Zavod za Gozdove Slovenije http://www.zgs.si/ en.UTF-8 ZGS Thu, 11 Aug 2022 16:54:19 +0200 Thu, 11 Aug 2022 16:54:19 +0200 Aktualno ZGS Novice news-880 Thu, 11 Aug 2022 16:02:00 +0200 Vabilo: ZGS na sejmu AGRA 2022 index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=880&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ced38ea027a5438b490b016dbd2b6bff Zavod za gozdove Slovenije bo od 20. do 25. avgusta 2022 sodeloval na jubilejnem 60. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni. V nedeljo, 21. avgusta 2021, bo potekalo 22. državno sekaško tekovanje lastnikov gozdov za memorial Janka Mazeja. Pri gozdarski brunarici in drevoredu, ki jo obkroža, pa bo potekala predstavitev ukrepov sodobne nege gozda in gospodarjenja z gozdovi v času podnebnih sprememb. Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) v okviru sejma AGRA v Gornji Radgoni vsako leto organizira državno sekaško tekmovanje, ki je namenjeno lastnikom gozdov. V letošnjem letu bo tekmovanje potekalo v spomin tragično preminulemu Janku Mazeju, ki je skozi svoje sodelovanje na tekmovanjih pustil neizbrisen pečat. Tekmovanje, na katerem bo sodelovalo 14 ekip iz vse Slovenije, bo potekalo v nedeljo, 21. avgusta 2022, na poligonu Zavoda za gozdove Slovenije. Pred gozdarsko brunarico se bodo obiskovalci lahko srečali z gozdarkami in gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije, ki bodo predstavili izzive podnebnih sprememb za gozdove in ukrepe sodobne nege gozda. Z aktivnostmi gozdne pedagogike bo poskrbljeno tudi za šolsko in predšolsko mladino. Na ogled bo tudi video-material in filmi o gozdu in gozdarstvu.

Lepo vabljeni!

Program Zavoda za gozdove Slovenije na sejmu AGRA 2022

Termin / lokacija

Aktivnost

sobota, 20. 8. ob 12. uri

sejemski drevored

Slavnostna zasaditev drevesa v sejemskem drevoredu. Predstavniki ZGS bodo po otvoritveni slovenosti sodelovali pri tradicionalni slavostni zasaditvi japonske češnje v sejemskem drevoredu z gostujočo državo Japonsko.

nedelja, 21. 8. od 10. do 18. ure

demonstracijski prostor

22. državno sekaško tekovanje lastnikov gozdov za memorial Janka Mazeja. Namen tekmovanja je popularizirati varno in učinkovito delo v gozdu ter predstaviti sodobne naprave in varovalno opremo, ki je poleg znanja pogoj za varno, zdravo in učinkovito delo v gozdu.

 

10:00 Otvoritev tekmovanja, uvodni nagovori predstavnikov MKGP, ZGS in lastnikov gozdov

 

17:00 Razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad v maneži

 

nedelja, 21. 8. ob 13:30 – 15:00

dvorana št. 2

Okrogla miza: Izzivi sodobne nege gozda. Na okrogli mizi bo govora o izzivih sodobne nege gozda in o korakih za njeno čim hitrejšo uvedbo.

od 22. do 24. 8. 2022

ob 11.00 in 13.30

Demonstracije varnega dela z motorno žago. Dvakrat dnevno, ob 11. uri in 13:30, bodo na poligonu ZGS potekale demonstracije varnega dela z motorno žago. Usposobljeni inštruktorji varnega dela ZGS bodo na voljo tudi za vprašanja in nasvete glede varnega dela v gozdu.

 

vse dni sejma

 

gozdarska brunarica na sejmu

Predstavitev v gozdarski brunarici in drevoredu. Pred gozdarsko brunarico se bodo obiskovalci lahko srečali z gozdarkami in gozdarji, ki bodo odgovarjali na njihova vprašanja. Potekala bo predstavitev sodobne nege gozda. Z aktivnostmi gozdne pedagogike bo obisk zanimiv tudi za šolsko in predšolsko mladino. Na ogled bodo filmi s področja gozdarstva, predvsem prilagajanja gozdov na podnebne spremembe. Potekala bo predstavitev evropskih projektov LIFE SySTEMiC – trajnostno in sonaravno gospodarjenje z gozdovi v času podnebnih sprememb in LIFE IP CARE4CLIMATE.

Na Zavodu za gozdove Slovenije se veselimo ponovnega snidenja z obiskovalci sejma.

]]>
Novice
news-879 Thu, 11 Aug 2022 15:57:09 +0200 Taborniški Zlet index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=879&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=857714843cac8a52484ebddd90bd6760 Med 29. 7. in 7. 8. 2022 je na smučišču Cerkno potekal Taborniški Zlet, vseslovensko taborjenje, ki ga taborniki pripravijo vsaka štiri leta. Zavod za gozdove Slovenije je na Zletu sodeloval z izvedbo delavnic – aktivnosti gozdne pedagogike za tabornike in taborniške vodnike. Gozdarke in gozdarji smo na Zletu za tabornike pripravili delavnice, na katerih so učili o gozdu in podnebnih spremembah ter povezavo med kodeksom Obisk v naravi, načeli slovenskega gospodarjenja z gozdom in gozdnim bontonom. Inštruktorji Zavoda za gozdove Slovenije pa so s taborniškimi vodniki izvajali delavnice varnega dela v gozdu, kjer so se naučili, kako na legalen in varen način pridobiti les za izdelavo taborniških objektov.

Udeležba Zavoda za gozdove Slovenije je potekala v sodelovanju z družbo Slovenski državni gozdovi in Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti.

]]>
news-877 Fri, 05 Aug 2022 08:31:06 +0200 Napotki lastnikom gozdov pred začetkom sanacije požarišča na Krasu index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=877&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=bcaeab4eecb0e630fa2cb974f88b487b Najpomembnejša pravica lastnikov gozda, ki jo lahko razumemo tudi kot dolžnost, je gospodarjenje z gozdovi, kamor spada tudi sanacija v požaru prizadetih gozdov. Zaposleni na Zavodu za gozdove Slovenije OE Sežana bomo v dveh mesecih izdelali načrt sanacije, v katerem bodo podrobneje opredeljene površine za naravno obnovo, umetno obnovo s setvijo oz. sajenjem ter potrebna proračunska sredstva za sanacijo. Na približno polovici površin, k jih je v juliju prizadel požar, bomo uvedli gozdne sestoje v naravno pomlajevanje, zlasti kjer je vršni požar zajel posamezne skupine drevja. Sečnja dreves, ki jih je poškodoval požar, se lahko začne že pred izdelavo sanacijskega načrta. Kjer bodo posekana drevesa na večji površini, pa bo potrebno gozd umetno obnoviti s setvijo in sajenjem semena oz. sadik gozdnega drevja. Stroški semena, sadik in potrebnega materiala za varstvo sadik so financirani iz sredstev proračuna, delo obnove je sofinancirano.

Posek poškodovanega drevja se bo začel že letos, obnova s setvijo in sajenjem pa verjetno spomladi prihodnjega leta. Podobno kot na velikih požariščih iz preteklih let bomo zagotovili semena in sadike drevesnih vrst, prilagojenih rastišču ter potreben material za zaščito sadik pred rastlinojedo divjadjo.

Zato pozivamo vse lastnike gozdov, da s sanacijo začnete čim prej. Svojo namero, da bi radi začeli s sečnjo sporočite na telefonsko številko 05 70-74-403 (8-10 ure vsak delavnik) oz. na e-naslov oesezana@zgs.gov.si. Pri tem sporočite ime in priimek, kontaktne podatke (telefonsko številko ali e-naslov), parcelno številko ter katastrsko občino parcele na kateri bo potekala sečnja.

V nadaljevanju se bomo ustavili tudi ob najpogostejših vprašanjih, s katerimi se sreča lastnik gozda pred začetkom sanacije požarišča.

Kako pridobim dovoljenje za posek?

Drevje lahko posekate po pridobitvi odločbe o dovolitvi poseka izbranih dreves (v nadaljevanju odločba). Pridobite jo tako, da najprej sporočite svojo namero na zg. opisan način. Revirni gozdar vas bo kontaktiral glede skupnega ogleda vašega gozda in odkazila. Glede na stanje gozda in vaše potrebe bosta izbrala drevje primerno za posek. Odkazilu sledi izdaja odločbe.

Kdaj lahko revirni gozdar opravi odkazilo in koliko stane?

Odkazilo se izvaja čez vse leto, za posek pa je najprimernejši zimski čas, ko je drevje v mirovanju. Zaradi velikega števila vlog za odkazilo pred sanacijo gozda bo verjetno čakalna doba daljša kot običajno. Če sporočite svojo namero takoj, se boste izognili slabi volji v primeru, da zaradi zasedenosti gozdar ne bo mogel takoj obravnavati vaše vloge. Odkazilo je brezplačno.

Ali je gozdar dolžan pokazati meje moje parcele?

Ne. Za parcelne meje odgovarja lastnik. Lastnik skrbi tudi za vidnost meja svoje posesti. Pri tem je najbolje spoštovati tradicionalna nepisana pravila za vzdrževanje mejnih oznak. Če označb mej ni mogoče najti, se lastnik posvetuje z mejaši, če tudi to ni uspešno, so za vzpostavitev meje pristojna geodetska podjetja.

Kaj potrebujem za posek drevja na parceli, katere nisem lastnik?

Potrebujete pisno pooblastilo lastnika, ki vas pooblašča za postopek skupne izbire drevja za posek. Pooblastilo dostavite revirnemu gozdarju, s katerim se dogovorite za odkazilo.

Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Sežana

]]>
news-876 Mon, 01 Aug 2022 13:00:37 +0200 Javne razgrnitve območnih načrtov in okoljskih poročil index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=876&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=0730d6bd1ca996ebe7eb2ae3c09cce24 Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) skladno s 14. členom Zakona o gozdovih začenja z javno razgrnitvijo osnutkov gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij za obdobje 2021-2030 in v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje skladno s 43. členom Zakona o varstvu okolja tudi javno razgrnitev okoljskega poročila in dodatka za varovana območja za 14 GGN GGO in okoljskega poročila in dodatka za varovana območja za 15 LUN. V okviru javne razgrnitve se bo najširša javnost lahko seznanila z relevantnimi dokumenti in na objavljene dokumente podala mnenja in pripombe. V času javne razgrnitve bodo izvedene tudi javne obravnave s predstavitvami vseh razgrnjenih dokumentov po urniku zapisanem v preglednici na dnu te spletne strani v poglavju Kraj in čas javnih razgrnitev in javnih obravnav.

Javna razgrnitev traja od 26. julija 2022 do vključno 2. septembra 2022.

Na ZGS smo v letu 2021 pripravili 14 območnih gozdnogospodarskih načrtov (GGN GGO) in 15 območnih lovsko upravljavskih načrtov (LUN) za obdobje 2021-2030. Ob izdelavi območnih načrtov smo na ZGS med 1. 11. 2020 in 31. 12. 2020 zbirali predloge in pobude, v letu 2021 pa izvedli dva sklopa participativnih delavnic, pri katerih smo s strani zainteresirane javnosti zbrali številne pobude, ki smo jih pri izdelavi osnutkov območnih načrtov tudi upoštevali. Pripravljena je bila tudi anketa, s katero smo v širšem krogu deležnikov ovrednotili pomembnost ciljev gospodarjenja z gozdovi po posameznih gozdnogospodarskih območjih.

Pomemben del formalno določenega participativnega procesa izdelave in sprejemanja območnih načrtov ter okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja narave predstavljajo javne razgrnitve in javne obravnave območnih načrtov, v okviru katerih zbiramo konkretne pripombe na posamezne območne GGN GGO in LUN ter na okoljski poročili z dodatkoma za varovana območja narave.

Območni načrti so letos prvič presojani v postopku celovite presoje vplivov na okolje, zato bo hkrati z javno razgrnitvijo potekala tudi javna razgrnitev okoljskega poročila in dodatka za varovana območja za 14 GGN GGO in javna razgrnitev okoljskega poročila in dodatka za varovana območja za 15 LUN. V postopku celovite presoje vplivov na okolje smo po vsebinjenju, ki je bil izveden v juniju 2021 izdelali okoljski poročili z dodatkoma za  varovana območja, za katera je Ministrstvo za okolje in prostor pozvalo pristojne mnenjedajalce k podaji mnenj. Po dveh dopolnitvah je Ministrstvo za okolje v juniju 2022 izdalo tudi mnenji o ustreznosti okoljskih poročil z dodatkoma. V mnenju je tudi navedeno, da se okoljski poročili z dodatkoma lahko javno razgrneta.

Vsi javno razgrnjeni dokumenti po posameznih gozdnogospodarskih oz. lovsko upravljavskih območjih so dostopni v spodnjih preglednicah v stolpcu »prenos dokumenta«. ZGS vljudno vabi zainteresirano javnost k podajanju pisnih mnenj in pripomb. Mnenja in pripombe na posamezen dokument je mogoče oddati na obrazcu dostopnem v spodnjih preglednicah v stolpcu »obrazec za pripombo« do vključno 2. septembra 2022. V nadaljevanju postopka se anonimna mnenja in pripombe ter nerelevantni komentarji ne bodo upoštevali.

Predloge in pripombe lahko oddate na namenski spletni strani.

]]>
Novice
news-875 Thu, 28 Jul 2022 12:33:52 +0200 Obvestilo glede spravila intervencijsko posekanega lesa po požaru na Krasu index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=875&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=a2022e684d68036412641f01ba476224 Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) v zvezi z obsežnim požaru na Krasu pripravlja poročilo o požaru in popis stroškov izvedenih ter koordinira nadaljnja dela, ki so potrebna za sanacijo požara. V tej fazi gre predvsem za odvoz sečnih ostankov na preventivnih posekah ob prometnicah, ki so bile izdelane za zajezitev ognja. Posušeni sečni ostanki bi, v kolikor jih ne bi odstranili, lahko postali vir goriva za nove gozdne požare. Spravilo sečnih ostankov izvaja družba Slovenski državni gozdovi. Večino lesa bodo predelali v lesne sekance in ostali les za kurjavo, po prodaji pa prihodke razdelili med lastnike gozdov. Lastniki lahko les pospravijo tudi sami.

Lastnike gozdov, ki bi intervencijsko posekan les želeli spraviti sami, prosimo, da v tajništvo ZGS OE Sežana (telefon: 05 70-74-400; OESezana@zgs.si) do 1. 8. sporočijo:

  • Ime in priimek,
  • katastrsko občino,
  • št. parcele.

Prosimo jih tudi, da na terenu označijo meje svoje parcele, kjer bodo spravljali les. Lastniki lahko les sami pospravijo do 8. avgusta.

]]>
Novice
news-870 Thu, 21 Jul 2022 17:12:46 +0200 Državni sekretar dr. Darij Krajčič obiskal Zavod za gozdove Slovenije index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=870&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=18040e2ff1019ef8e6de904780495dbd Državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Darij Krajčič je v torek, 12. 7. 2022, obiskal Centralno enoto Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS). Vodstvo je državnemu sekretarju predstavilo ključne izzive zavoda do leta 2030 ter predloge za prihodnje sodelovanje. Po uvodnih pozdravih državnega sekretarja in v. d. direktorja ZGS je dr. Aleš Poljanec, pomočnik direktorja za strokovne zadeve, predstavil delo Zavoda za gozdove Slovenije in izpostavil aktualne izzive, ki bodo krojili delovanje ZGS v prihodnosti. Nato je mag. Janez Logar, vršilec dolžnosti direktorja ZGS, predstavil področja dela in delovanje ZGS, ob zaključku predstavitve pa je izpostavil velik pomen dobre komunikacije in sodelovanja med institucijami. Svoje mnenje je podal tudi predsednik Sveta ZGS, dr. Gregor Meterc. Sodelavci centralne enote ZGS so pripravili tudi predstavitev dela javne gozdarske službe in razvojnih projektov, ki se trenutno izvajajo in nadgrajujejo strokovna znanja zaposlenih.

Ob koncu srečanja so udeleženci ugotovili, da se mora dialog nadaljevati, predlagali so tudi redna srečanja predstavnikov gozdarskih institucij z namenom učinkovitejšega in hitrejšega naslavljanja aktualnih tematik. Po zaključku dogodka je ministrico Ireno Šinko, ki se zaradi nujne obveznosti dogodka ni mogla udeležiti, državni sekretar seznanil z zaključki sestanka in ji predal knjigo Gozdni rastiščni tipi Slovenije: vegetacijske, sestojne in upravljavske značilnosti, ki je izšla v soavtorstvu in založbi strokovnjakov ZGS.

]]>
Novice
news-869 Tue, 19 Jul 2022 16:05:01 +0200 Obvestilo lastnikom in obiskovalcem gozdov index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=869&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=444ed706edab2601a03f6ed67551c5a0 Tako kot vse ostale rastline, je tudi gozdno drevje v stresu zaradi visokih temperatur in pomanjkanja padavin v letošnjem letu. Na takšne razmere so občutljive vse drevesne vrste, če posebej pa tiste s plitvimi koreninskimi sistemi (smreka) in drevje na področjih, ki so jih v preteklem času prizadele ujme (vetrolomi, žarišča lubadarja, požarišča, snegolomi). Prosimo in pozivamo lastnike, ki imajo v gozdu smreke, da v poletnem času redno pregledujejo svoj gozd in so še bolj pozorni na morebitne znake napada lubadarjev (rjava črvina ob koreničniku pod smreko, spreminjanje iglic v rdečkasto barvo, sušenje in odpadanje iglic, prekomerno smolenje v srednjem delu drevesa). Ob pojavu takšnih znakov, naj obvezno obvestijo svojega revirnega gozdarja oz. gozdarko in naj ne čakajo na izdajo odločbe, temveč takoj pričnejo s sanacijo - posekom in odvozom napadenega lesa. V vročini je razvoj lubadarjev še hitrejši, zato je hitro pospravilo napadenega lesa ključno, da se škode ne širijo naprej.

Lastnike in vse ostale uporabnike naravnega okolja pozivamo, naj ne kurijo v naravi, če ne gre za namenska in nadzorovana kurišča, ker je zaradi suhega okolja velika požarna ogroženost.

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj

]]>
Novice
news-867 Wed, 08 Jun 2022 08:04:59 +0200 Mednarodno srečanje gozdarskih komunikatorjev UNECE/FAO v Ljubljani index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=867&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=fe2f000ef3d4e4d6cee55e1ea5dd0316 Od 7. do 9. junija 2022 v Ljubljani poteka letno mednarodno srečanje gozdarskih komunikatorjev (angl. UNECE/FAO Forest Communicators Network Annual workshop meeting). Srečanje organizirajo Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo in Organizacija združenih narodov za kmetijstvo in prehrano v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in Gozdarskim inštitutom Slovenije. Na srečanju, ki poteka v prenovljenih prostorih Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, sodeluje 25 tujih gostov iz Španije, Češke, Uzbekistana, Avstrije, Hrvaške, Nemčije, Poljske, Belgije, Libanona, Švice, Italije, Turčije, Finske in drugih držav. Gre večinoma za predstavnike mednarodnih institucij (UNECE/FAO in Evropske komisije), nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih organizacij, nevladnih organizacij, mednarodnih certifikacijskih teles (PEFC in FSC), državnih gozdov in drugih institucij. Na srečanju sodelujejo tudi slovenski predstavniki, ki vključujejo organizatorje ZGS, MKGP, BFGO in GIS, raziskovalne institucije, nevladne organizacije, ter predstavniki mednarodnih projektov, mladih in upokojenih gozdarjev.

Uvodoma so udeležence nagovorili: Kai Linutnen, vodja mednarodnih komunikacij v finskem gozdarskem združenju in vodja UNECE-FAO mreže gozdarskih komunikatorjev, Ekrem Yazici, namestnik direktorja združene sekcije FAO/UNECE za gozdarstvo in les, mag. Janez Logar, v. d. direktorja Zavoda za gozdove Slovenije, prof. dr. Robert Brus, prodekan Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in mag. Robert Režonja, generalni direktor direktorata za gozdarstvo in lovstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Slovenske gozdove, gozdarstvo in gozdarske komunikacije je udeležencem predstavil Boris Rantaša, odgovoren za odnose z javnostmi na ZGS. Poleg filma Gozd in gozdarstvo v Sloveniji je predstavil nacionalni komunikacijski kampanji Skrbno z gozdom! in Previdno v gozdu!, aktivnosti gozdne pedagogike v Sloveniji, področje gozdnih učnih poti, svetovanje lastnikom gozdov in delo z mediji. Sledil je video nagovor dr. Ewalda Rametsteinerja na temo stanja svetovnih gozdov v letu 2022 in potrebnih korakov za trajnostno prihodnost gozdov in gozdarstva.

Naslednji del srečanja je bil sestavljen iz predstavitev nove komunikacijske strategije Forest Europe, nove gozdarske strategije EU in strategije EU za gozdarsko komuniciranje iz leta 2011, ki sta jih izvedla Jose Bolanos iz Forest Europe in Tamas Szedlak iz generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske komisije. Po kosilu je sledila okrogla mizo na temo pritiskov na gozdove in gozdarstvo ter zelenega okrevanja, ki podpira rešitve v okviru zelenega, krožnega in ogljično nevtralnega gospodarstva. Na okrogli mizi sta poleg predstavnika znanosti ter certifikacijskih teles FSC in PEFC sodelovala Manca Baznik iz MKGP in Domen Kocjan kot predstavnik mladih.

Prvi dan srečanja se je zaključil s predstavitvijo vodje gozdarskih komunikacij na FAO, Marie De Cristofaro, ki je predstavila osnutek nove globalne kampanje na temo trajnostne rabe lesa. Sledila je poglobljena razprava in iskanje pristopov za implementacijo kampanje v Evropi in po svetu. Dan se je zaključil z napovedjo treninga video produkcije, ustvarjanja podkastov in marketinga na spletnih družbenih omrežjih, ki ga bo na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib izvedla Vesna Stanič, ŠTIRNA komunikacije.

Drugi dan srečanja je potekal trening na temo video produkcije, ustvarjanja podkastov in marketinga na spletnih družbenih omrežjih ter spoznavanje komunikacijskih aktivnosti na območju parka Tivoli, Rožnik in Šišenskih hrib. Tretji dan srečanja pa je bil na programu pregled gozdarskih komunikacijskih aktivnosti na svetovni ravni za leto 2022, iskanje ključnih sporočil Mednarodnega dneva gozdov 2023, predstavitev o stanju gozdne pedagogike v Evropi, kratke predstavitve dobrih praks, in napoved svetovnega kongresa IUFRO 2024, ki bo potekal na Švedskem v Stockholmu.

Več informacij: Program srečanja

Posodobjeno: 10. 6. 2022

]]>
Novice
news-866 Fri, 27 May 2022 10:40:50 +0200 Delovna nesreča v gozdu index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=866&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=90941330594023045f3ef657de347142 Sporočamo žalostno vest, da se je v delovni nesreči v gozdu, dne 26. 5. 2022, smrtno ponesrečil večkratni zmagovalec državnih sekaških tekmovanj lastnikov gozdov gospod Janko Mazej. S tragičnim in prezgodnjim odhodom gospoda Janka Mazeja smo na Zavodu za gozdove Slovenije izgubili odličnega sogovornika in partnerja pri gospodarjenju z gozdovi, gozdarstvo na splošno pa izvrstno strokovno podkovanega in usposobljenega lastnika gozda z občutkom za naravo in ljudi.

Ob boleči izgubi sorodnikom in ostalim žalujočim izrekamo iskreno sožalje.

 

Zavod za gozdove Slovenije

 

]]>
Novice
news-864 Tue, 24 May 2022 08:48:00 +0200 Bukve rjavijo zaradi namnožitve bukovega rilčkarja skakača index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=864&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=483144ea5f0540401201daf82bddd8b7 Po olistanju bukve v letošnjem letu smo na nekaterih območjih Slovenije, zlasti z Dolenjske, Zasavske in Savinjske regije, začeli opažati poškodbe bukovih listov - rjavenje, objedenost listov, ponekod tudi prisotnost listnih uši. Poškodbe na bukovih listih posledica namnožitve žuželke - bukovega rilčkarja skakača (Orchestes fagi, sin. Rhynchaenus fagi).

Namnožitve bukovega rilčkarja skakača se pojavljajo v dolgih in nepravilnih presledkih in trajajo razmeroma kratek čas. Zadnja namnožitev je bila na nekaterih območjih Slovenije v letih 2014 in 2015. Bukve s poškodovanimi listi bodo naslednje leto spet normalno odgnale. Lahko da se bodo poškodbe zaradi rilčkarja pojavljale nekaj zaporednih let, a to ne bo ogrozilo vitalnosti bukve. Volnate, bele uši na bukovih listih so bukove listne uši (Phyllaphis fagi). Tudi te večje oslabelosti bukovih dreves ne bodo povzročile.

Več informacij o navedenih in drugih škodljivcih gozdnega drevja lahko najdete na spletnem portalu Varstva gozdov Slovenije www.zdravgozd.si.

Lastnikom in obiskovalcem gozdov se zahvaljujemo za pozorno opazovanje zdravja gozdov in posredovanje opažanj.

 

]]>
Novice
news-863 Mon, 23 May 2022 08:13:12 +0200 Začenja se Teden gozdov 2022 index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=863&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=00b55e844341e864c900c6bbfecc4455 Z današnjim dnem se začenja Teden gozdov 2022, ki bo pod geslom: »Nega gozda: danes za jutri, za naravo in ljudi« potekal do 29. 5. 2022. Ob Tednu gozdov se bo po Sloveniji odvilo preko 30 prireditev v organizaciji območnih enot Zavoda za gozdove Slovenije, gozdarskih društev in drugih gozdarskih organizacij. Seznam izpostavljenih prireditev in drugih prireditev je dostopen na spletni strani Tedna gozdov 2022. Osrednja prireditev bo potekala v torek, 24. 5. 2022, pri Hiši na Magolniku.

Osrednja tema Tedna gozdov 2022 je sodobna nega gozda, ki ima poleg vzgoje kakovostnih dreves cilje tudi v povečevanju odpornosti in raznovrstnosti gozdov. Kot osrednje gradivo je v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, Oddelkom za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Gozdarskega inštituta Slovenije in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS izšla zgibanka Sodobna nega gozda.

Več informacij: spletna stran Tedna gozdov 2022

 

]]>
Novice
news-862 Tue, 17 May 2022 15:24:23 +0200 Napovednik: Teden gozdov 2022 index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=862&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=220cf79ee1c5def40ab3fc837b1164c0 SODOBNA NEGA GOZDA Nega gozda je glavno orodje za usmerjanje razvoja gozdov in temelj skrbnega gospodarjenja z gozdom. Za negovanimi gozdovi stojita skrben lastnik gozda in strokoven gozdar. Nega gozda bo pod geslom »Nega gozda: danes za jutri, za naravo in ljudi« osrednja tema letošnjega tedna gozdov, ki bo potekal od 23. do 29. maja 2022. Pred slovenski gozd so postavljeni veliki izzivi, ki so posledica vse večjih potreb družbe po materialnih in nematerialnih dobrinah iz gozda, ob vse večjih motnjah zaradi podnebnih sprememb. Ključni odziv gozdarstva na podnebne spremembe je prilagajanje gospodarjenja z gozdovi. S prilagajanjem gospodarjenja z gozdovi želimo zmanjšati negativne posledice podnebnih sprememb na gozd in zagotoviti uresničevanje vseh funkcij gozdov tudi v prihodnosti.

Izrazite podnebne in družbene spremembe imajo pomemben vpliv na načrtovanje in izvajanje nege gozda, s katero oblikujemo prihodnost gozdov. Poleg vzgoje najkakovostnejših gozdnih lesnih sortimentov stopa v ospredje nega gozda, s katero krepimo stabilnost in odpornost gozda na negativne posledice podnebnih sprememb ter hkrati ohranjamo oz. izboljšujemo njegovo biotsko pestrost. Sodobna nega gozda tako upošteva klasična načela nege gozda, usmerja pa v racionalizacijo ukrepov, prepušča del gozdnih sestojev naravni samodejnosti in se tesno prilagaja naravnim in družbenim razmeram ter ciljem gospodarjenja z gozdovi v podnebno nestabilnem okolju. Pravilna in pravočasna izvedba ukrepov nege ugodno vpliva na vse funkcije gozdov. Z vzgojo kakovostnih in zdravih dreves tako krepimo funkcije gozdov, celotni družbi zagotavljamo gozdne proizvode, lastnikom gozdov pa zagotavljamo prihodek.

Osrednja prireditev Tedna gozdov 2022 bo potekala v torek, 24. 5. 2022 pri Hiši na Magolniku. Na prireditvi se bodo zbrali predstavniki gozdarskih in okoljskih institucij, lastniki gozdov, naravovarstveniki in okoljevarstveniki, predstavniki lokalne skupnost in drugi. Ob skupnem načrtovanju in izvedbi ukrepov nege gozda bodo spoznavali odločitve, s katerimi se pri usmerjanju razvoja gozdov soočajo gozdarji. Tradicionalne prireditve ob Tednu gozdov bodo potekale po celi Sloveniji, posameznike pa vabimo k obisku gozdnih učnih poti, ki jih lahko najdejo s pomočjo spletnega pregledovalnika gozdnih učnih poti ZGS.

Izpostavljeni dogodki Tedna gozdov 2022:

Ob tednu gozdov bo dostopna namenska spletna podstran na www.zgs.si.

 

]]>
Novice
news-857 Mon, 11 Apr 2022 12:16:30 +0200 Pomladimo gozdove 2022 index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=857&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=00fd34d280b8d742f331dfe63cfd0706 Zavod za gozdove Slovenije je v soboto, 9. 4. 2022, sodeloval v prostovoljski akciji Pomladimo gozdove, v kateri so prostovoljci na šestih lokacijah posadili preko 10.000 sadik gozdnih drevesnih vrst. Akcija v organizaciji podjetja Slovenski državni gozdovi d. o. o. je potekala šestih lokacijah: v Kočevski Reki, pri Kidričevem, v bližini Trojan, Rakovega Škocjana in Škofje Loke (Trata) ter na Trnovskem gozdu v bližini vasi Trnovo. Osrednje prizorišče akcije je bilo v bližini Trojan, saj so se tam akcije udeležili: minister Zdravko Počivalšek, generalni direktor družbe SiDG Robert Tomazin, direktor Direktorata za lesarstvo Danilo Anton Ranc in Jože Mori, vodja sektorja za ukrepe v gozdovih na ZGS. Mori je v uvodnem nagovoru izpostavil pomen akcij obnove gozda s sajenjem sadik za ozaveščanje javnosti o gozdovih in gozdarstvu, predvsem pa je poudaril nujnost izvajanje ukrepov nege gozda

Gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije so sodelovali tudi na ostalih lokacijah, kjer so udeležencem nudili strokovno podporo.

Foto: Zavod za gozdove Slovenije

]]>
Novice
news-856 Thu, 07 Apr 2022 10:17:38 +0200 Zavod za gozdove Slovenije na sejmih Naturo in Lov ter na Spomladanskem kmetijsko obrtnem sejmu v Komendi index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=856&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=8526d225d89de1020199e9b6a87e33ad Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) se bo med 8. in 10. 4. predstavljal na treh sejmih – Naturo in Lov v Gornji Radgoni in na Spomladanskem kmetijsko obrtnem sejmu v Komendi. Obiskovalce vabimo k obisku naših predstavitev. Sejem Naturo

Sejem Naturo, 6. mednarodni sejem aktivnosti in oddiha v naravi, vabi od 8. do 10. aprila 2022 v Gornjo Radgono. Zavod za gozdove Slovenije in Turistična zveza Slovenije se v hali B predstavljata z razstavo na temo najboljših tematskih poti in gozdnih učnih poti ter evropskih pešpoti. Pred vhodom v halo pa bodo ob drevesih izvajali aktivnosti gozdne pedagogike in pripovedovanje gozdnih zgodb ob tabornem ognju. Sejem spremlja bogat strokovni program. Povezava: razpored obsejemskih aktivnosti ZGS.

Sejem Lov

Vzporedno s sejmom Naturo na Pomurskem sejmu poteka sejem Lov, ki združuje najpomembnejše deležnike s področja lovstva in lovskega načrtovanja v Sloveniji. Zavod za gozdove se bo na sejmu predstavljal na stojnici Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije. Težišče predstavitve bo na sistemu upravljanja s prostoživečimi živalmi v Sloveniji in na loviščih s posebnim namenom, ki jih upravlja ZGS. Predstavniki ZGS bodo sodelovali tudi na Slovenskem lovskem dnevu, ki bo potekal v soboto, 9. 4. 2022.

Spomladanski kmetijsko obrtni sejem Komenda 2022

Na razstavnem prostoru Zavoda za gozdove Slovenije bo predstavljeno varno delo z motorno žago za lastnike gozdov, s pomočjo posebne naprave na kamionu bo predstavljeno tudi pravilno rezanje debla z napetimi vlakni. Predstavili bomo tudi gozdne učne poti.

]]>
Novice
news-855 Fri, 01 Apr 2022 10:57:29 +0200 Preklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=855&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=759d396676920b84c6d69550e19255c6 Uprava RS za zaščito in reševanje je dne 31. 3. 2022 preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki je bila razglašena 14. marca 2022 na območju celotne države. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija sta z 31. marcem 2022 prenehala izvajati poostren nadzor. Koristne povezave:

Zgibanka o požarih v naravnem okolju
Dnevna napoved požarne ogroženosti gozdov Gozdarskega inštituta Slovenije
Dnevna napoved požarne ogroženosti ARSO

]]>
Novice
news-854 Fri, 01 Apr 2022 09:30:02 +0200 Spomladanske prostovoljske akcije sajenja sadik gozdnega drevja – dež zalil že posajene sadike in prestavil akcijo Pomladimo gozdove 2022 index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=854&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=8c7590c267c40d9cdd9064c9a3d5ba90 Prebujajoča se pomlad je priložnost tudi za obnovo gozdov s sadnjo sadik gozdnega drevja, ki poteka tudi s pomočjo prostovoljcev v okviru akcij sajenja. Dve akciji - vseslovenska akcija obnove gozdov na požarišču na Cerju 19. marca in Dan sajenja medovitih rastlin 26. marca 2022 sta bili že uspešno izvedeni, tretja akcija – Pomladimo gozdove 2022, ki je bila načrtovana za soboto 2. aprila 2022 pa je zaradi napovedanega slabega vremena prestavljena na naslednjo soboto, 9. marca 2022. V soboto 26. marca 2022 je bila na 22 gozdnih lokacijah vsej Sloveniji uspešno izvedena akcija sajenja medovitih drevesnih rastlin, s katero se je ZGS in množica prostovoljcev priključila pobudi Vseslovenskega dneva sajenja medovitih rastlin, ki jo vodi Čebelarska zveza Slovenije. Zavod za gozdove Slovenije je s pomočjo proračunskih sredstev Republike Slovenije zagotovil 10.000 sadik gozdnih drevesnih vrst, ki so primerne za sajenje v gozdno okolje in imajo ustrezno poreklo in spričevala. Gre za 15 različnih drevesnih vrst, ki so pomemben vir čebelje paše, največ pa je bilo divje češnje, jelke, smreke, gorskega javorja, lipe in kostanja. Prostovoljci, ki so se vabilu zelo množično odzvali, so posadili pripravljene sadike in se obenem tudi veliko naučili, o medovitih drevesnih vrstah, o sajenju vzdrževanju in negi medovitih dreves in gozda nasploh. Deževne padavine nekaj dni po sajenju so mlada drevesa zalile in zagotovile njihov uspešno rast.

Zaradi napovedanega slabega vremena in dežja pa je bila primorana družba Slovenski državni gozdovi, ki je ob sodelovanju ZGS v soboto 2. aprila 2022 načrtovala akcijo Pomladimo gozdove 2022, le to prestaviti za en teden in sicer na soboto 9. aprila 2022. Sajenje sadik gozdnega drevja bo letos potekalo v Kočevski Reki, pri Kidričevem, v bližini Trojan, Rakovega Škocjana in Škofje Loke (Trata) ter koncem aprila na Trnovskem gozdu v bližini vasi Trnovo.

Prostovoljce vabimo, da se akciji Pomladimo gozdove 2022 pridružijo 9. aprila med 9.00 in 11.00 uro. Skupaj bomo ponovno posadili dobrih 10.000 dreves. Več informacij je na voljo na povezavi www.sidg.si.

 Zavod za gozdove Slovenije

]]>
Novice
news-853 Thu, 24 Mar 2022 09:19:41 +0100 26. marec 2022 - Dan sajenja medovitih rastlin index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=853&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=0d4efd93879f80fac6c9bb93529c37ae V soboto, 26. marca 2022, bo na lokacijah vsej Sloveniji potekala akcija sajenja medovitih rastlin. Pri akciji, ki jo vodi Čebelarska zveza Slovenije, sodeluje Zavod za gozdove Slovenije, ki bo poskrbel, da se bodo ustrezna medovita drevesa (lipa, javor, kostanj, jablana, hruška, češnja, ...) sadila v primerno okolje, ter pripravil navodila glede sajenja, vzdrževanja in nege medovitih dreves. ZGS bo poskrbel tudi za brezplačne sadike medonosnih gozdnih drevesnih vrst. Za večino lokacij po Sloveniji, ki jih organizirajo območne enote Zavoda za gozdove Slovenije, so prosta mesta že zapolnjena. Prijava za prostovoljce je mogoča še na naslednjih lokacijah:

 

Območna enota ZGS 

Lokacija

Zbirno mesto prostovoljcev

Kontaktna oseba

Mob. telefon

Celje Bukovžlak (RCERO) Bukovžlak (RCERO) Boštjan Hren 041 657 581

Bled

Perniki pri Zgornjih Gorjah

Perniki

Vida Papler Lampe

041 657 124

Brežice

ods 04204 / Zagraška gora

Gasilski dom Škocjan

Matjaž Cizel

041 657 531

Brežice

ods 06214/ Trebelno

Čebelnjak Trebelno

Roman Starič

041 657 525

Slovenj Gradec

Grajf, Suhi Vrh pri Radljah

Št. Janž pri Radljah 45 (p.d. Grajf)

Vavh Aleksander

041 657 709

Murska Sobota

Nemčavci

pred nogometnim igriščem Nemčavci

Štefan Kovač

041 688 393

Gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije se veselimo druženja ob skupni skrbi za prihodnost čebel.

 

]]>
Novice
news-852 Thu, 24 Mar 2022 09:14:29 +0100 Zavod za gozdove Slovenije na sejmu Alpe Adria 2022 index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=852&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ea08f409e7fe862c7396b791cf8ab79c Zavod za gozdove Slovenije se med 23. in 26. marcem 2022 predstavlja na sejmu Alpe Adria. Osrednja tema predstavitve ZGS na sejmu so gozdne učne poti, ki so namenjene izobraževanju in spoznavanju gozdov in gozdarstva v Sloveniji. Usmerjajo obisk v gozdu ter zmanjšujejo škodo, ki jo v gozdu lahko povzročata rekreacija in turizem. Na stojnici je na ogled 14 plakatov z opisi gozdnih učnih poti iz vseh območnih enot Zavoda za gozdove Slovenije. Na ogled so najnovejši filmi o gozdovih in gozdarstvu Slovenije ter gozdnih učnih poteh. Obiskovalci  se lahko sprehodijo po kratkem odseku gozdne učne poti, ki poteka po stojnici, ter spoznajo novi Pregledovalnik gozdnih učnih poti Zavoda za gozdove Slovenije. Obiskovalce vabimo tudi na obsejemska dogodka, pri katerih sodeluje ZGS:

Prva predstavitev pregledovalnika gozdnih učnih poti Zavoda za gozdove Slovenije

Lepo vabljeni na prvo predstavitev pregledovalnika gozdnih učnih poti ZGS, ki bo potekala v petek, 25. 3. 2022, od 10.30 do 12.30 ure v preddverju Marmorne dvorane na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. V pregledovalnik, ki deluje v okviru sistema MaPZS Planinske zveze Slovenije, je poskusno vnesenih 14 gozdnih učnih poti - ena za vsako območno enoto Zavoda za gozdove Slovenije. Pregledovalnik v beta različici je dostopen na povezavi https://mapzs.pzs.si/gup oz. https://mapzs.pzs.si/gozdneucnepoti. Izdelan je bil  v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije in Ljubljanskim urbanističnim zavodom. Izdelavo pregledovalnika je finančno podprla Gorenjska banka.

Deset let - deset najboljših tematskih poti 2011-2021 na sejmu Alpe Adria v Ljubljani

Turistična zveza Slovenije skupaj s partnerji Zavodom za gozdove Slovenije in Slovenia Outdoor že deset let ocenjuje tematske poti v Sloveniji. V okviru vseslovenskega natečaja Moja dežela  lepa in gostoljubna si je komisija za Naj tematsko pot v minulem desetletju ogledala kar 400 tematskih poti, od katerih je vsako leto izbrala najboljše. Ob okrogli obletnici začetka ocenjevanja tematskih poti v Sloveniji, bomo desetim najboljšim tematskim potem podelili posebno jubilejno priznanje, deset najboljših tematskih poti pa se bo tudi predstavilo.  Vljudno vabljeni na prireditev, ki bo v četrtek 24. 3. 2022, med 10.30 - 12.00, na glavnem odru v preddverju Marmorne dvorane.

]]>
Novice
news-850 Mon, 21 Mar 2022 06:36:30 +0100 2. vseslovenska akcija obnove gozdov na Cerju index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=850&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=4ff9159a4acd05840502ff368cd4e199 V soboto, 19. 3. 2022, je Cerje po dvoletnem premoru dočakalo priložnost, da v družbi prostovoljcev iz vse Slovenije nadaljuje z obnovo gozda na pogorišču. Projekt Drevo za Cerje, s pomočjo katerega se v pogorel gozd počasi vrača življenje, je postal eden najbolj odmevnih trajnostnih projektov obnove gozda v Sloveniji. Preko številnih pobud posameznikov in organizacij iz Slovenije in tujine se ob strokovni podpori Zavoda za gozdove Slovenije aktivnosti za obnovo habitata za zaščitene živalske in rastlinske vrste nadaljujejo že tretje leto. V uvodu akcije je župan Občine Miren – Kostanjevica Mauricij Humar poudaril velik pomen projekta tudi z vidika povezovanja in sodelovanja različnih ravni deležnikov ter ozaveščanja lokalne in širše javnosti o aktualnih okoljevarstvenih vsebinah. Pomen gozdov za ohranjanje ravnovesja v naravi vsako leto posebej izpostavi poslanica Mednarodnega dne gozdov, ki se odvije 21. marca. Letos nosi slogan »Izberite trajnostni les za ljudi in planet.« O namenu sporočila je prisotnim spregovoril g. Jože Mori, vodja sektorja za ukrepe v gozdovih na ZGS. Pohvalil je aktivnosti in rezultate projekta Drevo za Cerje ter poudaril, da bo potrebnih še nekaj podobnih akcij, da bo Pomnik miru ponovno objemala zelena kulisa zdravih dreves in še nekaj let, da se bodo obiskovalci lahko pomudili v senci njihovih krošenj.

Udeležence je po zaključku kratke uvodne slovesnosti prevzela ekipa gozdarjev ZGS OE Sežana pod vodstvom Boštjana Košička. Opremljeni z rokavicami, krampi in vedri so se razdelili v skupine in do 12. ure posadili dobrih 2.000 sadik. Sajenje je bilo tokrat bolj zahtevno, saj je bilo potrebno v času velike suše sadikam dodajati zemljo in gnojilo, ter jih na koncu zaliti z vodo, da bodo lahko preživele do prvega naliva. Za organizacijo, dobro vzdušje in pogostitev je poskrbel Zavod za turizem Miren Kostanjevica. Udeleženci smo dan zaključili z zavedanjem, da lahko le povezani in z ubiranjem pravih poti zagotovimo boljšo, bolj zdravo in varno prihodnost našim zanamcem.

]]>
Novice
news-845 Tue, 15 Mar 2022 14:09:42 +0100 Napovednik: akcije obnove gozdov s sajenjem sadik gozdnega drevja v marcu in aprilu 2022 index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=845&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c63e7eeab78cb93786803abe6746b475 V času spomladanske obnove gozdov s sajenjem sadik gozdnega drevja bo potekalo več organiziranih prostovoljskih akcij obnove gozdov. Predvideni datumi akcij: 19. 3. - 2. vseslovenska akcija pogozdovanja pogorišča na Cerju; 26. 3. - dan sajenja medovitih rastlin; 2. 4. 2022 - vseslovenska akcija pomladimo gozdove. Lepo vabljeni! 2. saditev dreves ob Mednarodnem dnevu gozdov na Cerju - 19. 3. 2022

Po dvoletnem premoru vas v organizaciji Zavoda za turizem Miren Kostanjevica in Zavoda za gozdove Slovenije vabimo na 2. vseslovensko akcijo pogozdovanja pogorišča na Cerju. Pričakujemo vas v soboto, 19. marca 2022 ob 9. uri pred Pomnikom miru, s prijazno dobrodošlico in po zaključku toplo malico. Obvezna oprema: kramp, rokavice in vedro. Prijave zbirajo na info@drevozacerje.si do 16.3.2022. V primeru slabega vremena se akcija sajenja prestavi na soboto, 26.3.2022.

Povezava: več informacij.

Dan sajenja medovitih rastlin - 26. 3. 2022

Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) 26. marca 2022 v sodelovanju s partnerji organizira Dan sajenja medovitih rastlin. Zavod za gozdove Slovenije v projektu nudi strokovno podporo pri sajenju in zagotavlja sadike medovitih rastlin gozdnega drevja (lipa, javor, kostanj, češnja, ...). Prijava na akcijo je mogoča pri koordinatorjih akcije ZGS na posameznih lokacijah, kjer so še prosta mesta za sodelovanje prostovoljcev.

Povezavi: seznam lokacij s koordinatorji ZGS; več informacij.

Pomladimo gozdove - 2. 4. 2022

Družba Slovenski državni gozdovi v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije prostovoljce vabi, da se jim 2. aprila od 9.00 do 11.00 ure pridružijo na tradicionalni vseslovenski akciji sadnje dreves. Na šestih gozdnih površinah, ki so jih v zadnjih letih prizadele naravne ujme in gradacije podlubnikov, bomo skupaj posadili dobrih 10.000 dreves. Sadnja bo letos potekala v Kočevski Reki, pri Kidričevem, v bližini Trojan, Rakovega Škocjana in Škofje Loke, medtem ko bomo sadnjo na Trnovskem gozdu zaradi visoke nadmorske višine izvedli naknadno, predvidoma konec aprila, o čemer bo javnost pravočasno obveščena.

Povezavi: več informacij; spletna prijava.

]]>
Novice
news-844 Mon, 14 Mar 2022 14:49:26 +0100 Opozorilo o veliki požarni ogroženosti naravnega okolja index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=844&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c196c09c39e9b24dbff4539886a78058 Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 14. marca 2022 na območju celotne države. Razglas velja za območja naravnega okolja brez snežne odeje. Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti naravnega okolja je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

 

 

Koristne povezave:

Zgibanka o požarih v naravnem okolju

Dnevna napoved požarne ogroženosti gozdov Gozdarskega inštituta Slovenije

Dnevna napoved požarne ogroženosti ARSO

]]>
Novice
news-843 Thu, 10 Mar 2022 06:59:47 +0100 Zavod za gozdove Slovenije na sejmu AGRITECH 2022 index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=843&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=8318e6f15f47c6d7fc9b2b4e1f1c2f18 Lastnike in obiskovalce gozdov vabimo na stojnico in predavanja Zavoda za gozdove Slovenije na sejmu AGRITECH, ki poteka v Celju med 9. in 13. marcem 2022. Vabljeni na razstavni prostor v hali L1 ter na predavanja in okrogle mize ob gozdarskem dnevu, ki bo v petek, 11. marca 2022. Po več kot dveh letih ponovno poteka sejem Agritech, ki na Celjskem sejmu poteka med 9. in 13. marcem 2022. Zavod za gozdove Slovenije ima razstavni prostor v hali L1, kjer se lahko obiskovalci poučijo o gozdnem bontonu ter o gozdovih in gozdarstvu povprašajo revirnega gozdarja. Na ogled je razstava z naslovom: "Obiskovalci gozda" ter različni gozdni gozdarski filmi.

Na sejmu bo v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in Zvezo lastnikov gozdov Slovenije organiziran tematski dan za lastnike gozdov, ki bo potekal v petek, 11. 3. 2022. V okviru gozdarskega dneva bo v terminu od 11:00 – 12:45 v Modri dvorani potekalo predavanje z naslovom: "Obiskovalci gozda in gozdni bonton". Predavanje bo imela Karmen Kukovič (Mozaik znanja), ki bo predstavila otroško slikanico z naslovom: "Zgodbe iz Rečnikove hoste".

V organizaciji Zveze lastnikov gozdov Slovenije bo ob gozdarskem dnevu potekala okrogla miza na temo sprejemanja 10-letnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov, na kateri bo imel ZGS predstavitev. Dogodek bo sklenil podpis pisma o nameri za ureditev razmer s področja obiska v naravi, predvsem v primerih nelegalne vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju.

Na sejmu bodo potekale tudi demonstracije delovanja gozdarskih strojev, cepilnikov drv, demonstracija žaganja hlodov s krožno žago s trakom in gozdarskih prikolic z dvigali.

]]>
Novice
news-838 Thu, 27 Jan 2022 13:04:22 +0100 Knjižica Bukovi gozdovi Evrope index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=838&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=03f15da14857c39495a9a5fdf3ee41c6 Konec leta 2021 je v založbi Zavoda za gozdove Slovenije izšla knjižica Bukovi gozdovi Evrope. Napisana je bila z namenom predstavitve navadne bukve kot drevesne vrste, njene dediščine in izjemnega pomena v Sloveniji in širše po Evropi. Namenjena je vsem, ki jih zanimajo bukovi gozdovi, njihova zgodovina ter izjemne lastnosti teh ekosistemov. Na začetku knjižice je predstavljena bukev kot drevesna vrsta in njena zgodovina. Vsebina drugega dela govori o UNESCU. Leta 2017 sta bila na seznam UNESCO dediščine dodana dva slovenska gozdna rezervata (Snežnik in Pragozd Krokar) v skupni nominaciji, ki danes sestavlja 94 območij v 18 različnih državah. To je največji in najbolj kompleksen transnacionalni vpis na seznam UNESCO svetovne dediščine. Najprej je predstavljena konvencija o svetovni dediščini, sledi kratek opis vseh slovenskih vpisov na seznam UNESCO svetovne dediščine. Podrobneje so predstavljeni Starodavni in prvobitni bukovi gozdovi Karpatov in drugih delov Evrope, na koncu si lahko preberete še nekaj o gozdnih rezervatih v Sloveniji.

Podrobneje sta predstavljena gozdna rezervata Pragozd Krokar in Snežnik. Opisani sta njuni zgodbi, zgodovina ter lastnosti in posebnosti, zaradi katerih sta bila dodana na UNESCOV seznam svetovne dediščine. Prikazane so možne poti, po katerih si ju lahko ogledamo, ter pravila obnašanja, ki jih moramo upoštevati ob obisku.

Knjižica je bila financirana s finančno podporo Interreg Central Europe, finančnega mehanizma Evropske Unije. Izdelana je bila pri projektu BEECH POWER (Svetovna dediščina bukovih gozdov: krepitev in pospeševanje trajnostnega razvoja na osnovi ekosistemskega pristopa), z namenom ozaveščanja obiskovalcev in ostalih deležnikov UNESCO bukovih gozdov. Zavod za gozdove Slovenije v projektu sodeluje kot partner. Knjižica, ki so jo napisali avtorji Domen Kocjan, Urban Prosen, Miha Varga, Bojan Kocjan in Špela E. Koblar Habič, je bila izdana v slovenskem in angleškem jeziku.

Dostop do publikacij:
Bukovi gozdovi Evrope
Beech Forests of Europe

]]>
Novice
news-836 Wed, 26 Jan 2022 13:21:03 +0100 Postopek celovite presoje vplivov na okolje za Območne gozdnogospodarske in lovsko upravljavske načrte 2021-2030 index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=836&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=03c9cb51520a456b63e9514284a3b9d7 Po zaključku III. participativnih delavnic na temo obnove 10-letnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij smo na Zavodu za gozdove Slovenije izdelali osnutke območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov. Za območne načrte je bilo že predhodno določeno, da bodo dodatno presojani v postopku celovite presoje vplivov na okolje. V okviru predpisanega postopka celovite presoje vplivov na okolje smo pripravili dve okoljski poročili eno za 14 gozdnogospodarskih in eno 15 lovsko upravljavskih načrtov z dodatki za varovana območja. Skladno s predpisanim postopkom so bili osnutki območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov, kot tudi izdelana okoljska poročila v novembru in decembru obravnavani in sprejeti na strokovnem svetu Zavoda za gozdove Slovenije in poslana v mnenje na Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje. Po pridobitvi mnenj sledijo usklajevanja s sektorji, ki podajajo mnenje in dopolnitve okoljskih poročil ter načrtov. Po pridobitvi pozitivnih mnenj na izdelane osnutke in okoljsko poročilo bo sledila javna razgrnitev in v času javne razgrnitve tudi javne predstavitve, ki bodo predvidoma potekale v marcu in aprilu.

]]>
Novice
news-832 Thu, 06 Jan 2022 10:25:22 +0100 Obvestilo: 16. licitacija vrednejših sortimentov lesa index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=832&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=cd34c1e2f104fbc2f5ddb5a85b04f512 Licitacija vrednejših sortimentov lesa bo tudi v letu 2022 potekala v Slovenj Gradcu. Lastniki gozdov imajo do 18. januarja čas, da pripeljejo svojo hlodovino, dan odprtih vrat bo v petek, 18. februarja, ogled za kupce pa bo mogoč od 25. januarja 2022 do 4. februarja 2022. Lastniki gozdov lahko dodatne informacije o licitaciji pridobijo na najbližji območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije. Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije obveščajo, da bo letošnja licitacija potekala ob glavni cesti Slovenj Gradec - Podgorje. Lokacija se nahaja v neposredni bližini poslovne enote Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge, Podgorska cesta 97a, 2380 Slovenj Gradec. Dovoz hlodovine se je pričel 3. januarja 2022 in se bo zaključil 18. januarja 2022. Ogled za kupce bo mogoč od 25. januarja do 4. februarja 2022 do 10. ure, ko bo potekalo javno odpiranje ponudb v gostišču Murko. Dan odprtih vrat bo v petek, 18. februarja 2022 (če bodo to dopuščale epidemiološke razmere), ob 9.00 uri pa bo potekala novinarska konferenca v gostišču Murko (Francetova 24, 2380 Slovenj Gradec). Zainteresirani kupci lahko svoje ponudbe oddate v gostišču Murko ali po pošti do 4. februarja 2022 do 10. ure. Katalogi za kupce bodo na voljo v gostišču Murko (Francetova 24, 2380 Slovenj Gradec).

Ves les, ki ga bodo prodajali na licitaciji mora biti posekan na legalen način, s predhodno označenim drevjem za posek ter izdano odločbo Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi poseka izbranih dreves.                    

]]>
Novice
news-826 Thu, 02 Dec 2021 12:47:55 +0100 Monitoring risje populacije s foto-pastmi v Sloveniji se nadaljuje index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=826&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=27a62cba9f6c309f13cfc0605a2f78a1 V Sloveniji smo pričeli že s četrto sezono sistematičnega zbiranja podatkov o risji populaciji s pomočjo foto-pasti. Aktivnost izvaja Zavod za gozdove v okviru projekta LIFE Lynx, v sodelovanju s 51 lovskimi družinami in 6 lovišči s posebnim namenom. Skupaj z lokalnimi lovci smo kamere postavili na več kot 170 lokacijah. Medtem ko smo monitoring s foto-pastmi v Dinaridih nazadnje bistveno nadgradili z razširitvijo na Zahodno visoko kraško območje v sezoni 2019-2020, je novost letos začetek foto-monitoringa na Gorenjskem, kjer se je ustalilo vseh pet doseljenih risov.  Na območju 5 lovskih družin in treh revirjev LPN Triglav Bled, ki leži znotraj Triglavskega narodnega parka, smo postavili skupno 20 lokacij z eno ali dvema kamerama. Glavni cilj letošnjega pilotnega monitoringa na Gorenjskem je predvsem posneti morebitne mladiče, ter začeti pridobivati izkušnje za dolgoročno spremljanje razvoja risje populacije v jugovzhodnih Alpah.

Več informacij: spletna stran projekta LIFE Lynx

 

]]>
Novice
news-822 Mon, 22 Nov 2021 10:06:46 +0100 Začenja se 6. Evropski teden gozdov: "Prihodnost gozdov" index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=822&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=3ac8b2a35895a296565675eb18e654ba Z današnjim dnem se začenja 6. Evropski teden gozdov, ki poteka od 22. od 28. 11. 2021. Prvič smo ga obeleževali leta 2008, ponuja edinstveno priložnost za povečanje prepoznavnosti gozdarskega sektorja in vpliva na vseevropske in svetovne razprave o gozdovih. Teden skupaj organizirata Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) in Gospodarska komisija Združenih narodov za Evropo (UNECE). Tema letošnjega Evropskega tedna gozdov je Prihodnost gozdov. Ob globalni pandemiji, ki je povzročila obsežne motnje v gospodarstvih in družbah, in s pospeševanjem podnebnih sprememb je prihodnost negotova. Gotovo je, da se bodo tudi gozdovi in gozdarstvo v Evropi soočali s številnimi zapletenimi izzivi, med katerimi je tudi krepitev prispevka gozdov k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Nič manj pomembna ni prilagoditev gozdov in gozdno lesne verige strukturnim premikom na svetovni ravni, ki jih vodijo spreminjajoče se povpraševanje po gozdnih proizvodih in spremembe svetovnih gozdnih virov.

Ob evropskem tednu gozdov smo skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Gozdarskim inštitutom Slovenije pripravili sporočilo za javnost na naslednje teme:

  • sprejeti sklepi o novi strategiji EU za gozdove,
  • v Sloveniji potekata intenzivna naravna in umetna obnova gozdov,
  • kljub ujmam so slovenski gozdovi v dobri kondiciji,
  • svetovna podnebna konferenca COP 26 tudi o gozdovih,
  • podpisan dogovor o prenehanju krčenja gozdov do leta 2030.

Več informacij: Sporočilo za javnost: 6. Evropski teden gozdov v znamenju prihodnosti gozdov

Dodatne informacije ter informativna gradiva o Evropskem tednu gozdov ter o gozdovih v Sloveniji najdete v promocijskem filmu in zloženki Gozd in gozdarstvo v Sloveniji, na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije ter na spletni strani Statističnega urada RS.

]]>
Novice
news-820 Fri, 05 Nov 2021 09:22:44 +0100 Podnebne spremembe in svetovna dediščina v Sloveniji index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=820&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=942ad4fb64c65c156b9cb01c2f1fbf66 20. oktobra 2021 je v mestni galeriji Magazin v Idriji potekal posvet o podnebnih spremembah in svetovni dediščini v Sloveniji, ki ga je kot zaključni dogodek letošnjega cikla Odsevov srebrnega časa organiziral Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija. Na posvetu so sodelovali slovenski strokovnjaki s področja kulturne dediščine in podnebnih sprememb, ki so uvodoma predstavili perečo problematiko o negativnem vplivu klimatskih sprememb na stanje ohranjenosti svetovne dediščine v Sloveniji. V nadaljevanju pa so upravljalci svetovne dediščine v Sloveniji predstavili vpliv klimatskih sprememb na spomeniška območja, za katere skrbijo. Na posvetu v Idriji so sodelovali predstavniki vseh spomeniških območij v Sloveniji: Škocjanskih jam, Prazgodovinskih kolišč okoli Alp, kamor sodijo tudi kolišča na Ljubljanskem barju in na Igu, Dediščine živega srebra Almaden in Idrija v Idriji, Starodavni in prvobitni bukovi gozdovi Karpatov in drugih delov Evrope, Pragozda Krokar in gozdnega rezervata Snežnik ter spomeniško območje del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani.

Prispevek o UNESCO bukovih gozdovih v Sloveniji sta pripravila Miha Varga iz centralne enote Zavoda za gozdove Slovenije ter Katarina Groznik-Zeiler iz Ministrstva za okolje in prostor. Prvi je prispevek tudi predstavil na posvetu.

Ob posvetu, ki ga sofinancira Slovenska nacionalna komisija za Unesco, pa je izšla tudi publikacija, v kateri so v pisni obliki združeni prispevki govorcev na posvetu - Podnebne spremembe in svetovna dediščina v Sloveniji. Na posvetu je izšel tudi Katalog likovnih izdelkov UNESCO ASPnet šole, Osnovne šole Sp. Idrija, ki je bil izdan ob priložnostni razstavi.

 

]]>
Novice
news-819 Tue, 26 Oct 2021 11:50:09 +0200 Sejem Narava zdravje 2021 index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=819&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ccd8cd51b3352614ec75f9a14fac6f2a Med 20. in 23. oktobrom 2021 se je Zavod za gozdove Slovenije pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predstavljal na sejmu Narava zdravje, ki tradicionalno poteka v jesenskem času na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Rdečo nit predstavitve na zunanji ploščadi sejma je predstavljala gozdna učna pot oz. razstava »Gozd in gozdarstvo v Sloveniji«, na kateri so lahko obiskovalci dobili informacije o slovenskih gozdovih in gospodarjenju z njimi. Kot vsako leto je bil predstavljen tudi Gozdni bonton, zbirka pravil obnašanja, ki jih moramo upoštevati ob obisku gozda. Obiskovalci so se lahko okrepčali s pečenim kostanjem in si z odgovori na vprašanja o gozdnem bontonu prislužili praktične nagrade Gozdnega sklada. Na stojnici je bilo govora tudi o prilagajanju trajnostnega, sonaravnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdovi na podnebne spremembe. Predstavitev je bila izvedena v okviru mednarodnega projekta LIFE SySTEMiC. Na stojnici so se z barvitimi izdelki – poslikanimi gnezdilnicami za ptice – predstavljali tudi varovanci Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič.

Sejem sta obiskala predstojnika obeh institucij: mag. Janez Logar, v. d. direktorja ZGS, in dr. Jože Podgoršek, Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije. Oba sta poudarila, da je nadaljevanje s sejemskimi aktivnostmi in izobraževanje javnosti o aktualni problematiki v gozdnem prostoru kljub oteženim razmeram izjemnega pomena. V okviru strokovnega programa sejma je dr. Urša Vilhar iz Gozdarskega inštituta Slovenije izvedla predstavitev na temo gozdne pedagogike in predstavila Priročnik za učenje in igro v gozdu, ki je bil na sejmu na voljo zainteresiranim učiteljem in drugim.

Več informacij: https://www.narava-zdravje.si/

]]>
Novice
news-818 Thu, 21 Oct 2021 10:19:26 +0200 Zavod za gozdove Slovenije na otvoritvi razstave Čar lesa v Sevnici index.php?id=190&tx_news_pi1%5Bnews%5D=818&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=51464a9a6ac2644a5a956120f3f5b32f Zavod za gozdove Slovenije se je v torek, 19. 10. 2021, udeležil otvoritve razstave Čar lesa, ki je potekala na Gradu Sevnica. Prireditve v okviru Čara lesa že 13. leto promovirajo in vzpodbujajo rabo lesa ter ozaveščajo potrošnike o trajnostnem pomenu lesnopredelovalne industrije in uporabe lesnih izdelkov. Med uvodnimi pozdravi je udeležence nagovoril Boris Bogovič, vodja Območne enote Brežice Zavoda za gozdove Slovenije, ki je opisal značilnosti gozdov tamkajšnjega območja, ter poudaril pomen gozdno lesne verige za prihodnost lokalnega gospodarstva.

Na tematskem pogovoru na temo Oskrbe lesne industrije s hlodovino je sodeloval mag. Janez Logar, v. d. direktorja Zavoda za gozdove Slovenije, ki je med drugim pohvalil napore zasebnih lastnikov gozdov pri sanaciji naravnih ujm, ki so prizadele slovenske gozdove v preteklih letih. Izjavil je, da je vključenost zasebnih lastnikov gozdov v gozdno lesno verigo ključnega pomena, ter izpostavil pomen aktivnosti za aktivacijo zasebnih lastnikov gozdov.

Promocijska razstava Čar lesa promovira rabo lesa in lesenih izdelkov domačih ter lokalnih proizvajalcev. Obiskovalce, medije, širšo javnost ter mlade pa ozavešča o vseh prednostih lesa. Razstavo ob podpori Direktorata za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter javne agencije SPIRIT organizirajo Društvo za zaščito lesa Slovenije, Biotehniška fakulteta - oddelek za Lesarstvo in Svet za les.

Več informacij: https://carlesa.si/

]]>
Novice