Zavod za Gozdove Slovenije http://www.zgs.si/ en.UTF-8 ZGS Sat, 03 Dec 2022 09:46:40 +0100 Sat, 03 Dec 2022 09:46:40 +0100 Aktualno ZGS Novice news-905 Tue, 29 Nov 2022 17:29:27 +0100 Povabilo lastnikom gozdov za sadnjo na območjih Jelovice index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=905&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=30179136e542aa53460ec7bcab0cd9f3 V okviru projekta JeloviZA se bo prihodnjo pomlad s sadnjo 20.000 sadik gozdnega drevja pričelo z obnovo poškodovanih gozdov Jelovice z obrobjem. Lokacije bodo izbirane na projektnem območju (glej priloženo karto) s pomočjo pristojnih revirnih gozdarjev, ki najbolje poznajo tamkajšnje stanje gozda. V okviru projekta bodo zagotovili sadike primernih drevesnih vrst, zaščito zanje ter vso izvedbo (sadnja, obeleževanje in zaščita). Zainteresirane lastnike vabijo, da se za več informacij obrnejo na Ano Mežan (ana.mezan@zgs.si) ali svojega revirnega gozdarja, najkasneje do 23.12.2022. Skupaj boste ugotovili ali vaše površine ustrezajo izbranim kriterijem in se dogovorili o potencialnem sodelovanju.

Februarja 2023 bo Zavod za gozdove za lastnike gozdov organiziral tudi izobraževalno delavnico o obnovi gozda po ujmah. Termin delavnice bo objavljen naknadno.

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled

]]>
Novice
news-902 Wed, 16 Nov 2022 13:51:50 +0100 Prostovoljska akcija sajenja sadik na Krasu index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=902&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=81a2f6c43c1f635ed5fcd4c975693eeb Prostovoljce posameznike, podjetja in društva vabimo k sodelovanju pri obnovi pogorelega Krasa s saditvijo sadik gozdnega drevja v okviru prostovoljske akcije, ki bo potekala v soboto, 26. novembra 2022, od 9. do 13 ure pri Pomniku miru na Cerju. V letošnjem požaru na Krasu, največjem v zgodovini Slovenije, je bilo poškodovanih 2900 hektarov gozdov. Obnova poškodovanih gozdov, ki predstavljajo neločljiv del naravnega okolja na Krasu, bo trajala desetletja, začne pa se s prvim korakom, zato ne smemo izgubljati časa.

Posadili bomo čim večje število sadik avtohtonih vrst listavcev in obnovili del v požaru poškodovanih gozdov. Organizatorji naprošamo vse udeležence, da pridejo na akcijo primerno opremljeni (terenska obutev in obleka) ter s sabo prinesejo orodje za sajenje (kramp).

 

Obvezne so prijave preko obrazca na spletni strani www.skupajzakras.si, ki jih pričakujemo najkasneje do 22. 11. 2022.

Dodatne informacije so na voljo pri Tini Dolenc, 051 354 666 ali na pr@kali.si

 

Hvala za vaš posluh in pripravljenost, da skupaj pripomoremo k obnovi poškodovanih gozdov!

 

NAVODILA ZA POT:

Koordinate Pomnika miru na Cerju: 45.87252859297448, 13.616085446432574

Na hitri cesti H4 Ljubljana–Nova Gorica izberite izvoz za Miren. Pot iz Mirna nadaljujete v smeri Opatjega sela in pazite na odcep levo proti Muzeju na Cerju.

]]>
Novice
news-898 Fri, 04 Nov 2022 09:19:30 +0100 Srečanje ob mednarodnem dnevu Biosfernih rezervatov - MAB index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=898&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6a226487eeeb4831c8efb84bf25251b3 Direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev se je 3. 11. 2022 na gozdarski fakulteti v Beogradu udeležil 1. srečanja ob mednarodnem dnevu Biosfernih rezervatov - MAB. Dogodek je nudil idealno priložnost za pogovore o bodočem sodelovanju z JP Srbijašume in Gozdarskim inštitutom Srbije na področju podnebnih sprememb in upravljanju z območji Natura 2000. Biosferni rezervat predstavlja ekosistem z rastlinami in živalmi, ki je nenavadnega in znanstvenega pomena, hkrati pa spodbuja ohranjanje in trajnostno rabo naravnih virov.

Program Človek in biosfera (Man and the Biosphere Programme) je Unesco ustanovil v začetku sedemdesetih, da bi izboljšal odnose med ljudmi in njihovim naravnim okoljem.

 

]]>
Novice
news-897 Thu, 03 Nov 2022 15:38:03 +0100 Vodstvo Zavoda za gozdove Slovenije je obiskalo javno podjetje Vojvodinašume v Srbiji index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=897&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=bf5ccfaa0c9f5dc0802f3a7518886c40 Direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev je danes obiskal javno podjetje Vojvodinašume v Novem Sadu. Pogovori z vodstvom JP Vojvodinašume so tekli o možnostih bodočega sodelovanja v projektih na področju podnebnih sprememb in obnove obrečnih gozdnih habitatnih tipov, upravljanjem s populacijami divjadi in upravljanjem območij Natura 2000. JP Vojvodinašume je podjetje ki gospodari z gozdovi v srbski pokrajini Vojvodini. Razvojna dejavnost poteka v smeri izboljšanja organizacijske strukture družbe, racionalizacije dela in razvoja osnovnih dejavnosti, kot so: gojenje, varstvo in raba gozdov, načrtovanje, upravljanje zavarovanih naravnih dobrin, drevesničarska proizvodnja, lovstvo, in drugi. Veliko pozornosti namenjajo tudi razvoju spremljajočih dejavnosti, kot so upravljanje z ribolovnimi vodami, vzreja rib in ribje mladice ter uporaba drugih gozdnih dobrin. Podjetje ima vzpostavljeno dolgoročno sodelovanje z znanstvenimi in izobraževalnimi ustanovami pri razvoju in izvajanju razvojnih programov in projektov ter usposabljanju strokovnjakov.

]]>
Novice
news-892 Wed, 05 Oct 2022 09:48:17 +0200 Začetek projekta Varstvo pred invazivnimi tujerodnimi vrstami rastlin v gozdovih index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=892&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=faef51e21c707278aec66699504fcb82 Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije sta v septembru 2022 začela izvajati projekt Varstvo pred invazivnimi tujerodnimi vrstami rastlin v gozdovih. V dvoletnem projektu, ki ga financira Sklad za podnebne spremembe, bomo naslovili problematiko invazivnih tujerodnih rastlin, ki ogrožajo naravno ravnovesje v slovenskih gozdovih. Vremenskih ujme in napadi podlubnikov so v zadnjem desetletju povzročile številne poškodbe v slovenskih gozdovih. V poškodovanih gozdovih so se na nekaterih območjih naselile tujerodne vrste rastlin, ki otežujejo ali celo onemogočajo naravno obnovo gozdov. Invazivne tujerodne vrste s hitro rastjo in širjenjem negativno vplivajo na naravne procese v gozdu ter rušijo naravno ravnovesje v gozdnih ekosistemih. So ena največjih groženj biotski raznovrstnosti, povzročajo lahko gospodarsko škodo, nekatere imajo lahko tudi škodljive vplive na zdravje ljudi. Med invazivnimi tujerodnimi rastlinami so v slovenskih gozdovih najbolj razširjene japonski oz. češki dresnik, navadna barvilnica ter veliki pajesen in žlezava nedotika. Veliki pajesen in žlezava nedotika sta na seznamu invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Evropsko unijo.

Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije začenjata z izvajanjem novega projekta »Varstvo pred invazivnimi tujerodnimi vrstami rastlin v gozdovih«. Aktivnosti, ki jih bomo izvajali v letih 2022 in 2023, so financirane iz Sklada za podnebne spremembe. V projektu bomo za izbrane vrste razvijali metode zatiranja, pripravili karto ogroženih območij, normative za izbrane metode zatiranja in podlage za vključitev problematike v sistem gozdarskega načrtovanja. Pripravili bomo izobraževalno gradivo za gozdarske strokovnjake in za lastnike gozdov, izvedli izobraževanja in osveščali javnost o pomenu varstva pred invazivnimi tujerodnimi vrstami rastlin preko medijev.

V projektu nadgrajujemo rezultate projekta LIFE ARTEMIS, v okviru katerega se je začelo intenzivno delo na področju varstva pred invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih. Rezultati projekta LIFE ARTEMIS so dostopni na spletni strani: https://www.tujerodne-vrste.info/.

Lastniki gozdov na območju požara Goriški Kras bodo vključeni v izobraževanje o invazivnih tujerodnih vrstah rastlin že v letošnjem letu

Prve aktivnosti projekta, ki se začenjajo v jeseni, bodo osredotočene na drevesno vrsto veliki pajesen (Ailanthus altissima) in na zelnato rastlino navadno barvilnico (Phytolacca americana). Obe vrsti se širita tudi v gozdovih, poškodovanih po letošnjem požaru na goriškem Krasu. Na območju požarišča bomo določili poizkusne objekte za proučevanje izbranih metod zatiranja in zadrževanja širjenja vrst. Prva izobraževanja za lastnike gozdov na goriškem Krasu bomo izvedli že to jesen. Poudarek bo na vrstah, ki se pojavljajo na območju požarišča, predstavljene bodo metode njihovega zatiranja in zadrževanja širjenja.

]]>
Novice
news-891 Fri, 30 Sep 2022 15:32:13 +0200 Izdelan predlog Načrta sanacije za gozdove, poškodovane v požaru Goriški Kras index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=891&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=e9069c429c52ee24b922dab97e92f666 Zavod za gozdove Slovenije je izdelal predlog Načrta sanacije za gozdove, poškodovane v požaru Goriški Kras. Predlog načrta je bil danes oddan na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Skupna ocenjena vrednost stroškov za izvedbo ukrepov sanacije poškodovanih gozdov je 23.672.408 EUR. Načrt sanacije je izdelan za celotno površino gozdov, poškodovanih v požaru Goriški Kras. V načrt so vključeni ukrepi za izvedbo sanacije, ki jih načrtuje, dovoljuje ali določa Zavod za gozdove Slovenije. Pri načrtovanju ukrepov smo v največji možni meri upoštevali predloge lastnikov gozdov, lokalnih skupnosti, strokovnih služb s področja varstva narave, varstva kulturne dediščine in ostalih deležnikov, ki so predstavljeni v prilogah načrta. Ukrepe smo glede na obseg poškodb, poudarjenost funkcij gozdov, gozdna rastišča in glede na ogroženost gozda razdelili v tri prioritete.

V izračun stroškov sanacije so vključeni stroški poseka in spravila poškodovanega drevja, obnove, nege in varstva poškodovanih gozdov, gradnje/rekonstrukcije gozdnih prometnic, protipožarnega varstva, stroški vzdrževanja življenjskega okolja prostoživečih živali in ohranjanja oz. nege biotopov, stroški aktivnosti komuniciranja, izobraževanja in sodelovanja z javnostmi, lastniki gozdov in deležniki, stroški monitoringa stanja gozdov ter učinkov izvedenih ukrepov.

V načrtu sanacije so predvidene aktivnosti za obdobje od 2022 do 2028.

]]>
Novice
news-889 Thu, 22 Sep 2022 10:38:54 +0200 Delavnica za prebivalce Krasa: Kako obnoviti gozdove, poškodovane po požaru na Krasu? index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=889&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=f2a5297b0a72e44da699acf0bc83763c V sredo, 21. 9. 2022, je v kulturnem domu v Kostanjevici na Krasu v organizaciji občine Miren-Kostanjevica in Zavoda za gozdove Slovenije potekala delavnica z naslovom: "Kako obnoviti gozdove, poškodovane po požaru na Krasu?" Delavnice se je udeležilo več kot 50 lokalnih prebivalcev, lastnikov gozdov in predstavnikov lokalne skupnosti, občine Miren Kostanjevica in Zavoda za gozdove Slovenije. Udeležence delavnice sta uvodoma nagovorila Mauricij Humar, župan občine Miren-Kostanjevica in Gregor Danev, direktor Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), ki je uvodoma poudaril ključno vlogo sodelovanja lastnikov gozdov, lokalne skupnosti in gozdarske stroke pri sanaciji poškodovanih gozdov. Sledili so predlogi za izboljšanje požarne varnosti na območju, ki jih je predstavil Erik Lasič iz Občine Miren-Kostanjevica.

V gozdarskem delu predstavitve je Boštjan Košiček, vodja Območne enote Sežana ZGS, predstavil zgodovino gozdnih požarov na območju, potek intervencijskih gozdarskih del v času gašenja največjega požara v zgodovini Slovenije in po gašenju požara ter posledice požara. Sledila je predstavitev Mateja Kravanje, vodje odseka za ukrepe v gozdovih na ZGS OE Sežana, ki je prestavil podatke o opožarjenih površinah in izhodišča za načrt sanacije gozdov: začeli bodo z odstranjevanjem poškodovanih dreves v bližini naselij in infrastrukture, nadaljevali bodo s sanacijo najbolj poškodovanih gozdov, potem pa bodo sledile še aktivnosti v ostalih gozdovih. Drevesne vrste, uporabljane pri sanaciji, bodo predvsem toploljubni hrasti in javorji, na najbolj revnih rastiščih pa načrtujejo tudi setev črnega bora. Ker smo v letošnjem letu v semenskem letu, bodo to izkoristili za nabiranje semena, ki ga trenutno za sanacijo še ni dovolj. Predstavil je tudi priporočene ukrepe na področju protipožarnih prometnic, poudarek bo predvsem na širitvi in vzdrževanju obstoječih prometnic. Predstavitev Zavoda za gozdove Slovenije je zaključil s pozivom lastnikom gozdov, naj se pri sanaciji združijo in sodelujejo z gozdarji ZGS.

Predstavitvam je sledilo zbiranje predlogov udeležencev za načrt sanacije z diskusijo, ki jo je moderiral mag. Andrej Breznikar, vodja službe za gojenje gozdov na ZGS. Udeleženci so svoje predloge zapisali na liste, ki so jih razvrstili po kategorijah: gozdne prometnice, bodoča drevesna sestava, uporaba lesne biomase, pomen kraške krajine, multidisciplinarni pristop med gozdarstvom, kulturno dediščino, turizmom in drugimi panogami za trajnostni razvoj, ohranjanje kraške krajine in izboljšanje podobe Krasa po sečnji interventnih presek. Na koncu so sledila še vprašanja in odgovori, udeleženci pa so pozvali strokovnjake k upoštevanju njihovih pobud.

]]>
Novice
news-888 Tue, 20 Sep 2022 10:16:53 +0200 Zavod za gozdove Slovenije je pričel z odstranjevanjem nelegalno označenih kolesarskih poti po mirnih conah na Pohorju index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=888&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=a6996434995cfee2d95925718b769a66 Rekreacija v gozdnem prostoru se je v preteklih desetletjih močno razširila, tudi na predele, kjer množična prisotnost ljudi iz različni razlogov ni zaželena (varstvo narave, gozdna proizvodnja, …). Na območni enoti Maribor Zavoda za gozdove Slovenije smo pričeli z odstranjevanjem vseh neusklajenih ter nelegalno postavljenih signalizacij za kolesarske in druge poti, ki vodijo skozi zaprte predele Pohorja oziroma t.i. mirne cone. Na Zavodu za gozdove Slovenije v zadnjih letih opažamo znaten porast števila obiskovalcev gozdnega prostora na Pohorju. Obisk se močno povečuje tudi v predelih, kjer množična prisotnost človeka ni zaželena. To so predeli Pohorja, ki so zaradi ohranjanja ugodnega življenjskega prostora za številne redke in občutljive živalske vrste ter njihove gozdne ekotope namensko izločeni kot mirne cone.

Večina pohorskih gozdov in gozdnih cest je odprta za turizem in rekreacijo. Le manjši delež ohranjenih površin gozdov je zaradi zahtev določenih živalskih vrst namenjen ohranjanju miru v tako imenovanih mirnih conah. S tem namenom je Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju z lastniki gozdov in občinami vzpostavil poseben režim uporabe omrežja gozdnih cest na Pohorju, ki je v veljavi že več desetletij. S tem režimom smo mirne cone zaprli za ves promet, razen za lastnike gozdov in gospodarjenje z gozdovi. Kljub prometnim označbam, ki prepovedujejo vožnjo, se rekreacija širi v te gozdove, ki potrebujejo mir in bi za rekreacijsko rabo morali ostati zaprti.

Med sporne prakse sodi označevanje kolesarskih poti brez soglasja Zavoda za gozdove Slovenije in lastnikov gozdov po gozdnih cestah, ki so s posebnim režimom za javnost zaprte. Označevalci s strani različnih organizacij tako mimo Zakona o gozdovih spreminjajo režim uporabe gozdnih cest. Spodnja fotografija prikazuje primer samovoljnega in nedopustnega spreminjanja režima uporabe gozdne ceste na Pohorju z nelegalnim dodajanjem dopolnilne table za izjemo.

Kolesarji, ki sledijo tem oznakam in zaidejo na tako označeno gozdno cesto predstavljajo motnjo v mirnem gozdnem prostoru, hkrati pa so tudi v prekršku in bi lahko bili oglobljeni za vožnjo po gozdni cesti, kjer je promet s posebnim režimom prepovedan. Zavod za gozdove Slovenije je zato začel z odstranjevanjem vseh neusklajenih in nelegalno postavljenih usmerjevalnih tabel skozi mirne cone.

]]>
Novice
news-887 Mon, 19 Sep 2022 14:04:08 +0200 ZGS na 54. Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=887&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=73dc53ba0328a3b94639f241fbb6a41d Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) se je v okviru postavitve Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (MKGP) od 14. do 18. septembra 2022 predstavljal na Mednarodnem obrtnem sejmu (MOS). Osrednja tema stojnice je bila predstavitev poklicev v gozdarstvu, ki je potekala pod sloganom »Postani gozdar!«, predstavitev pa je dopolnjevala promocija pravilnega ravnanja z gozdom in gozdnega bontona pod sloganom »Skrbno z gozdom!«. Tema »Postani gozdar!« je bila na stojnici predstavljena s ciljem promocije gozdov in gozdarstva ter spodbujanja dijakov in študentov za vpis v izobraževalne programe, vezane na poklice v gozdarstvu. Predstavniki MKGP, ZGS in gozdarskih izobraževalnih inštitucij, Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna, Sredne lesarske in gozdarske šole Maribor in Biotehniške fakultete v Ljubljani - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, so obiskovalce nagovarjali k šolanju za gozdarske poklice od poklicne do univerzitetne stopnje. S tematiko »Skrbno z gozdom!« so gozdarji izobraževali in ozaveščali obiskovalce o nujnosti ustreznega ravnanja in obnašanja ob obisku gozda. Gozdni bonton je zbirka pravil, ki jih moramo upoštevati ob obisku gozda.

V sklopu 54. MOS je potekal tudi strokovni posvet s področja lesnopredelovalne industrije, ki so se ga udeležili strokovnjaki in predstavniki različnih členov gozdno-lesne verige. Dogodka z naslovom »Priložnosti gozdno-lesnega sektorja za povečanje surovinske samooskrbe slovenskega gospodarstva« so se udeležili državni sekretar mag. Dejan Židan, vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za lesarstvo Darko Sajko ter predstavnika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in Združenja lesne in pohištvene industrije.

S strani ZGS se je dogodka udeležil Jože Mori, vodja sektorja za ukrepe v gozdovih, ki je sodeloval na okrogli mizi. Predstavil je področja dela in delovanje ZGS ter njegovo vlogo pri samooskrbi države z lesom. Posebej je izpostavil pomen izdelave desetletnih območnih gozdnogospodarskih načrtov. Podal je možne razloge za naslavljanje razlike med načrtovanim in dejanskim posekom. Ob zaključku predstavitve pa je izpostavil velik pomen dobre komunikacije in sodelovanja med institucijami. Ob koncu srečanja so udeleženci ugotovili, da se mora dialog nadaljevati ter izrazili nujnost bolj učinkovitega in hitrejšega naslavljanja aktualnih tematik.

]]>
Novice
news-886 Thu, 15 Sep 2022 15:42:52 +0200 Novi direktor Zavoda za gozdove Slovenije je Gregor Danev index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=886&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=59997fd6588d4c1ee43eb39dc3b25e6e Vlada Republike Slovenije je 7. 9. 2022 izdala odločbo o imenovanju Gregorja Daneva za direktorja Zavoda za gozdove Slovenije. Mandat, ki ga začenja z današnjim dnem, bo trajal do 14. septembra 2026 z možnostjo ponovnega imenovanja. Gregor Danev je univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva z dolgoletnimi izkušnjami na vodstvenih položajih v strokovnih institucijah. Na Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS) je zaposlen od leta 2019, do nastopa funkcije direktorja je bil vodja projektne pisarne.

V dosedanji karieri je pomembno prispeval k ohranjanju in varovanju narave v slovenskih gozdovih, ter k razvojnemu delu v gozdarstvu, zlasti na področju koordinacije in vodenja mednarodnih projektov. Ob začetku dela je v sporočilu sodelavcem poudaril: »Gozd se v današnjem času sooča s številnimi izzivi, ki jih prinašajo okoljske in podnebne spremembe, povečujejo se tudi družbene potrebe in pritiski nanj. Gozdarska stroka bo imela ključno vlogo pri usmerjanju razvoja gozdov, pri tem pa se bomo soočali s številnimi izzivi. Izzive bomo premagovali z vestnim in strokovnim delom ter medsebojnim spoštovanjem, tako znotraj našega kolektiva kot v odnosu z lastniki gozdov, deležniki in drugimi institucijami v gozdnem prostoru.«

]]>
Novice
news-885 Wed, 14 Sep 2022 17:30:35 +0200 ZGS na Sejmu Narava–zdravje in Otroškem bazarju index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=885&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=78b864cd88d988e478faecf34c32665b Zavod za gozdove Slovenije se je v okviru postavitve Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije od 9. do 11. septembra 2022 predstavljal na sejmu Narava - zdravje. Na sejmu so bila predstavljena pravila vedenja v gozdu - Gozdni bonton, ter v obliki gozdne učne poti dosežki in dobre prakse javne gozdarske službe. V okviru sejma je potekal tudi Otroški bazar, zato je bil velik poudarek tudi na gozdni pedagogiki. Poleg klasičnih aktivnosti in gozdne učne poti obiskovalcem smo omogočili tudi interaktivno družabno igro in peko koruze na ognju za otroke. Izvedli smo delavnice gozdne pedagogike za okrog 150 šolskih otrok in več skupin iz bližnjih vrtcev, stojnico je obiskala tudi ga. Irena Šinko, Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije. Večino obiskovalcev pa so predstavljale družine in otroci, katerim smo skozi igro in uganke približali delo gozdarja in različna znanja o gozdovih.

Utrinke iz sejma si lahko ogledate v spodnji galeriji.

 

]]>
Novice
news-884 Wed, 14 Sep 2022 17:20:24 +0200 Delavnica in medijski dan: »Kako obnoviti gozdove, poškodovane v požaru na krasu?« index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=884&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=966153ce577bddd620f60c3bda76ff65 V četrtek in petek, 8. in 9. septembra 2022, sta v konferenčni dvorani Pomnika miru na Cerju potekala delavnica in novinarska konferenca, na kateri so nosilci načrta sanacije, predstavniki slovenske in mednarodne gozdarske stroke, predstavniki lokalne skupnosti, lastnikov gozdov, nevladnih organizacij in drugi razpravljali na temo obnove gozdov, poškodovanih v največjem gozdnem požaru v zgodovini Slovenije, ki je na Krasu poškodoval 2.900 ha gozdov. Udeležence delavnice so pozdravili: župan Občine Miren-Kostanjevica Mauricij Humar, mag. Janez Logar, v. d. direktorja Zavoda za gozdove Slovenije in dr. Darij Krajčič, državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Sledila je predstavitev izhodišč za načrt sanacije poškodovanih gozdov, ki sta jo pripravila Boštjan Košiček in Matej Kravanja iz Območne enote ZGS Sežana. Prof. dr. Hojka Kraigher iz Gozdarskega inštituta Slovenije je predstavila predstavitev z naslovom: »S kakšnim gozdnim reprodukcijskim materialom bomo obnavljali gozdove na Krasu?« in  projekt LIFE SySTEMiC, za njo pa sta primere sanacije gozdov po gozndih požarih predstavila prof. dr. Fabio Salbitano iz Univerze v Firencah in Miran Lanščak iz Hrvatskega šumarskega instituta. Predstavitve je zaključila Nadja Šučurović, ki je predstavila Projekt O2 - Pogozdovanje iz zraka z brezpilotnimi letalniki.

Predstavitvam je sledil delavnični del, ki ga je moderiral mag. Andrej Breznikar, vodja službe za gojenje gozdov na ZGS. Pomemben del delavnice so predstavljala stališča, ki so jih na temo sanacije gozdov izrazili predstavniki lokalnih skupnosti. Osrednji izdelek delavnice je paleta usmeritev za pripravo načrta sanacije za gozdove, poškodovane v požaru na Krasu. V petek, 9. 9. 2022, pa je od 10. do 14. ure potekala predstavitev za medije, ki je vsebovala novinarsko konferenco in terenski ogled.

]]>
Novice
news-883 Wed, 24 Aug 2022 12:54:06 +0200 Javne obravnave gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov in okoljskih poročil index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=883&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6fe7ba191d9802c86a1649c8018b72fb Lastnike gozdov, deležnike v gozdnem prostoru in vse, ki jih zanima razvoj gozdov na njihovem območju, vabimo k udeležbi na javnih obravnavah osnutkov gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij za obdobje 2021–2030 ter okoljskih poročil z dodatkoma, ki bodo potekale od 25. 8. do 2. 9. 2022 ob 17. uri na 14 lokacijah po Sloveniji. Slovenija ima bogato tradicijo načrtnega upravljanja z gozdovi. Gozd pokriva 58 % površine Slovenije, zato prav gozd in ohranjena narava prispevata k prepoznavnosti države in odslikavata odnos družbe do trajnostnega razvoja, s katerim se poskušajo zagotoviti trajnostna raba in upravljanje gozdnih virov ter trajno in optimalno delovanje gozda kot ekosistema, življenjskih združb rastlin in živali ter njihovih življenjskih prostorov. Z gozdarskim načrtovanjem uresničujemo cilje trajnostnega, sonaravnega in večnamenskega gospodarje-nja z gozdovi. V letih 2020, 2021 in 2022 poteka obnova območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov. Ti načrti bodo usmerjali razvoj slovenskih gozdov v naslednjih 10 letih.

Zavod za gozdove Slovenije skladno s 14. členom Zakona o gozdovih izvaja javno razgrnitev osnutkov gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij za obdobje 2021–2030. V okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje skladno s 43. členom Zakona o varstvu okolja poteka tudi javna razgrnitev pripadajočih okoljskih poročil. Javna razgrnitev območnih načrtov in okoljskih poročil z dodatkoma poteka od 26. julija 2022 do vključno 2. septembra 2022. V okviru javne razgrnitve se lahko najširša javnost seznani z relevantnimi dokumenti ter poda mnenja in pripombe na objavljene dokumente. Mnenja in pripombe lahko zainteresirani posamezniki in organizacije oddajo na spletni strani: www.zgs.si/on2021.

Termini in lokacije javnih obravnav:

]]>
Novice
news-880 Thu, 11 Aug 2022 16:02:00 +0200 Vabilo: ZGS na sejmu AGRA 2022 index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=880&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ced38ea027a5438b490b016dbd2b6bff Zavod za gozdove Slovenije bo od 20. do 25. avgusta 2022 sodeloval na jubilejnem 60. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni. V nedeljo, 21. avgusta 2022, bo potekalo 22. državno sekaško tekovanje lastnikov gozdov za memorial Janka Mazeja. Pri gozdarski brunarici in drevoredu, ki jo obkroža, pa bo potekala predstavitev ukrepov sodobne nege gozda in gospodarjenja z gozdovi v času podnebnih sprememb. Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) v okviru sejma AGRA v Gornji Radgoni vsako leto organizira državno sekaško tekmovanje, ki je namenjeno lastnikom gozdov. V letošnjem letu bo tekmovanje potekalo v spomin tragično preminulemu Janku Mazeju, ki je skozi svoje sodelovanje na tekmovanjih pustil neizbrisen pečat. Tekmovanje, na katerem bo sodelovalo 14 ekip iz vse Slovenije, bo potekalo v nedeljo, 21. avgusta 2022, na poligonu Zavoda za gozdove Slovenije. Pred gozdarsko brunarico se bodo obiskovalci lahko srečali z gozdarkami in gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije, ki bodo predstavili izzive podnebnih sprememb za gozdove in ukrepe sodobne nege gozda. Z aktivnostmi gozdne pedagogike bo poskrbljeno tudi za šolsko in predšolsko mladino. Na ogled bo tudi video-material in filmi o gozdu in gozdarstvu.

Lepo vabljeni!

Program Zavoda za gozdove Slovenije na sejmu AGRA 2022

Termin / lokacija

Aktivnost

sobota, 20. 8. ob 12. uri

sejemski drevored

Slavnostna zasaditev drevesa v sejemskem drevoredu. Predstavniki ZGS bodo po otvoritveni slovenosti sodelovali pri tradicionalni slavostni zasaditvi japonske češnje v sejemskem drevoredu z gostujočo državo Japonsko.

nedelja, 21. 8. od 10. do 18. ure

demonstracijski prostor

22. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov za memorial Janka Mazeja. Namen tekmovanja je popularizirati varno in učinkovito delo v gozdu ter predstaviti sodobne naprave in varovalno opremo, ki je poleg znanja pogoj za varno, zdravo in učinkovito delo v gozdu.

 

10:00 Otvoritev tekmovanja, uvodni nagovori predstavnikov MKGP, ZGS in lastnikov gozdov

 

17:00 Razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad v maneži

 

nedelja, 21. 8. ob 13:30 – 15:00

dvorana št. 2

Okrogla miza: Izzivi sodobne nege gozda. Na okrogli mizi bo govora o izzivih sodobne nege gozda in o korakih za njeno čim hitrejšo uvedbo.

od 22. do 24. 8. 2022

ob 11.00 in 13.30

Demonstracije varnega dela z motorno žago. Dvakrat dnevno, ob 11. uri in 13:30, bodo na poligonu ZGS potekale demonstracije varnega dela z motorno žago. Usposobljeni inštruktorji varnega dela ZGS bodo na voljo tudi za vprašanja in nasvete glede varnega dela v gozdu.

 

vse dni sejma

 

gozdarska brunarica na sejmu

Predstavitev v gozdarski brunarici in drevoredu. Pred gozdarsko brunarico se bodo obiskovalci lahko srečali z gozdarkami in gozdarji, ki bodo odgovarjali na njihova vprašanja. Potekala bo predstavitev sodobne nege gozda. Z aktivnostmi gozdne pedagogike bo obisk zanimiv tudi za šolsko in predšolsko mladino. Na ogled bodo filmi s področja gozdarstva, predvsem prilagajanja gozdov na podnebne spremembe. Potekala bo predstavitev evropskih projektov LIFE SySTEMiC – trajnostno in sonaravno gospodarjenje z gozdovi v času podnebnih sprememb in LIFE IP CARE4CLIMATE.

Na Zavodu za gozdove Slovenije se veselimo ponovnega snidenja z obiskovalci sejma.

]]>
Novice
news-879 Thu, 11 Aug 2022 15:57:09 +0200 Taborniški Zlet index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=879&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=857714843cac8a52484ebddd90bd6760 Med 29. 7. in 7. 8. 2022 je na smučišču Cerkno potekal Taborniški Zlet, vseslovensko taborjenje, ki ga taborniki pripravijo vsaka štiri leta. Zavod za gozdove Slovenije je na Zletu sodeloval z izvedbo delavnic – aktivnosti gozdne pedagogike za tabornike in taborniške vodnike. Gozdarke in gozdarji smo na Zletu za tabornike pripravili delavnice, na katerih so učili o gozdu in podnebnih spremembah ter povezavo med kodeksom Obisk v naravi, načeli slovenskega gospodarjenja z gozdom in gozdnim bontonom. Inštruktorji Zavoda za gozdove Slovenije pa so s taborniškimi vodniki izvajali delavnice varnega dela v gozdu, kjer so se naučili, kako na legalen in varen način pridobiti les za izdelavo taborniških objektov.

Udeležba Zavoda za gozdove Slovenije je potekala v sodelovanju z družbo Slovenski državni gozdovi in Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti.

]]>
news-877 Fri, 05 Aug 2022 08:31:06 +0200 Napotki lastnikom gozdov pred začetkom sanacije požarišča na Krasu index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=877&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=bcaeab4eecb0e630fa2cb974f88b487b Najpomembnejša pravica lastnikov gozda, ki jo lahko razumemo tudi kot dolžnost, je gospodarjenje z gozdovi, kamor spada tudi sanacija v požaru prizadetih gozdov. Zaposleni na Zavodu za gozdove Slovenije OE Sežana bomo v dveh mesecih izdelali načrt sanacije, v katerem bodo podrobneje opredeljene površine za naravno obnovo, umetno obnovo s setvijo oz. sajenjem ter potrebna proračunska sredstva za sanacijo. Na približno polovici površin, k jih je v juliju prizadel požar, bomo uvedli gozdne sestoje v naravno pomlajevanje, zlasti kjer je vršni požar zajel posamezne skupine drevja. Sečnja dreves, ki jih je poškodoval požar, se lahko začne že pred izdelavo sanacijskega načrta. Kjer bodo posekana drevesa na večji površini, pa bo potrebno gozd umetno obnoviti s setvijo in sajenjem semena oz. sadik gozdnega drevja. Stroški semena, sadik in potrebnega materiala za varstvo sadik so financirani iz sredstev proračuna, delo obnove je sofinancirano.

Posek poškodovanega drevja se bo začel že letos, obnova s setvijo in sajenjem pa verjetno spomladi prihodnjega leta. Podobno kot na velikih požariščih iz preteklih let bomo zagotovili semena in sadike drevesnih vrst, prilagojenih rastišču ter potreben material za zaščito sadik pred rastlinojedo divjadjo.

Zato pozivamo vse lastnike gozdov, da s sanacijo začnete čim prej. Svojo namero, da bi radi začeli s sečnjo sporočite na telefonsko številko 05 70-74-403 (8-10 ure vsak delavnik) oz. na e-naslov oesezana@zgs.gov.si. Pri tem sporočite ime in priimek, kontaktne podatke (telefonsko številko ali e-naslov), parcelno številko ter katastrsko občino parcele na kateri bo potekala sečnja.

V nadaljevanju se bomo ustavili tudi ob najpogostejših vprašanjih, s katerimi se sreča lastnik gozda pred začetkom sanacije požarišča.

Kako pridobim dovoljenje za posek?

Drevje lahko posekate po pridobitvi odločbe o dovolitvi poseka izbranih dreves (v nadaljevanju odločba). Pridobite jo tako, da najprej sporočite svojo namero na zg. opisan način. Revirni gozdar vas bo kontaktiral glede skupnega ogleda vašega gozda in odkazila. Glede na stanje gozda in vaše potrebe bosta izbrala drevje primerno za posek. Odkazilu sledi izdaja odločbe.

Kdaj lahko revirni gozdar opravi odkazilo in koliko stane?

Odkazilo se izvaja čez vse leto, za posek pa je najprimernejši zimski čas, ko je drevje v mirovanju. Zaradi velikega števila vlog za odkazilo pred sanacijo gozda bo verjetno čakalna doba daljša kot običajno. Če sporočite svojo namero takoj, se boste izognili slabi volji v primeru, da zaradi zasedenosti gozdar ne bo mogel takoj obravnavati vaše vloge. Odkazilo je brezplačno.

Ali je gozdar dolžan pokazati meje moje parcele?

Ne. Za parcelne meje odgovarja lastnik. Lastnik skrbi tudi za vidnost meja svoje posesti. Pri tem je najbolje spoštovati tradicionalna nepisana pravila za vzdrževanje mejnih oznak. Če označb mej ni mogoče najti, se lastnik posvetuje z mejaši, če tudi to ni uspešno, so za vzpostavitev meje pristojna geodetska podjetja.

Kaj potrebujem za posek drevja na parceli, katere nisem lastnik?

Potrebujete pisno pooblastilo lastnika, ki vas pooblašča za postopek skupne izbire drevja za posek. Pooblastilo dostavite revirnemu gozdarju, s katerim se dogovorite za odkazilo.

Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Sežana

]]>
news-876 Mon, 01 Aug 2022 13:00:37 +0200 Javne razgrnitve območnih načrtov in okoljskih poročil index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=876&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=0730d6bd1ca996ebe7eb2ae3c09cce24 Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) skladno s 14. členom Zakona o gozdovih začenja z javno razgrnitvijo osnutkov gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij za obdobje 2021-2030 in v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje skladno s 43. členom Zakona o varstvu okolja tudi javno razgrnitev okoljskega poročila in dodatka za varovana območja za 14 GGN GGO in okoljskega poročila in dodatka za varovana območja za 15 LUN. V okviru javne razgrnitve se bo najširša javnost lahko seznanila z relevantnimi dokumenti in na objavljene dokumente podala mnenja in pripombe. V času javne razgrnitve bodo izvedene tudi javne obravnave s predstavitvami vseh razgrnjenih dokumentov po urniku zapisanem v preglednici na dnu te spletne strani v poglavju Kraj in čas javnih razgrnitev in javnih obravnav.

Javna razgrnitev traja od 26. julija 2022 do vključno 2. septembra 2022.

Na ZGS smo v letu 2021 pripravili 14 območnih gozdnogospodarskih načrtov (GGN GGO) in 15 območnih lovsko upravljavskih načrtov (LUN) za obdobje 2021-2030. Ob izdelavi območnih načrtov smo na ZGS med 1. 11. 2020 in 31. 12. 2020 zbirali predloge in pobude, v letu 2021 pa izvedli dva sklopa participativnih delavnic, pri katerih smo s strani zainteresirane javnosti zbrali številne pobude, ki smo jih pri izdelavi osnutkov območnih načrtov tudi upoštevali. Pripravljena je bila tudi anketa, s katero smo v širšem krogu deležnikov ovrednotili pomembnost ciljev gospodarjenja z gozdovi po posameznih gozdnogospodarskih območjih.

Pomemben del formalno določenega participativnega procesa izdelave in sprejemanja območnih načrtov ter okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja narave predstavljajo javne razgrnitve in javne obravnave območnih načrtov, v okviru katerih zbiramo konkretne pripombe na posamezne območne GGN GGO in LUN ter na okoljski poročili z dodatkoma za varovana območja narave.

Območni načrti so letos prvič presojani v postopku celovite presoje vplivov na okolje, zato bo hkrati z javno razgrnitvijo potekala tudi javna razgrnitev okoljskega poročila in dodatka za varovana območja za 14 GGN GGO in javna razgrnitev okoljskega poročila in dodatka za varovana območja za 15 LUN. V postopku celovite presoje vplivov na okolje smo po vsebinjenju, ki je bil izveden v juniju 2021 izdelali okoljski poročili z dodatkoma za  varovana območja, za katera je Ministrstvo za okolje in prostor pozvalo pristojne mnenjedajalce k podaji mnenj. Po dveh dopolnitvah je Ministrstvo za okolje v juniju 2022 izdalo tudi mnenji o ustreznosti okoljskih poročil z dodatkoma. V mnenju je tudi navedeno, da se okoljski poročili z dodatkoma lahko javno razgrneta.

Vsi javno razgrnjeni dokumenti po posameznih gozdnogospodarskih oz. lovsko upravljavskih območjih so dostopni v spodnjih preglednicah v stolpcu »prenos dokumenta«. ZGS vljudno vabi zainteresirano javnost k podajanju pisnih mnenj in pripomb. Mnenja in pripombe na posamezen dokument je mogoče oddati na obrazcu dostopnem v spodnjih preglednicah v stolpcu »obrazec za pripombo« do vključno 2. septembra 2022. V nadaljevanju postopka se anonimna mnenja in pripombe ter nerelevantni komentarji ne bodo upoštevali.

Predloge in pripombe lahko oddate na namenski spletni strani.

]]>
Novice
news-875 Thu, 28 Jul 2022 12:33:52 +0200 Obvestilo glede spravila intervencijsko posekanega lesa po požaru na Krasu index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=875&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=a2022e684d68036412641f01ba476224 Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) v zvezi z obsežnim požaru na Krasu pripravlja poročilo o požaru in popis stroškov izvedenih ter koordinira nadaljnja dela, ki so potrebna za sanacijo požara. V tej fazi gre predvsem za odvoz sečnih ostankov na preventivnih posekah ob prometnicah, ki so bile izdelane za zajezitev ognja. Posušeni sečni ostanki bi, v kolikor jih ne bi odstranili, lahko postali vir goriva za nove gozdne požare. Spravilo sečnih ostankov izvaja družba Slovenski državni gozdovi. Večino lesa bodo predelali v lesne sekance in ostali les za kurjavo, po prodaji pa prihodke razdelili med lastnike gozdov. Lastniki lahko les pospravijo tudi sami.

Lastnike gozdov, ki bi intervencijsko posekan les želeli spraviti sami, prosimo, da v tajništvo ZGS OE Sežana (telefon: 05 70-74-400; OESezana@zgs.si) do 1. 8. sporočijo:

  • Ime in priimek,
  • katastrsko občino,
  • št. parcele.

Prosimo jih tudi, da na terenu označijo meje svoje parcele, kjer bodo spravljali les. Lastniki lahko les sami pospravijo do 8. avgusta.

]]>
Novice
news-870 Thu, 21 Jul 2022 17:12:46 +0200 Državni sekretar dr. Darij Krajčič obiskal Zavod za gozdove Slovenije index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=870&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=18040e2ff1019ef8e6de904780495dbd Državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Darij Krajčič je v torek, 12. 7. 2022, obiskal Centralno enoto Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS). Vodstvo je državnemu sekretarju predstavilo ključne izzive zavoda do leta 2030 ter predloge za prihodnje sodelovanje. Po uvodnih pozdravih državnega sekretarja in v. d. direktorja ZGS je dr. Aleš Poljanec, pomočnik direktorja za strokovne zadeve, predstavil delo Zavoda za gozdove Slovenije in izpostavil aktualne izzive, ki bodo krojili delovanje ZGS v prihodnosti. Nato je mag. Janez Logar, vršilec dolžnosti direktorja ZGS, predstavil področja dela in delovanje ZGS, ob zaključku predstavitve pa je izpostavil velik pomen dobre komunikacije in sodelovanja med institucijami. Svoje mnenje je podal tudi predsednik Sveta ZGS, dr. Gregor Meterc. Sodelavci centralne enote ZGS so pripravili tudi predstavitev dela javne gozdarske službe in razvojnih projektov, ki se trenutno izvajajo in nadgrajujejo strokovna znanja zaposlenih.

Ob koncu srečanja so udeleženci ugotovili, da se mora dialog nadaljevati, predlagali so tudi redna srečanja predstavnikov gozdarskih institucij z namenom učinkovitejšega in hitrejšega naslavljanja aktualnih tematik. Po zaključku dogodka je ministrico Ireno Šinko, ki se zaradi nujne obveznosti dogodka ni mogla udeležiti, državni sekretar seznanil z zaključki sestanka in ji predal knjigo Gozdni rastiščni tipi Slovenije: vegetacijske, sestojne in upravljavske značilnosti, ki je izšla v soavtorstvu in založbi strokovnjakov ZGS.

]]>
Novice
news-869 Tue, 19 Jul 2022 16:05:01 +0200 Obvestilo lastnikom in obiskovalcem gozdov index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=869&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=444ed706edab2601a03f6ed67551c5a0 Tako kot vse ostale rastline, je tudi gozdno drevje v stresu zaradi visokih temperatur in pomanjkanja padavin v letošnjem letu. Na takšne razmere so občutljive vse drevesne vrste, če posebej pa tiste s plitvimi koreninskimi sistemi (smreka) in drevje na področjih, ki so jih v preteklem času prizadele ujme (vetrolomi, žarišča lubadarja, požarišča, snegolomi). Prosimo in pozivamo lastnike, ki imajo v gozdu smreke, da v poletnem času redno pregledujejo svoj gozd in so še bolj pozorni na morebitne znake napada lubadarjev (rjava črvina ob koreničniku pod smreko, spreminjanje iglic v rdečkasto barvo, sušenje in odpadanje iglic, prekomerno smolenje v srednjem delu drevesa). Ob pojavu takšnih znakov, naj obvezno obvestijo svojega revirnega gozdarja oz. gozdarko in naj ne čakajo na izdajo odločbe, temveč takoj pričnejo s sanacijo - posekom in odvozom napadenega lesa. V vročini je razvoj lubadarjev še hitrejši, zato je hitro pospravilo napadenega lesa ključno, da se škode ne širijo naprej.

Lastnike in vse ostale uporabnike naravnega okolja pozivamo, naj ne kurijo v naravi, če ne gre za namenska in nadzorovana kurišča, ker je zaradi suhega okolja velika požarna ogroženost.

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj

]]>
Novice
news-867 Wed, 08 Jun 2022 08:04:59 +0200 Mednarodno srečanje gozdarskih komunikatorjev UNECE/FAO v Ljubljani index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=867&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=fe2f000ef3d4e4d6cee55e1ea5dd0316 Od 7. do 9. junija 2022 v Ljubljani poteka letno mednarodno srečanje gozdarskih komunikatorjev (angl. UNECE/FAO Forest Communicators Network Annual workshop meeting). Srečanje organizirajo Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo in Organizacija združenih narodov za kmetijstvo in prehrano v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in Gozdarskim inštitutom Slovenije. Na srečanju, ki poteka v prenovljenih prostorih Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, sodeluje 25 tujih gostov iz Španije, Češke, Uzbekistana, Avstrije, Hrvaške, Nemčije, Poljske, Belgije, Libanona, Švice, Italije, Turčije, Finske in drugih držav. Gre večinoma za predstavnike mednarodnih institucij (UNECE/FAO in Evropske komisije), nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih organizacij, nevladnih organizacij, mednarodnih certifikacijskih teles (PEFC in FSC), državnih gozdov in drugih institucij. Na srečanju sodelujejo tudi slovenski predstavniki, ki vključujejo organizatorje ZGS, MKGP, BFGO in GIS, raziskovalne institucije, nevladne organizacije, ter predstavniki mednarodnih projektov, mladih in upokojenih gozdarjev.

Uvodoma so udeležence nagovorili: Kai Linutnen, vodja mednarodnih komunikacij v finskem gozdarskem združenju in vodja UNECE-FAO mreže gozdarskih komunikatorjev, Ekrem Yazici, namestnik direktorja združene sekcije FAO/UNECE za gozdarstvo in les, mag. Janez Logar, v. d. direktorja Zavoda za gozdove Slovenije, prof. dr. Robert Brus, prodekan Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in mag. Robert Režonja, generalni direktor direktorata za gozdarstvo in lovstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Slovenske gozdove, gozdarstvo in gozdarske komunikacije je udeležencem predstavil Boris Rantaša, odgovoren za odnose z javnostmi na ZGS. Poleg filma Gozd in gozdarstvo v Sloveniji je predstavil nacionalni komunikacijski kampanji Skrbno z gozdom! in Previdno v gozdu!, aktivnosti gozdne pedagogike v Sloveniji, področje gozdnih učnih poti, svetovanje lastnikom gozdov in delo z mediji. Sledil je video nagovor dr. Ewalda Rametsteinerja na temo stanja svetovnih gozdov v letu 2022 in potrebnih korakov za trajnostno prihodnost gozdov in gozdarstva.

Naslednji del srečanja je bil sestavljen iz predstavitev nove komunikacijske strategije Forest Europe, nove gozdarske strategije EU in strategije EU za gozdarsko komuniciranje iz leta 2011, ki sta jih izvedla Jose Bolanos iz Forest Europe in Tamas Szedlak iz generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske komisije. Po kosilu je sledila okrogla mizo na temo pritiskov na gozdove in gozdarstvo ter zelenega okrevanja, ki podpira rešitve v okviru zelenega, krožnega in ogljično nevtralnega gospodarstva. Na okrogli mizi sta poleg predstavnika znanosti ter certifikacijskih teles FSC in PEFC sodelovala Manca Baznik iz MKGP in Domen Kocjan kot predstavnik mladih.

Prvi dan srečanja se je zaključil s predstavitvijo vodje gozdarskih komunikacij na FAO, Marie De Cristofaro, ki je predstavila osnutek nove globalne kampanje na temo trajnostne rabe lesa. Sledila je poglobljena razprava in iskanje pristopov za implementacijo kampanje v Evropi in po svetu. Dan se je zaključil z napovedjo treninga video produkcije, ustvarjanja podkastov in marketinga na spletnih družbenih omrežjih, ki ga bo na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib izvedla Vesna Stanič, ŠTIRNA komunikacije.

Drugi dan srečanja je potekal trening na temo video produkcije, ustvarjanja podkastov in marketinga na spletnih družbenih omrežjih ter spoznavanje komunikacijskih aktivnosti na območju parka Tivoli, Rožnik in Šišenskih hrib. Tretji dan srečanja pa je bil na programu pregled gozdarskih komunikacijskih aktivnosti na svetovni ravni za leto 2022, iskanje ključnih sporočil Mednarodnega dneva gozdov 2023, predstavitev o stanju gozdne pedagogike v Evropi, kratke predstavitve dobrih praks, in napoved svetovnega kongresa IUFRO 2024, ki bo potekal na Švedskem v Stockholmu.

Več informacij: Program srečanja

Posodobjeno: 10. 6. 2022

]]>
Novice
news-866 Fri, 27 May 2022 10:40:50 +0200 Delovna nesreča v gozdu index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=866&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=90941330594023045f3ef657de347142 Sporočamo žalostno vest, da se je v delovni nesreči v gozdu, dne 26. 5. 2022, smrtno ponesrečil večkratni zmagovalec državnih sekaških tekmovanj lastnikov gozdov gospod Janko Mazej. S tragičnim in prezgodnjim odhodom gospoda Janka Mazeja smo na Zavodu za gozdove Slovenije izgubili odličnega sogovornika in partnerja pri gospodarjenju z gozdovi, gozdarstvo na splošno pa izvrstno strokovno podkovanega in usposobljenega lastnika gozda z občutkom za naravo in ljudi.

Ob boleči izgubi sorodnikom in ostalim žalujočim izrekamo iskreno sožalje.

 

Zavod za gozdove Slovenije

 

]]>
Novice
news-864 Tue, 24 May 2022 08:48:00 +0200 Bukve rjavijo zaradi namnožitve bukovega rilčkarja skakača index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=864&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=483144ea5f0540401201daf82bddd8b7 Po olistanju bukve v letošnjem letu smo na nekaterih območjih Slovenije, zlasti z Dolenjske, Zasavske in Savinjske regije, začeli opažati poškodbe bukovih listov - rjavenje, objedenost listov, ponekod tudi prisotnost listnih uši. Poškodbe na bukovih listih posledica namnožitve žuželke - bukovega rilčkarja skakača (Orchestes fagi, sin. Rhynchaenus fagi).

Namnožitve bukovega rilčkarja skakača se pojavljajo v dolgih in nepravilnih presledkih in trajajo razmeroma kratek čas. Zadnja namnožitev je bila na nekaterih območjih Slovenije v letih 2014 in 2015. Bukve s poškodovanimi listi bodo naslednje leto spet normalno odgnale. Lahko da se bodo poškodbe zaradi rilčkarja pojavljale nekaj zaporednih let, a to ne bo ogrozilo vitalnosti bukve. Volnate, bele uši na bukovih listih so bukove listne uši (Phyllaphis fagi). Tudi te večje oslabelosti bukovih dreves ne bodo povzročile.

Več informacij o navedenih in drugih škodljivcih gozdnega drevja lahko najdete na spletnem portalu Varstva gozdov Slovenije www.zdravgozd.si.

Lastnikom in obiskovalcem gozdov se zahvaljujemo za pozorno opazovanje zdravja gozdov in posredovanje opažanj.

 

]]>
Novice
news-863 Mon, 23 May 2022 08:13:12 +0200 Začenja se Teden gozdov 2022 index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=863&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=00b55e844341e864c900c6bbfecc4455 Z današnjim dnem se začenja Teden gozdov 2022, ki bo pod geslom: »Nega gozda: danes za jutri, za naravo in ljudi« potekal do 29. 5. 2022. Ob Tednu gozdov se bo po Sloveniji odvilo preko 30 prireditev v organizaciji območnih enot Zavoda za gozdove Slovenije, gozdarskih društev in drugih gozdarskih organizacij. Seznam izpostavljenih prireditev in drugih prireditev je dostopen na spletni strani Tedna gozdov 2022. Osrednja prireditev bo potekala v torek, 24. 5. 2022, pri Hiši na Magolniku.

Osrednja tema Tedna gozdov 2022 je sodobna nega gozda, ki ima poleg vzgoje kakovostnih dreves cilje tudi v povečevanju odpornosti in raznovrstnosti gozdov. Kot osrednje gradivo je v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Gozdarskega inštituta Slovenije in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS izšla zgibanka Sodobna nega gozda.

Več informacij: spletna stran Tedna gozdov 2022

 

]]>
Novice
news-862 Tue, 17 May 2022 15:24:23 +0200 Napovednik: Teden gozdov 2022 index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=862&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=220cf79ee1c5def40ab3fc837b1164c0 SODOBNA NEGA GOZDA Nega gozda je glavno orodje za usmerjanje razvoja gozdov in temelj skrbnega gospodarjenja z gozdom. Za negovanimi gozdovi stojita skrben lastnik gozda in strokoven gozdar. Nega gozda bo pod geslom »Nega gozda: danes za jutri, za naravo in ljudi« osrednja tema letošnjega tedna gozdov, ki bo potekal od 23. do 29. maja 2022. Pred slovenski gozd so postavljeni veliki izzivi, ki so posledica vse večjih potreb družbe po materialnih in nematerialnih dobrinah iz gozda, ob vse večjih motnjah zaradi podnebnih sprememb. Ključni odziv gozdarstva na podnebne spremembe je prilagajanje gospodarjenja z gozdovi. S prilagajanjem gospodarjenja z gozdovi želimo zmanjšati negativne posledice podnebnih sprememb na gozd in zagotoviti uresničevanje vseh funkcij gozdov tudi v prihodnosti.

Izrazite podnebne in družbene spremembe imajo pomemben vpliv na načrtovanje in izvajanje nege gozda, s katero oblikujemo prihodnost gozdov. Poleg vzgoje najkakovostnejših gozdnih lesnih sortimentov stopa v ospredje nega gozda, s katero krepimo stabilnost in odpornost gozda na negativne posledice podnebnih sprememb ter hkrati ohranjamo oz. izboljšujemo njegovo biotsko pestrost. Sodobna nega gozda tako upošteva klasična načela nege gozda, usmerja pa v racionalizacijo ukrepov, prepušča del gozdnih sestojev naravni samodejnosti in se tesno prilagaja naravnim in družbenim razmeram ter ciljem gospodarjenja z gozdovi v podnebno nestabilnem okolju. Pravilna in pravočasna izvedba ukrepov nege ugodno vpliva na vse funkcije gozdov. Z vzgojo kakovostnih in zdravih dreves tako krepimo funkcije gozdov, celotni družbi zagotavljamo gozdne proizvode, lastnikom gozdov pa zagotavljamo prihodek.

Osrednja prireditev Tedna gozdov 2022 bo potekala v torek, 24. 5. 2022 pri Hiši na Magolniku. Na prireditvi se bodo zbrali predstavniki gozdarskih in okoljskih institucij, lastniki gozdov, naravovarstveniki in okoljevarstveniki, predstavniki lokalne skupnost in drugi. Ob skupnem načrtovanju in izvedbi ukrepov nege gozda bodo spoznavali odločitve, s katerimi se pri usmerjanju razvoja gozdov soočajo gozdarji. Tradicionalne prireditve ob Tednu gozdov bodo potekale po celi Sloveniji, posameznike pa vabimo k obisku gozdnih učnih poti, ki jih lahko najdejo s pomočjo spletnega pregledovalnika gozdnih učnih poti ZGS.

Izpostavljeni dogodki Tedna gozdov 2022:

Ob tednu gozdov bo dostopna namenska spletna podstran na www.zgs.si.

 

]]>
Novice
news-857 Mon, 11 Apr 2022 12:16:30 +0200 Pomladimo gozdove 2022 index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=857&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=00fd34d280b8d742f331dfe63cfd0706 Zavod za gozdove Slovenije je v soboto, 9. 4. 2022, sodeloval v prostovoljski akciji Pomladimo gozdove, v kateri so prostovoljci na šestih lokacijah posadili preko 10.000 sadik gozdnih drevesnih vrst. Akcija v organizaciji podjetja Slovenski državni gozdovi d. o. o. je potekala šestih lokacijah: v Kočevski Reki, pri Kidričevem, v bližini Trojan, Rakovega Škocjana in Škofje Loke (Trata) ter na Trnovskem gozdu v bližini vasi Trnovo. Osrednje prizorišče akcije je bilo v bližini Trojan, saj so se tam akcije udeležili: minister Zdravko Počivalšek, generalni direktor družbe SiDG Robert Tomazin, direktor Direktorata za lesarstvo Danilo Anton Ranc in Jože Mori, vodja sektorja za ukrepe v gozdovih na ZGS. Mori je v uvodnem nagovoru izpostavil pomen akcij obnove gozda s sajenjem sadik za ozaveščanje javnosti o gozdovih in gozdarstvu, predvsem pa je poudaril nujnost izvajanje ukrepov nege gozda

Gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije so sodelovali tudi na ostalih lokacijah, kjer so udeležencem nudili strokovno podporo.

Foto: Zavod za gozdove Slovenije

]]>
Novice
news-856 Thu, 07 Apr 2022 10:17:38 +0200 Zavod za gozdove Slovenije na sejmih Naturo in Lov ter na Spomladanskem kmetijsko obrtnem sejmu v Komendi index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=856&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=8526d225d89de1020199e9b6a87e33ad Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) se bo med 8. in 10. 4. predstavljal na treh sejmih – Naturo in Lov v Gornji Radgoni in na Spomladanskem kmetijsko obrtnem sejmu v Komendi. Obiskovalce vabimo k obisku naših predstavitev. Sejem Naturo

Sejem Naturo, 6. mednarodni sejem aktivnosti in oddiha v naravi, vabi od 8. do 10. aprila 2022 v Gornjo Radgono. Zavod za gozdove Slovenije in Turistična zveza Slovenije se v hali B predstavljata z razstavo na temo najboljših tematskih poti in gozdnih učnih poti ter evropskih pešpoti. Pred vhodom v halo pa bodo ob drevesih izvajali aktivnosti gozdne pedagogike in pripovedovanje gozdnih zgodb ob tabornem ognju. Sejem spremlja bogat strokovni program. Povezava: razpored obsejemskih aktivnosti ZGS.

Sejem Lov

Vzporedno s sejmom Naturo na Pomurskem sejmu poteka sejem Lov, ki združuje najpomembnejše deležnike s področja lovstva in lovskega načrtovanja v Sloveniji. Zavod za gozdove se bo na sejmu predstavljal na stojnici Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije. Težišče predstavitve bo na sistemu upravljanja s prostoživečimi živalmi v Sloveniji in na loviščih s posebnim namenom, ki jih upravlja ZGS. Predstavniki ZGS bodo sodelovali tudi na Slovenskem lovskem dnevu, ki bo potekal v soboto, 9. 4. 2022.

Spomladanski kmetijsko obrtni sejem Komenda 2022

Na razstavnem prostoru Zavoda za gozdove Slovenije bo predstavljeno varno delo z motorno žago za lastnike gozdov, s pomočjo posebne naprave na kamionu bo predstavljeno tudi pravilno rezanje debla z napetimi vlakni. Predstavili bomo tudi gozdne učne poti.

]]>
Novice
news-855 Fri, 01 Apr 2022 10:57:29 +0200 Preklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=855&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=759d396676920b84c6d69550e19255c6 Uprava RS za zaščito in reševanje je dne 31. 3. 2022 preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki je bila razglašena 14. marca 2022 na območju celotne države. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija sta z 31. marcem 2022 prenehala izvajati poostren nadzor. Koristne povezave:

Zgibanka o požarih v naravnem okolju
Dnevna napoved požarne ogroženosti gozdov Gozdarskega inštituta Slovenije
Dnevna napoved požarne ogroženosti ARSO

]]>
Novice
news-854 Fri, 01 Apr 2022 09:30:02 +0200 Spomladanske prostovoljske akcije sajenja sadik gozdnega drevja – dež zalil že posajene sadike in prestavil akcijo Pomladimo gozdove 2022 index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=854&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=8c7590c267c40d9cdd9064c9a3d5ba90 Prebujajoča se pomlad je priložnost tudi za obnovo gozdov s sadnjo sadik gozdnega drevja, ki poteka tudi s pomočjo prostovoljcev v okviru akcij sajenja. Dve akciji - vseslovenska akcija obnove gozdov na požarišču na Cerju 19. marca in Dan sajenja medovitih rastlin 26. marca 2022 sta bili že uspešno izvedeni, tretja akcija – Pomladimo gozdove 2022, ki je bila načrtovana za soboto 2. aprila 2022 pa je zaradi napovedanega slabega vremena prestavljena na naslednjo soboto, 9. marca 2022. V soboto 26. marca 2022 je bila na 22 gozdnih lokacijah vsej Sloveniji uspešno izvedena akcija sajenja medovitih drevesnih rastlin, s katero se je ZGS in množica prostovoljcev priključila pobudi Vseslovenskega dneva sajenja medovitih rastlin, ki jo vodi Čebelarska zveza Slovenije. Zavod za gozdove Slovenije je s pomočjo proračunskih sredstev Republike Slovenije zagotovil 10.000 sadik gozdnih drevesnih vrst, ki so primerne za sajenje v gozdno okolje in imajo ustrezno poreklo in spričevala. Gre za 15 različnih drevesnih vrst, ki so pomemben vir čebelje paše, največ pa je bilo divje češnje, jelke, smreke, gorskega javorja, lipe in kostanja. Prostovoljci, ki so se vabilu zelo množično odzvali, so posadili pripravljene sadike in se obenem tudi veliko naučili, o medovitih drevesnih vrstah, o sajenju vzdrževanju in negi medovitih dreves in gozda nasploh. Deževne padavine nekaj dni po sajenju so mlada drevesa zalile in zagotovile njihov uspešno rast.

Zaradi napovedanega slabega vremena in dežja pa je bila primorana družba Slovenski državni gozdovi, ki je ob sodelovanju ZGS v soboto 2. aprila 2022 načrtovala akcijo Pomladimo gozdove 2022, le to prestaviti za en teden in sicer na soboto 9. aprila 2022. Sajenje sadik gozdnega drevja bo letos potekalo v Kočevski Reki, pri Kidričevem, v bližini Trojan, Rakovega Škocjana in Škofje Loke (Trata) ter koncem aprila na Trnovskem gozdu v bližini vasi Trnovo.

Prostovoljce vabimo, da se akciji Pomladimo gozdove 2022 pridružijo 9. aprila med 9.00 in 11.00 uro. Skupaj bomo ponovno posadili dobrih 10.000 dreves. Več informacij je na voljo na povezavi www.sidg.si.

 Zavod za gozdove Slovenije

]]>
Novice
news-853 Thu, 24 Mar 2022 09:19:41 +0100 26. marec 2022 - Dan sajenja medovitih rastlin index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=853&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=0d4efd93879f80fac6c9bb93529c37ae V soboto, 26. marca 2022, bo na lokacijah vsej Sloveniji potekala akcija sajenja medovitih rastlin. Pri akciji, ki jo vodi Čebelarska zveza Slovenije, sodeluje Zavod za gozdove Slovenije, ki bo poskrbel, da se bodo ustrezna medovita drevesa (lipa, javor, kostanj, jablana, hruška, češnja, ...) sadila v primerno okolje, ter pripravil navodila glede sajenja, vzdrževanja in nege medovitih dreves. ZGS bo poskrbel tudi za brezplačne sadike medonosnih gozdnih drevesnih vrst. Za večino lokacij po Sloveniji, ki jih organizirajo območne enote Zavoda za gozdove Slovenije, so prosta mesta že zapolnjena. Prijava za prostovoljce je mogoča še na naslednjih lokacijah:

 

Območna enota ZGS 

Lokacija

Zbirno mesto prostovoljcev

Kontaktna oseba

Mob. telefon

Celje Bukovžlak (RCERO) Bukovžlak (RCERO) Boštjan Hren 041 657 581

Bled

Perniki pri Zgornjih Gorjah

Perniki

Vida Papler Lampe

041 657 124

Brežice

ods 04204 / Zagraška gora

Gasilski dom Škocjan

Matjaž Cizel

041 657 531

Brežice

ods 06214/ Trebelno

Čebelnjak Trebelno

Roman Starič

041 657 525

Slovenj Gradec

Grajf, Suhi Vrh pri Radljah

Št. Janž pri Radljah 45 (p.d. Grajf)

Vavh Aleksander

041 657 709

Murska Sobota

Nemčavci

pred nogometnim igriščem Nemčavci

Štefan Kovač

041 688 393

Gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije se veselimo druženja ob skupni skrbi za prihodnost čebel.

 

]]>
Novice