,6

Delež mladovij (%)

33,2

8,5

Letni možni posek (m3)

21.908

53.807

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, Trnovski gozd, 28. 5. 2021

]]>
Novice
news-766 Wed, 26 May 2021 12:45:25 +0200 Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2021 index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=766&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=25df7e06da7ed7ca59a47c2f7c39c45a Zavod za gozdove Slovenije izvaja v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 »Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 za leto 2021. Cilj usposabljanja je povečanje varnosti pri delu v gozdu z motorno žago in pri delu v varovalnih gozdovih s poudarkom na zmanjšanju števila nezgod med lastniki gozdov in neprofesionalnimi izvajalci del v gozdovih, povečanju njihove učinkovitosti pri delu v gozdu in okolju prijazni izvedbi del.

Projekt financira Evropski kmetijski sklad v okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2014 - 2020 za leto 2021. Naročnik je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izvajalec pa Zavod za gozdove Slovenije.

Več informacij:

Usposabljanje na področju gozdarstva za varno delo v gozdu

Predvideni termini usposabljanj

]]>
Novice
news-764 Mon, 24 May 2021 06:31:22 +0200 TEDEN GOZDOV 2021: "Načrtno z gozdom!" index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=764&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=f13aac63f9359d6030b38550eef67c78 Z današnjim dnem se začenja Teden gozdov 2021, ki do 30. maja poteka pod geslom: "Načrtno z gozdom!". Danes bo na Mašunu potekal osrednji dogodek, odprtje razstave "Velike zveri in njihovi gozdovi" in obnovljene Mašunske gozdne učne poti. Teden gozdov, ki v letošnjem letu poteka od 24. do 30. maja, je vsakoletna prireditev, ki konec meseca maja poveže vse inštitucije, ki skrbijo za slovenski gozd in širši družbi predstavi pomen gozda in gozdarstva za njeno blaginjo. Geslo Tedna gozdov 2021 je »Načrtno z gozdom!«, glavna tema je načrtovanje razvoja gozdov, izpostavljeni temi pa sta tudi gozdne učne poti in velike zveri. V tednu gozdov se tradicionalno po vsej Sloveniji zvrsti serija prireditev na temo gozdov in gozdarstva.

Spletna stran Tedna gozdov 2021

Ključna sporočila ob Tednu gozdov 2021:

 • Slovenski gozdovi so v dobrem stanju. Zaradi ohranjenih naravnih mehanizmov obnove se slovenski gozd na 95 % gozdnih površin, potrebnih obnove, obnovi po  naravni poti. V primerjavi z letom 1947 sta se lesna zaloga in letni prirastek lesa v slovenskih gozdovih skoraj potrojila. Povečala se je tudi njihova površina in sicer iz 36,4 na 58 %.
 • Načrtno z gozdom! Načrtno gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji ima bogato tradicijo – v letošnjem letu obeležujemo 250 let od izdelave prvega, Flameckovega gozdnogospodarskega načrta za Trnovski gozd. »Slovenska gozdarska šola« je po svetu poznana kot ena izmed utemeljiteljic trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja z gozdovi.
 • Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju z lastniki gozdov, strokovnimi institucijami in javnostjo pripravlja gozdnogospodarske in lovsko upravljavske načrte. Ti načrti, ki jih pripravljamo na več ravneh, od strateške do operativne, opredeljujejo in zagotavljajo trajnostno, sonaravno in večnamensko gospodarjenje s slovenskimi gozdovi ob upoštevanju vseh (ekonomskih, ekoloških in socialnih) funkcij gozda.
 • V letu 2021 poteka proces obnove 10-letnih območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov. Zainteresirane posameznike in organizacije vljudno vabimo k sodelovanju na delavnicah – tako lahko prispevajo k viziji in strategiji gospodarjenja z gozdovi v prihodnjih 10 letih. Več informacij: www.zgs.si/on2021
 • Gozdne učne poti so pomemben pripomoček za spoznavanje gozda. Prispevajo k razvoju turizma na podeželju, so učinkovito dopolnilo okoljskih izobraževalnih programov, usmerjajo obisk ter zmanjšujejo škodo, ki jo v gozdu povzročata rekreacija in turizem. So pomemben instrument varstva narave, saj ljudje varujemo tisto, kar poznamo.
 • V okviru Zavoda za gozdove Slovenije deluje 84 gozdnih učnih poti, od tega smo samostojni skrbniki in upravljalci na 31 poteh, na ostalih pa smo vključeni kot partnerji, izvajalci ipd. ZGS je tudi soustanovitelj Komisije za evropske pešpoti v Sloveniji. V letu 2021 nadaljujemo z obnovo gozdnih učnih poti v Sloveniji in pripravljamo noveliran seznam gozdnih učni poti, ki ga bomo v letošnjem letu predstavili na spletnih straneh ZGS.
 • Slovenski gozdovi so dom velikih zveri – medveda, volka in risa. Osrednji dogodek Tedna gozdov 2021 bo potekal v prenovljeni Gozdni hiši Mašun, kjer bomo priča odprtju razstave: "Velike zveri in njihovi gozdovi" in obnovljene Mašunske gozdne učne poti. Za dolgoročno ohranitev ugodnega stanja populacij velikih zveri in hkratno ohranitev biotske raznovrstnosti, kulturne krajine, poselitve podeželja in prehranske varnosti v Sloveniji je pomembno trajnostno ravnovesje, ki ga lahko dosežemo le z aktivnim strokovnim upravljanjem in izvajanjem ukrepov za sobivanje, ki vključujejo tudi odstrel.

 

]]>
Novice
news-759 Tue, 04 May 2021 11:30:06 +0200 V maju bodo organizirane I. participativne delavnice na temo obnove območnih gozdnogospodarskih načrtov po gozdnogospodarskih območjih index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=759&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=2acb85179be8819427d044de8202f2d0 Sodobnega načrtovanja razvoja gozdov si ne moremo predstavljati brez aktivnega sodelovanja oz. participacije deležnikov in javnosti. V maju 2021 bodo potekale I. delavnice na temo obnove območnih gozdnogospodarskih načrtov po gozdnogospodarskih območjih. Osnovna cilja delavnic sta:

 1. Predstavitev gozdnogospodarskega območja in do sedaj opravljenih analiz (stanje gozdov, analiza preteklega gospodarjenja, presoja trajnosti), in predstavitev procesa obnove območnih gozdnogospodarskih načrtov (www.zgs.si/on2021),
 2. Ugotovitve ZGS glede glavnih problemov in priložnosti dopolniti s prepoznanimi prioritetami notranjih in zunanjih deležnikov s pomočjo izvedbe SWOT analize.

Skupaj bo organiziranih 14 delavnic (ena delavnica na območno enoto ZGS), vsaka izmed njih pa bo sestavljena iz analize SWOT oz. PSPN matrike (prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti) gospodarjenja z gozdovi na posameznem gozdnogospodarskem območju. Rezultati delavnic bodo predstavljali izhodišča za poglavje Problemi in priložnosti v posameznem Območnem načrtu za gozdnogospodarsko območje.

V letih 2020 in 2021 je komunikacijo med posamezniki in organizacijami korenito spremenila epidemija koronavirusa COVID-19 in omejitve osebnih stikov in združevanj, ki so potrebne za preprečevanje njenega širjenja. Delavnice bodo zato potekale digitalno - preko spletne platforme Cisco Webex. Če ste zainteresirani za udeležbo, se lahko na delavnice prijavite pri naslednjih kontaktnih osebah:

Območna enota ZGS

Datum izvedbe delavnice

Kontakt

Maribor

7.5.2021

Informacije: Mateja Cojzer, 041 657 752; prijave na: igor.kopse@zgs.si

Tolmin

10.5.2021

Informacije: Janez Pagon 051 691 040; prijave na svit.trkman@zgs.si

Kranj

10.5.2021

Informacije: Vanja Primožič, 041 715 515; prijave na: vanja.primozic@zgs.si

Nazarje

11.5.2021

Informacije: Vid Preložnik, 041 657 633; prijave na: oenazarje@zgs.si

Slovenj Gradec

11.5.2021

Informacije: Davorin Rogina, 051 256 415; prijave na: OESlovenjGradec@zgs.si

Ljubljana

12.5.2021

Informacije: Andrej Jeklar, 041 657 248; prijave na: viktor.miklavcic@zgs.si

Novo mesto

12.5.2021

Informacije: drejc.kotnik@zgs.si, 041 657 467; prijave na oenovomesto@zgs.si

Celje

12.5.2021

Informacije: Matej Tajnikar, 041 657 608; prijave na: andrej.strnisa@zgs.si

Bled

13.5.2021

Informacije: Andrej Gartner, 041 657 101; prijave na: oebled@zgs.gov.si

Kočevje

13.5.2021

Informacije: Domen Kocjan, 041 523 855; Prijave na: domen.kocjan@zgs.si;

Brežice

13.5.2021

Informacije: Boris Bogovič; 041 657 550; prijave na: manica.vintar@zgs.si

Murska sobota

13.5.2021

Informacije: Danilo Belak, 041 657 842; prijave na: andrej.baligac@zgs.si

Sežana

13.5.2021

Informacije: Matej Reščič, 051 391 330; prijave na: oesezana@zgs.si

Postojna

14.5.2021

Informacije: Marko Udovič, 041 657 304; prijave na: oepostojna@zgs.si

 

]]>
Izb - Načrtovanje Novice
news-758 Thu, 29 Apr 2021 11:01:57 +0200 Na Gorenjskem v okviru projekta LIFE Lynx izpuščenih prvih 5 risov index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=758&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ab189fa90d6622c694ebac12a857d96f V ponedeljek in sredo, 26. in 28. aprila 2021, sta v okviru projekta LIFE Lynx, katerega cilj je dolgoročna ohranitev populacije risa v Alpah in Dinaridih, v gorenjskih gozdovih potekala izpusta risov v naravo. Skupaj je bilo v tem tednu v naravo izpuščenih pet risov, dva na območju Jelovice in trije na Pokljuki. Kot prva dva risa so na območju Lovske družine Nomenj Gorjuše na Gorenjskem v naravo izpustili risa Zoisa in Aido. Čez dva dni pa so sledili še izpusti treh risov na območju Triglavskega narodnega parka: Lenke, Julije in Trisa. Izpuščeni risi so bili v Slovenijo pripeljani iz Romunije in Slovaške.

Izpusti risov na območju Gorenjske so izjemnega pomena, saj območje predstavlja stičišče med Dinaridi in Alpami. Sveži geni bodo omogočili dolgoročno preživetje dinarsko-JV alpske populacije in vzpostavitev povezave s populacijami risov v Alpah. Rok Černe, koordinator projekta LIFE Lynx iz Zavoda za gozdove Slovenije, je ob izpustitvi prvih risov povedal: “Danes smo naredili prvi korak k uresničitvi cilja dolgoročnega ohranjanja risa v tem delu Evrope. Našo trenutno izolirano populacijo v Dinaridih želimo povezati s sosednjimi populacijami risa v Alpah. Z doselitvami risov na Gorenjsko bo omogočena povezava z risi v Italiji, Avstriji in dolgoročno Švici. Samo večje povezane populacije omogočajo ustrezen pretok genov in risom zagotavljajo dolgoročen obstoj.“

Izpustov so se udeležili predstavniki institucij, ki so z nagovori pospremili izpuste risov: mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor Republike Slovenije, mag. Janez Logar, v. d. direktorja Zavoda za gozdove Slovenije, mag. Lado Bradač, predsednik Lovske zveze Slovenije, mag. Janez Rakar, direktor Triglavskega narodnega parka, Jože Sodja, župan občine Bohinj, Peter Benedik, starešina lovske družine Nomenj - Gorjuše in Peter Prevc, ambasador projekta LIFE Lynx. Izpustov so se udeležili tudi predstavniki medijev, kar priča o velikem zanimanju javnosti za ohranjanje risov v slovenskih gozdovih.

Minister mag. Andrej Vizjak je v svojem nagovoru poudaril, da je ris trenutno verjetno najbolj ogrožen sesalec v Sloveniji, in da so aktivnosti za njegovo dolgoročno ohranjanje v slovenskih gozdovih nujne. Izpostavil je projekt LIFE Lynx kot primer dobre prakse, s katerim je Slovenija za izpeljavo ciljev zapisanih v nacionalnih strateških dokumentih pridobila sredstva EU. Mag. Janez Logar pa je ob izpustih risov povedal, da je poslanstvo ZGS ohranjanje naravnih ekosistemov in njihova trajnostna raba, vanj pa sodi tudi trajno ohranjanje zavarovanih vrst v gozdovih. "Ris je slovenska avtohtona vrsta in je pomemben del gozdnega ekosistema, ter je izrazito nekonflikten - v preteklih letih smo beležili približno 1 škodni primer po risu letno," je še dodal.

Več informacij: spletna stran projekta LIFE Lynx

]]>
Novice
news-754 Mon, 26 Apr 2021 07:40:09 +0200 Klepet na naj poti 2020 ob Učni poti Drvošec index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=754&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=818d27d72d427d6b87ec95c041965750 V petek, 23. 4. 2021, je ob Cerkniškem jezeru na Tematski poti Drvošec, ki je bila konec lanskega oktobra razglašena za najboljšo tematsko pot v državi, potekal tradicionalni dogodek Klepet na naj poti 2020. Z akcijo in dogodkom, v katerih Zavod za gozdove Slovenije sodeluje kot partner, Turistična zveza Slovenije vsako leto izbere in počasti najboljšo tematsko pot. Dogodka so se udeležili govorniki: Peter Misja, podpredsednik Slovenske turistične organizacije, Marko Rupar, župan občine Cerknica, Urška Ogrinc, vodja enote za turizem v Notranjskem regijskem parku, Janez Logar, v.d. direktorja Zavoda za Gozdove Slovenije, Marko Lenarčič, direktor Slovenia Outdoor, Aktivna Slovenija giz in Jože Prah, koordinator področja gozdnih učnih poti na Zavodu za gozdove Slovenije in predsednik komisije za izbiro Naj poti.

Mag. Janez Logar, vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za gozdove Slovenije, je ob dogodku povedal, da so tematske poti priložnost, da lokalno okolje pokaže »tisto najboljše, kar ima«: »Učne poti usmerjajo obisk v gozdu ter zmanjšujejo škodo, ki jo v gozdu povzročata rekreacija in turizem. So pomemben instrument varstva narave, saj ljudje varujemo tisto, kar poznamo.« Izpostavil je pomen dela s šolsko mladino, saj so ravno današnji otroci in mladina tisti, ki bodo v prihodnosti skrbeli za gozdove. Ob koncu nagovora je poudaril pomembno vlogo mreže gozdnih učnih poti pri razvoju podeželja.

»Pot ne ponuja zgolj sprehoda ob Cerkniškem jezeru in kot dodane vrednosti ne nudi le poučnih tabel, interaktivnih info točk (npr. silhueta volka, plezalo ris, medved in njegov brlog) ter treh opazovalnic narave. V okviru Tematskih vikendov lahko obiskovalci na tej poti z izkušenimi vodiči opazujejo ptice, se učijo preživetja v naravi, iščejo izgubljeni zaklad, nabirajo zdravilna zelišča, spoznavajo mite in dejstva o nastanku Cerkniškega jezera in še in še,« pa so ob dogodku sporočili iz Notranjskega regijskega parka.

]]>
Novice
news-752 Thu, 22 Apr 2021 08:24:54 +0200 Gozdarski strokovnjaki so izmerili novo najvišje drevo v Sloveniji in šesto najvišje drevo v Evropi, Pečovniško duglazijo index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=752&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=4291c07d5a67ed01f1a5b965c4934d9c Novo najvišje izmerjeno drevo v Sloveniji je Pečovniška duglazija iz Mestnega gozda v Pečovniku pri Celju. Po zadnjih natančnih meritvah gozdarskih strokovnjakov Območne enote Celje Zavoda za gozdove Slovenije meri v višino kar 67,02 m. To je za dobre štiri metre več od Sgermove smreke na Koroškem, ki pa ostaja najvišje slovensko avtohtono drevo. Večletne raziskave dreves v Mestnem gozdu na južnem obrobju Celja so pokazale, da na tem območju rastejo gozdovi najvišjih dreves, ki dosegajo skoraj dvakratno povprečno višino dreves srednjevropskih gozdov. Pečovniška duglazija je stara okoli 140 let in je v dobrem zdravstvenem stanju. Duglazija (Pseudotsuga menziesii) naravno raste v zahodnem delu Severne Amerike. V Evropo so jo prinesli leta 1827. Najprej so jo sadili kot okrasno drevo v parkih, po letu 1880 pa v obliki večjih nasadov tudi v gozdovih. V Mestnem gozdu v Pečovniku pri Celju so prve duglazije posadili leta 1883. Duglazija raste hitro, proizvaja odličen les in je dokaj odporna proti suši in škodljivcem. Pogosto jo z vidika soočanja s podnebnimi spremembami predstavljajo kot veliki up za evropske gozdove, vendar njen vpliv na naravne gozdne ekosisteme še ni v celoti raziskan in pojasnjen.

V zadnjih dveh desetletjih so celjski gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije načrtno spremljali rast duglazij v celjskem Mestnem gozdu v Pečovniku ter nadgrajevali prve raziskave iz sredine prejšnjega stoletja. Skupina gozdarskih strokovnjakov, ki jo vodi mag. Robert Hostnik, je doslej evidentirala 210 velikih dreves duglazije. Od 101 drevesa, ki jim je bila izmerjena višina, jih 46% presega višino 50 metrov, 10% pa višino 55 metrov. V Srednji Evropi sicer odrasla gozdna drevesa zrastejo do višine od 30 do 35 metrov, 40 metrov pa presežejo le redko. Terenske meritve duglazij se izvajajo s sodobnimi instrumenti in s pomočjo LIDAR laserskih posnetkov terena. Pri najvišjih drevesih pa se meritve dodatno preverjajo z najzanesljivejšo metodo merjenja z merskim trakom in plezanjem na drevo. Pri teh sodeluje izkušeni plezalec in arborist Rado Nadvešnik.

Pečovniška duglazija iz Mestnega gozda Celje je najvišje izmerjeno drevo v Sloveniji. Po dostopnih podatkih je tudi šesto najvišje izmerjeno drevo v Evropi. Če bi upoštevali le drevesa, ki so bila izmerjena z najzanesljivejšo metodo z merskim trakom in plezanjem na drevo, pa je duglazija iz Pečovnika celo drugo najvišje izmerjeno drevo v Evropi. Njen obseg debla na višini 1,3 metra od tal je 470 cm, premer 150 cm, ocenjen volumen pa 27 m3 lesa.

Za predstavitev velikank iz celjskega mestnega gozda je v pripravi nova tematska pot, ki bo obenem tudi nova pohodniška pot na priljubljeno Celjsko kočo.

Ogled videa: Velikanke

 

]]>
Novice