PROGRAM RAZVOJA GOZDOV V SLOVENIJI

 SEZNAM VSEH PRAVNIH AKTOV

Kazalo:

1 UVOD

2 TEMELJNE ZNAČILNOSTI IN POMEMBNEJŠI PROBLEMI SLOVENSKIH
GOZDOV IN GOZDARSTVA
2.1 Rastiščne razmere in funkcije slovenskih gozdov
2.2 Ohranjenost in pestrost gozdov in gozdnate krajine
2.3 Površina, lesna zaloga, prirastek in sečnja
2.4 Struktura ter negovanost in kakovost gozdov
2.5 Struktura uporabe lesa
2.6 Lastniška in posestna struktura gozdov
2.7 Motnje, ki zmanjšujejo biološko in ekološko stabilnost gozdov
2.8 Problem slovenskega Krasa
2.9 Gozdarska stroka in tradicija dela z gozdom

3 DOLGOROČNI CILJI GOSPODARJENJA Z GOZDOVI

4 STRATEGIJA SONARAVNEGA GOSPODARJENJA Z GOZDOVI
4.1 Gozd v prostoru in njegove funkcije ter usklajevanje interesov različnih uporabnikov gozdov
4.2 Gojenje gozdov
4.3 Varstvo gozdov
4.4 Program ohranitve in gospodarjenja z živalskim svetom v gozdnem prostoru
4.5 Varstvo voda v gozdnem prostoru
4.6 Varstvo naravne dediščine
4.7 Načrtovanje gospodarjenja z gozdovi
4.8 Pridobivanje gozdnih dobrin
4.9 Opravljanje del v gozdovih
4.10 Gozdne prometnice
4.11 Trg gozdnih dobrin
4.12 Lastništvo gozdov in povečevanje deleža javnih gozdov
4.13 Gozdno zadružništvo in druge oblike povezovanja lastnikov
4.14 Razvoj kmetij in podeželja
4.15 Javna gozdarska služba
4.16 Inšpekcija v gozdovih in gozdnem prostoru
4.17 Izobraževanje in gozdarski strokovni kadri
4.18 Raziskovalna dejavnost
4.19 Mednarodno sodelovanje
4.20 Financiranje gozdarstva
4.21 Davčna politika

PRILOGA: OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJA GOZDOV V SLOVENIJI

1 ORGANIZACIJSKI TEMELJI

2 MATERIALNI TEMELJI
2.1 Financiranje služb in dejavnosti
2.1.1 Javna gozdarska služba
2.1.2 Razvojno-raziskovalna dejavnost
2.1.3 Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
2.1.4 Semenarska in drevesničarska dejavnost
2.2 Financiranje vlaganj v gozdove
2.3 Sofinanciranje vlaganj v gozdove
2.3.1 Obnova gozdov
2.3.2 Nega gozdov
2.3.3 Varstvo gozdov
2.3.4 Gradnja in vzdrževanje gozdnih cest
2.4 Sumarni pregled potrebnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije za uresničitev programa razvoja gozdov v Sloveniji v primerjavi s porabljenimi v letu 1994

3 IZOBRAŽEVALNI TEMELJI
3.1 Višješolsko, visokošolsko in podiplomsko izobraževanje
3.2 Izobraževanje gozdnih posestnikov

na vrh


1 UVOD

Podlaga za program razvoja gozdov v Sloveniji sta 6. in 7. člen zakona o gozdovih. 7. člen tega zakona med drugim določa, da se s programom razvoja gozdov v Sloveniji določijo nacionalna politika sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, usmeritve za ohranitev in razvoj gozdov ter pogoji za njihovo izkoriščanje oziroma večnamensko rabo. Program razvoja gozdov v Sloveniji, ki je bil objavljen v ur. l. št. 14/96 je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. februarja 1996.

Program temelji tudi na mednarodnih obveznostih naše države, da v skladu z enajstim poglavjem Agende 21, sprejete na Konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju (UNCED) v Riu de Janeiru leta 1992, pripravi nacionalni gozdarski akcijski program za gospodarjenje, ohranitev in trajnostni razvoj gozdov, ki mora biti povezan z drugimi rabami prostora. Poleg tega so v programu upoštevana tudi določila Alpske konvencije, resolucij, sprejetih na ministrskih konferencah o varstvu gozdov v Evropi (Strasbourg 1991, Helsinki 1993) in Konvencije o biološki pestrosti (Rio de Janeiro 1992).

S programom razvoja gozdov v Sloveniji so, ob upoštevanju naravnih zakonitosti gozdnih ekosistemov, javnih interesov, materialnih možnosti države ter potreb in interesov lastnikov gozdov, postavljeni temelji za ohranitev in razvoj vseh gozdov in njihovih funkcij. Z njim je oblikovana strategija razvoja na posameznih področjih gospodarjenja z gozdovi, nakazane pa so tudi strokovne usmeritve pri sodelovanju z dejavnostmi, ki se z gozdarstvom srečujejo v prostoru. Za uresničevanje strategije trajnostnega, sonaravnega ter večnamenskega gospodarjenja z gozdovi in gozdnatim prostorom so določene tudi organizacijske, kadrovske in materialne podlage.

Slovenija je s 53 odstotnim deležem gozdov tretja najbolj gozdnata država v Evropi. Gozd je tako bistvena prvina in sooblikovalec našega okolja, njegov varovalni in socialni pomen za vse ljudi pa postaja čedalje večji. Poleg tega dejstva upošteva program tudi tale splošna izhodišča:

Med temeljne vloge gozda, ki ponazarjajo pomen gozdov pri ohranjanju narave in varovanju našega okolja, prištevamo zlasti:

Gozdovi so za Slovenijo, ki nima veliko drugih naravnih virov, tudi gospodarsko zelo pomembni. Gospodarjenje z gozdovi je ob zagotavljanju ekoloških in socialnih funkcij gozdov usmerjeno v pridelavo kakovostnega lesa, ki je pomembna podlaga za razvoj lesne industrije, prav tako pa je dohodek od lesa pomemben za ohranitev in razvoj hribovskih kmetij in podeželja. Ohranjeni gozdovi omogočajo tudi razvoj turizma in rekreacije, saj je privlačnost ohranjene gozdne krajine ena naših bistvenih primerjalnih prednosti. Zaradi izpolnjevanja gospodarskih in socialnih funkcij gozdov je v nacionalnem interesu tudi dobro vzdrževanje in odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami.

Vse funkcije gozda lahko dobro opravlja samo zdrav, ohranjen in biološko pester gozd. V primerjavi z gozdovi v drugih evropskih državah so slovenski gozdovi bolje ohranjeni in imajo bolj pestro naravno zgradbo. Tako stanje je posledica načrtnega in skrbnega gospodarjenja z gozdovi v preteklosti. Gospodarjenje z gozdovi je sonaravno in temelji na naravnem pomlajevanju ter malopovršinskih in zmernih posegih. S takim načinom dela se je naš gozd posebej v zadnjih desetletjih bistveno okrepil.

Sonaravno gospodarjenje z gozdovi, ki je razvito v Sloveniji in v nekaterih drugih evropskih državah, je ena redkih dejavnosti, ki organsko povezuje ohranjanje narave in gospodarsko dejavnost. Sočasnost in soodvisnost uresničevanja ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij je temeljna značilnost gospodarjenja z gozdovi pri nas. Ohranitev in varstvo gozdov ob hkratnem ekološko obzirnem izkoriščanju in pospeševanju kakovosti vseh funkcij gozda - in ne samo lesa - postaja tudi vsesplošna evropska in svetovna usmeritev.

Javni interes za dobrine gozda in gozdnate krajine nenehno narašča in narekuje takšno gospodarjenje z gozdovi, ki bo omogočalo ohranitev in povečevanje stabilnosti in kakovosti gozdov ter vseh njihovih funkcij ne glede na lastništvo. Sonaravno gospodarjenje z gozdom je dolgoročno v prid tudi zasebnemu (lastniškemu) interesu do gozdov ter ekosocialnemu konceptu razvoja našega kmetijstva. Krepitev ekoloških in socialnih funkcij gozdov praviloma skoraj v ničemer ne omejuje proizvodnje lesa, zahteva pa posebej poglobljeno, načrtno in dolgoročno gospodarjenje z gozdovi.

Ravnanje z večnamenskim gozdom je mnogo bolj zapleteno, kot če nam gre samo za pridelavo lesa. Gozdnogojitveni ukrepi morajo biti premišljeni ter časovno in prostorsko usklajeni, dela pa kakovostno opravljena. Zaradi zagotavljanja ekoloških in socialnih funkcij imajo tudi zasebni gozdovi javni pomen, zato država zanje uveljavlja posebno pravno ureditev (varstvo), financira javno gozdarsko službo in lastnikom tudi prispeva k stroškom gospodarjenja z gozdovi.

na vrh

2 TEMELJNE ZNAČILNOSTI IN POMEMBNEJŠI PROBLEMI SLOVENSKIH GOZDOV IN GOZDARSTVA

2.1 Rastiščne razmere in funkcije slovenskih gozdov

Slovenija leži v pasu zmerno toplega podnebja, kjer so temperaturne in vlažnostne razmere v splošnem ugodne za razvoj gozdov, zaradi njene lege med mediteranskim, alpskim in celinskim prostorom ter zaradi razgibanega reličfa in raznolike geološke podlage pa so rastišča slovenskih gozdov zelo pestra. Veliko gozdnih rastišč je zelo labilnih in ranljivih (več kot 50%), zato je pri večini gozdov poudarjena njihova varovalna vloga, hkrati pa naravne danosti omogočajo tudi pridelavo kakovostnega lesa. Naši gozdovi so čedalje pomembnejši tudi kot nenadomestljiv prostor za rekreacijo in nudijo možnosti za razvoj trajnostnega turizma.

Okvirna (začasna) valorizacija funkcij gozdov v območnih gozdnogospodarskih načrtih kaže, da je ob lesnoproizvodni funkciji, ki je pomembna v skoraj vseh slovenskih gozdovih (razen v ekstremno varovalnih gozdovih na približno 7% površine), na dobri polovici slovenskih gozdov poudarjena vsaj ena od ekoloških ali socialnih funkcij. Upoštevajoč dejstvo, da se funkcije med seboj tudi prekrivajo, so tako nadpovprečno poudarjene varovalna funkcija na 20% površine gozdov, na 16% hidrološka, na 14% dediščinsko-varstvena, na 8% turistična in rekreacijska, druge funkcije (klimatska, zaščitna, estetska, poučna, raziskovalna, biotopska) pa na 20% površine gozdov.

Kar zadeva lesnoproizvodno funkcijo lahko ugotovimo, da še ni dovolj izkoriščena. Prirastoslovne analize namreč kažejo, da povprečna proizvodna sposobnost rastišč slovenskih gozdov dosega vrednost 8,0 m3/ha (Preglednica 1), dejanski tekoči prirastek pa znaša 4,9 m3/ha. Proizvodni potencial slovenskih gozdnih rastišč je torej izkoriščen samo 61 odstotno.

Preglednica 1: Porazdelitev gozdnih rastišč v Sloveniji in njihov lesnoproizvodni potencial (po rastiščnih koeficientih - Rk)
Površina Rk ha %
Vrbovja in jelševja 9.2 7,508 1
Hrastovja in gabrovja 10.5 87,373 8
Hrastovja 5.1 33,769 3
Rastišča termofilnih listavcev 1.0 57,936 5
Borovja 4.2 39,394 4
Bukovja s hrasti 10.2 115,166 11
Bukovja na karbonatu 7.6 286,074 27
Acidofilna bukovja 7.7 179,451 17
Jelovja 12.1 49,228 4
Dinarska jelova bukovja 9.7 163,581 15
Smrekovja 7.7 15,471 1
Visokogorski gozdovi 6.6 41,525 4
Skupaj 8.0 1,076,474 100

 na vrh

2.2 Ohranjenost in pestrost gozdov in gozdnate krajine

Goratost Slovenije, težka prehodnost kraškega sveta in zato velik delež težko dostopnih gozdov so poglavitni vzroki, da je človek na prostoru Slovenije v preteklosti vplival na gozd manj usodno kot v večini srednjeevropskih držav. Gozdovi so zato razmeroma dobro ohranjeni, še posebno kar zadeva pestrost naravne sestave drevesnih vrst in (vertikalno in horizontalno) strukturiranost sestojev. Močneje spremenjenih (zasmrečenih) gozdov je le okrog 15%.

Preglednica 2: Deleži najpomembnejših drevesnih vrst v lesni zalogi slovenskih gozdov
  bukev smreka jelka hrast pl. listavci drugi listavci bor
potencialna vegetacija (%) 58 8 10 8 6 8 2
sedanje
stanje (%)
29 35 11 8 3 7 7

Preglednica 2 opozarja na precejšen odklon dejanske drevesne sestave slovenskih gozdov od naravne, ki je predvsem posledica sajenja smreke v oddaljenejši preteklosti (po vzoru nemške šole gospodarjenja z gozdovi), zlasti na štajerskem in Koroškem, ter sajenja črnega bora in njegovega nadaljnjega razširjanja z lastno semenitvijo na Krasu.

na vrh

2.3 Površina, lesna zaloga, prirastek in sečnja

Preglednica 3: Spreminjanje površine gozdov v Sloveniji v obdobju 1875 - 1990
  1875 1947 1961 1970 1980 1990
Gozdna površina (v 000 ha) 737 879 961 1026 1045 1077
Gozdnatost (v %) 36.4 43.4 47.5 50.7 51.6 53.2

Preglednica 3 kaže, da je površina gozdov v Sloveniji doslej naraščala in je v letu 1990 dosegla 1.077.000 ha ali 53% površine Slovenije, ta delež pa naj v prihodnje ne bi več bistveno naraščal.

Preglednica 4: Gibanje lesne zaloge, prirastka in poseka v obdobju 1947 - 1990
Leto 1947 1956 1961 1970 1980 1990
Lesna zaloga v 000 m3:
iglavci 59,800 63,819 87,263 98,223 104,913 107,860
% 54 55 58 56 54 52
listavci 51,000 51,461 62,784 77,761 89,044 99,392
% 46 45 42 44 46 48
Skupaj 110,800 115,280 150,047 175,984 193,957 207,252
Prirastek v 000 m3:
iglavci 1,500 1,471 1,972 2,373 2,556 2,615
% 2.51 2.30 2.26 2.42 2.44 2.42
listavci 1,214 1,146 1,400 1,810 2,365 2,686
% 2.38 2.23 2.23 2.33 2.66 2.70
Skupaj 2,714 2,617 3,372 4,183 4,921 5,301
Možni posek v 000 m3
iglavci - - - 1,967 2,049 1,732
listavci - - - 1,453 1,531 1,286
Skupaj - - - 3,420 3,581 3,018
Realizacija sečenj v 000 m3
iglavci 1,616 1,661 1,708 1,887 2,054 -
listavci 1,244 1,252 1,179 1,254 1,264 -
Skupaj 2,860 2,913 2,887 3,141 3,318 -
Vir: Statistični letopisi Republike Slovenije

Za leto 1970 so vir podatkov o površini, lesni zalogi in prirastkih gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih območij za obdobje 1971-1980. Vir podatkov o možnem poseku so gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih območij za obdobje 1971-1980, 1981-1990, 1991-2000.

Opomba: Podatki o možnem poseku in realizaciji sečenj, prikazani po posameznih letih, veljajo za obdobje desetih let vnaprej (primer: podatka za leto 1980 predstavljata možni letni posek oziroma letno povprečje realiziranih sečenj za obdobje 1981-1990). Podatki o možnem poseku do leta 1970 na ravni Slovenije niso znani, saj do tedaj še niso bili izdelani gozdnogospodarski načrti za vse gozdove.

Kot je razvidno iz preglednice 4, sta se lesna zaloga in prirastek slovenskih gozdov zaradi smotrnega gospodarjenja z njimi vse do leta 1990 vztrajno povečevala. Lesna zaloga je v letu 1990 dosegla vrednost 194 m3/ha, kar je 80 odstotno povečanje glede na leto 1956 oziroma celo 87% glede na leto 1947. V slabih petih desetletjih gre torej za veliko akumulacijo lesne zaloge v slovenskih gozdovih. V istem obdobju se je tako rekoč podvojil tekoči letni prirastek, ki sedaj znaša 4.9 m3/ha.

na vrh 

2.4 Struktura ter negovanost in kakovost gozdov

Starostna in debelinska struktura slovenskih gozdov še nista optimalni. Tako je 11% mladih sestojev, preveč je odraščajočih sestojev (45%), primanjkuje pa odraslih (23%), predvsem pa starejših (6%) ter prebiralnih sestojev (3%).

V naših gozdovih je prenizek zlasti delež debelega drevja (preglednica 5), ki je nosilec kakovosti in visokega vrednostnega prirastka pa tudi biološke pestrosti in mehanske stabilnosti gozdov. Debelinska struktura drevja je bolj neugodna v zasebnih gozdovih, kar je posledica marsikje pretiranih sečenj v preteklosti, posredno pa tudi zaraščanja opuščenih kmetijskih zemljišč. V biološkem in ekološkem pogledu je ta slabost zasebnih gozdov deloma omiljena spričo dejstva, da so zasebni gozdovi bolj pestro strukturirani.

Preglednica 5: Struktura drevja po debelinskih razredih in lastništvu (stanje l. 1990)
  Iglavci Listavci
Gozdovi 10-30 cm 30-50 cm nad 50 cm 10-30 cm 30-50 cm nad 50 cm
Javni 31 49 20 51 40 9
Zasebni 43 50 7 62 34 4
Skupaj 38 49 13 58 36 6

V Sloveniji imamo zaradi treh desetletij trajajočega, v povprečju dokaj skrbnega negovanja gozdov precej negovanih sestojev, vendar pa je razkorak med dejansko in potencialno kakovostjo sestojev še vedno velik. Negovanost gozdov je slaba zlasti v nižinskem in gričevnatem svetu, kjer je gozdna posest zelo razdrobljena, oziroma v odraščajočih listnatih in mešanih sestojih.

na vrh 

2.5 Struktura uporabe lesa

Struktura porabe lesa iz gozdov, ki jo za obdobje 1981-1990 kaže Preglednica 6, je tesno povezana s prizadevanji za čim boljši izkoristek slovenskih gozdnih rastišč. Pri iglavcih je bila struktura ugodna, pri listavcih pa jo je dolgoročno mogoče izboljšati z nego, zlasti z redčenji, s čimer bi bilo mogoče postopoma povečevati delež kakovostne hlodovine.

Preglednica 6: Struktura uporabe lesa iz slovenskih gozdov v obdobju 1981-1990
  000 m3 %
SKUPAJ NETO (m3) 3,057  
IGLAVCI: 1,822 100
- hlodovina 1,204 66
- les za celulozo 248 14
- les za plošče 30 2
- drug tehnični les 340 18
LISTAVCI: 1,235 100
- hlodovina 416 34
- les za kemično predelavo 58 5
- les za plošče 196 15
- drug tehnični les 86 7
- drva 479 39
Vir: SIS za gozdarstvo

 na vrh

2.6 Lastniška in posestna struktura gozdov

Leta 1990, pred začetkom procesa vračanja nacionaliziranih gozdov, je bilo v Sloveniji 62,4% zasebnih in 37,6% javnih gozdov. Po denacionalizaciji bo predvidoma 80% zasebnih gozdov, okrog 15% državnih gozdov, preostali gozdovi pa bodo v občinski, cerkveni in v zadružni lasti. Povečalo se bo število nekmečkih lastnikov gozdov. Gozdna posest se bo na eni strani še bolj razdrobila, na drugi pa bomo dobili tudi večje in velike zasebne gozdne posesti. Delež gozdov v javni lasti bo po končani denacionalizaciji primerljiv z Norveško in Avstrijo, ki imata v Evropi poleg Portugalske najmanjši delež javnih gozdov.

Preglednica 7: Posestna struktura zasebnih gozdov (stanje l. 1990)
Velikost gozdne posesti Struktura v %
  po številu posestnikov po gozdni površini
do 0.99 ha 54.7   10.0  
1 do 2.99 ha 25.6   20.1  
3 do 4.99 ha 8.3 88.6 13.9 44.0
5 do 9.99 ha 7.2   22.2  
10 do 19.99 ha 3.1 10.3 18.6 40.8
nad 20.00 ha 1.1 1.1 15.2 15.2
Skupaj 100 100 100 100

Razdrobljenost gozdne posesti se ne kaže samo v majhni povprečni zasebni gozdni posesti, ki je z 2,3 ha med najnižjimi v Evropi, ampak tudi v dejstvu, da imajo lastniki gozdov svojo gozdno posest praviloma v več prostorsko ločenih parcelah. Pogosto je neprimerna tudi oblika posesti (npr. zelo dolge in ozke parcele). Po denacionalizaciji se bo povečal delež večjih posesti, razdrobljenost manjših posesti pa se bi utegnila še povečati.

Zelo velika razdrobljenost zasebne gozdne posesti (okrog 300.000 lastnikov) otežuje strokovno delo z zasebnimi gozdovi ter optimalno izrabo lesa in potencialov gozda, vendar pa hkrati pogojuje tudi vrstno in strukturno pestrost zasebnih gozdov. Majhnim gozdnim posestnikom gozd v gospodarskem smislu le malo pomeni in ne kažejo dovolj zanimanja za vzgojo kakovostnih gozdov, poleg tega pa so manjši posestniki v splošnem slabo strokovno usposobljeni za delo v gozdu. Slabost razdrobljene posesti je tudi v tem, da morajo (revirni) gozdarji sodelovati z velikim številom ljudi in da je svetovanje zato manj učinkovito.

na vrh

2.7 Motnje, ki zmanjšujejo biološko in ekološko stabilnost gozdov

Delež sečenj, ki so posledica naravnih motenj in onesnaženosti ozračja je bil v zadnjem desetletju razmeroma velik, v zadnjih letih pa se še povečuje. Tako je v l. 1991 dosegel 25,3%, v letu 1993 pa 31,3%.

Naravne motnje

Stabilnost slovenskih gozdov v zadnjem obdobju zmanjšujejo številne naravne motnje. V zadnjih desetih letih ga je prizadelo kar pet zelo sušnih let (petdesetletne in stoletne suše v letih 1983, 1985, 1987, 1992 in 1993) ter več ujm (vetrolomi, žledolomi). Fiziološka oslabelost iglavcev je omogočila prenamnožitev podlubnikov (gradacija v letih 1992, 1993 in 1994, ki se bo v zmanjšanem obsegu gotovo nadaljevala še leto ali dve). Tako se je za preprečevalne in zatiralne ukrepe v letih 1993 in 1994 porabilo skoraj polovico vseh proračunskih sredstev, namenjenih vlaganju v gozdove.

Onesnaženost ozračja

Onesnaženost zraka izrazito negativno vpliva na zdravstveno stanje oziroma na stabilnost slovenskih gozdov, zato je zmanjšanje onesnaženosti okolja prvi pogoj za uspešno sonaravno gospodarjenje z gozdovi. Negativni učinki onesnaženja so zlasti:

Delež poškodovanega drevja v gozdovih se je v zadnjih letih zaradi ugodnih podnebnih razmer predvsem pri iglavcih nekoliko zmanjšal, vendar pa je poškodovanost gozdov še vedno resen problem.

Preglednica 8: Gibanje deležev (v %) močneje poškodovanega drevja (osutost nad 25%) v obdobju 1987-1993
  1987 1989 1990 1991 1993
Iglavci 43 39 35 31 31
Listavci 9 8 4 6 8
Vse drevesne vrste 24 23 18 16 18

 

Neusklajenost odnosov med rastlinskimi in živalskimi vrstami

Premalo usklajeni odnosi med rastlinskimi in živalskimi vrstami negativno vplivajo na bioekološko stabilnost gozdov in posredno tudi na prirastek lesa. Preštevilna rastlinojeda divjad otežuje obnovo ciljnih drevesnih vrst, ponekod pa je naravna obnova, ki je pogoj za stabilni gozd, skoraj povsem onemogočena. V najtežjem položaju so obsežni jelovo-bukovi gozdovi na visokem krasu, kjer se je jelka v zadnjih desetletjih hitro sušila, naravno obnavljanje pa je že dolgo oteženo. Tudi v območjih z močno zasmrečenimi in zato biološko nestabilnimi gozdovi je preštevilna divjad ena glavnih ovir za povečanje deleža listavcev.

O resni ogroženosti gozdov zaradi neusklajenosti populacij rastlinojede divjadi z njihovim življenjskim okoljem pričajo številne analize objedenosti gozdnega mladja, opravljene po posameznih predelih slovenskih gozdov. Tako je bilo ob popisu leta 1989 na Pohorju poškodovanega 66% gozdnega mladja, na Kočevskem je bilo poškodovano 80% višjega mladja, v roškem predelu novomeškega gozdnogospodarskega območja pa je bila leta 1976 ugotovljena 46 odstotna poškodovanost gozdnega mladja. Na Ljubljanskem vrhu je bila ugotovljena 38 odstotna poškodovanost, pri mladju visokem nad 20 cm pa celo 65 odstotna, v Karavankah pa so zadnje analize pokazale 39 odstotno poškodovanost gozdnega mladja. Na postojnskem gozdnogospodarskem območju, kjer so v vsem obdobju 1977 - 1993 najbolj sistematično spremljali (ne)usklajenost rastlinojede divjadi z okoljem, pomembne analize pa so bile opravljene že v obdobju 1969 - 1976, je popis poškodovanosti mladja na snežniškem območju leta 1977 pokazal 43 odstotno poškodovanost mladja. Po tem letu se je zaradi ustreznih ukrepov v populacijah divjadi in v okolju začelo stanje izboljševati, vendar še vedno ni ugodno.

na vrh

2.8 Problem slovenskega Krasa

Zaradi pretiranih sečenj in paše v preteklosti je Kras postal sinonim ogolele, kamenite pokrajine. Koncem 19. in v začetku 20. stoletja so ogolele površine z velikim uspehom pogozdovali s črnim borom. Pogozdovanje je bilo prekinjeno v obdobju med obema vojnama in ponovno oživljeno po letu 1948. V zadnjih desetletjih se črni bor hitro razširja z lastno semenitvijo, pokrajino pa postopno zarašča tudi avtohtono listnato grmovje in drevje.

Kras je danes že primerno gozdnat (gozda je 47%), na ogozdenih površinah pa bo potreben še dolgotrajen progresiven razvoj gozdne vegetacije. Teža skrbi za gozdove na Krasu se s pogozdovanja prenaša na njihovo ohranitev in nego. Največjo nevarnost za kraške gozdove predstavljajo požari. S povečevanjem deleža avtohtonih listnatih gozdov in zmanjševanjem deleža borovih gozdov naj bi se perspektivno ta nevarnost zmanjševala, vendar bo proces trajal desetletja, v sušnih kraških razmerah pa bo morala biti varstvu pred požari vselej posvečena posebna pozornost.

 na vrh

2.9 Gozdarska stroka in tradicija dela z gozdom

Slovenska gozdarska stroka ima bogato tradicijo in velik mednarodni ugled, ki se je potrdil tudi z organizacijo kongresa IUFRO v Ljubljani leta 1986. Pri gospodarjenju z gozdom že več kot stoletje razvija sonaravne metode dela z gozdom. Tudi gozdarsko šolstvo ima na Slovenskem že več kot stoletno tradicijo. Trenutno je v Sloveniji v gozdarstvu zaposlenih približno 400 diplomiranih inženirjev gozdarstva, približno 45 inženirjev gozdarstva in več kot 600 gozdarskih tehnikov.

Na razvoj gozdov je doslej vplival tudi skrben odnos oziroma ravnanje slovenskega kmeta, ki mu je gozd vselej veliko pomenil, zavedal pa se je tudi pomena njegove varovalne vloge. V zadnjem obdobju je veliko ljudi zapustilo podeželje ali pa si je poiskalo zaposlitev, ki jih je odtujila od zemlje, zato gozda ne doživljajo tako kot kmetje. To dejstvo otežuje delo z zasebnim gozdom in zmanjšuje možnosti za kar najuspešnejše ravnanje z njim.

 na vrh

3 DOLGOROČNI CILJI GOSPODARJENJA Z GOZDOVI

Dolgoročni cilji temeljijo na izhodiščih zakona o gozdovih, ki določa, da se s programom razvoja gozdov v Sloveniji zagotavljajo:

Med dolgoročnimi cilji gospodarjenja z gozdovi so pomembni zlasti naslednji:

1. Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij

Cilj vključuje:

2. Ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v krajini

Cilj vključuje:

3. Ohranitev poseljenosti in kultiviranosti krajine ter izboljševanje kakovosti življenja na podeželju

Cilj vključuje:

na vrh

4 STRATEGIJA SONARAVNEGA GOSPODARJENJA Z GOZDOVI

4.1 Gozd v prostoru in njegove funkcije ter usklajevanje interesov različnih uporabnikov gozdov

Zaradi relativno velikega deleža gozdov v Sloveniji (53%) gozdnatosti ne kaže več načrtno povečevati, pač pa se je treba posvetiti negi obstoječih gozdov in boljšemu izkoriščanju njihovega rastiščnega potenciala (količinsko, predvsem pa kakovostno) ter ohranitvi, oblikovanju in zasnovi posameznih dreves in skupin gozdnega drevja zunaj gozda.

Pri prostorskem načrtovanju je treba v sodelovanju s kmetijstvom strokovno utemeljeno določiti, katere od zaraščajočih se kmetijskih površin je smiselno prepustiti gozdu in katere so perspektivne za kmetijsko rabo. Zagotoviti je treba tudi zelene pasove gozdov okoli naselij in jih zavarovati pred nadaljnjimi spremembami. Zaradi usmerjanja razvoja gozdov v skladu z njihovimi funkcijami je treba za posamezne gozdne predele določiti poudarjenost posameznih funkcij gozdov oziroma potrebnost za razglasitev varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom ter določiti usmeritve za gospodarjenje s krajino nad zgornjo gozdno mejo in za gospodarjenje v manjšinskih ekosistemih (logi, drevje ob vodotokih in podobno). Ugotoviti je treba obstoječe škodljive obremenitve v gozdnem prostoru in načrtovane večje posege vanj.

Usmeritve:

1. Pri usmerjanju razvoja krajine je treba:

2. Pri usmerjanju razvoja gozdov s poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami ter pri usmerjanju njihove sočasne in usklajene rabe je treba:

na vrh

4.2 Gojenje gozdov

Usmerjanje razvoja gozdov mora temeljiti na načelih trajnosti, sonaravnosti in več namenskosti. Takšnemu delu z gozdom ustrezajo malopovršinski sistemi gospodarjenja, ki omogočajo prožno prilagajanje naravnim rastiščnim razmeram in naravnim razvojnim težnjam gozdov. Pri tem je zlasti pomembno ohranjati naravne populacije gozdnega drevja, ohranjati in vzpostavljati naravno pestrost ter krepiti lesno zalogo gozdov, s tem pa tudi njihovo bioekološko in gospodarsko stabilnost. Z nego v vseh razvojnih obdobjih oziroma oblikah gozda je treba pospeševati razvoj vitalnejšega in bolj kakovostnega drevja in tako povečati stabilnost in gospodarsko vrednost gozdov ter hkrati oblikovati gozdove tako, da bodo v danih razmerah optimalno izpolnjevali vse funkcije.

Usmeritve:

Preglednica 9: Letni obseg gojitvenih in varstvenih del predviden z gozdnogospodarskimi načrti je za obdobje 1991-2000
Vrsta dela Enota količina
Umetna obnova ha 1,431
Nega gozdov ha 24,192
Varstvo gozdov:    
- pred divjadjo ha 3,078
- ostalo varstvo dni 19, 209
Preme na degradiranih gozdov:    
- posredna ha 881
- neposredna ha 387

 

Gozdno drevesničarstvo in semenarstvo

Tudi pri sonaravnem gospodarjenju z gozdovi so primeri, ko naravno obnavljanje gozdov ni uspešno ali ni skladno s cilji gospodarjenja z gozdom. Tako je v nekaterih sestojih potrebna tudi obnova s sajenjem, za katero mora biti zagotovljena stalna preskrba s kakovostnimi sadikami različnih vrst in proveničnc. Gozdno drevesničarstvo in semenarstvo je torej pomembna dejavnost gozdarstva, zato mora javna gozdarska služba skrbno spremljati razvoj in delo gozdnih drevesnic oziroma semenarskih obratov ter sodelovati z njimi.

Usmeritve:

 na vrh

4.3 Varstvo gozdov

Pri celovitem varstvu gozdov je pomembna stalna spremljava ogroženosti gozdov in njihove življenjske moči, pri tem pa moramo biti pozorni na naravne vplive in vplive, ki so posledica človekove dejavnosti. Pri varstvu gozdov si je treba poleg zmanjšanja onesnaženosti prizadevati za čim večjo bioekološko stabilnost gozdov oziroma za tako zgradbo in sestavo gozdov, da bodo posledice raznovrstnih, večinoma nepredvidljivih vplivov na gozdove čim manjše.

Ohranjanje in izboljševanje zdravstvenega stanja in vitalnosti gozdov zahteva usklajene ukrepe varstva gozdov, kot so:

Usmeritve za sanacijo poškodovanih in propadajočih gozdov

Uresničevanje ukrepov, s katerimi lahko preprečimo propadanje gozdov, je naloga države, lastnikov gozdov in javne gozdarske službe, ki bo javnost in lastnike gozdov seznanjala s stanjem ogroženosti gozdov z namenom, da se zagotovi dosledno uresničevanje sprejetih pravnih aktov (npr. o zmanjšanju emisij) in opozori na ekološke, socialne in ekonomske posledice propadanja gozdov.

Gozdnogojitveni ukrepi v prizadetih gozdovih morajo biti še posebej domišljeni in podprti s prožnim gozdnogospodarskim načrtovanjem na vseh ravneh. Propadajoče gozdove na posameznih rastiščih je treba uvrstiti v posebne kategorije (gospodarske razrede) in s tem omogočiti uspešnejše spremljanje in usmerjanje njihovega razvoja. Zagotoviti je potrebno pravočasen posek poškodovanega drevja, da se gospodarska škoda čimbolj zmanjša.

V prizadetih gozdovih so ogrožene njihove ekološke, socialne in proizvodne funkcije, zato mora država zagotoviti obnovo poškodovanih gozdov (obvezna izvedba določenih gojitvenih in varstvenih del, materialna, kadrovska in tehnična pomoč lastnikom gozdov). V stresnih razmerah je treba upoštevati tudi:

Močnejša poškodovanost gozdov je poseben problem tudi za trg gozdnih sortimentov, zato mora država v stresnih razmerah večjih razsežnosti pomagati zagotoviti uravnavanje ponudbe gozdnih lesnih sortimentov npr. omejevanje sečnje v nepoškodovanih gozdovih. Gozdarska stroka in država morata nameniti ustrezno pozornost tudi raziskovanju propadanja gozdov. Ker je propadanje gozdov kompleksen problem, ga je treba proučevati z enotnim raziskovalnim projektom.

 na vrh

4.4 Program ohranitve in gospodarjenja z živalskim svetom v gozdnem prostoru

Vrstna pestrost avtohtonih živali je izjemna vrednota, prosto živeče živali pa so pomembno naravno bogastvo Slovenije. Vsaka posamezna populacija prosto živečih živali je enkraten in neponovljiv genski zaklad določenih lastnosti in značilnosti živalske vrste, zato jo je treba ohraniti in obvarovati v njenem življenjskem prostoru, obenem pa zaradi zagotavljanja vitalnosti posameznih prostorsko ločenih populacij omogočiti prehajanje živalim med populacijami. Populacija vsake vrste prosto živeče živali in njen življenjski prostor sta neločljiva celota, zato naj bo tudi njuno obravnavanje celovito. Ohranitev prosto živečih živali je povezana z ohranitvijo njihovega naravnega življenjskega okolja. Usmerjanje razvoja populacij prosto živečih živali je naloga vseh dejavnosti, ki lahko vplivajo neposredno nanje ali na njihovo življenjsko okolje, zato morajo te dejavnosti med seboj tvorno sodelovati.

Ohranitev vseh prosto živečih živalskih vrst in njihovega naravnega življenjskega okolja je zaradi nasprotij interesov v prostoru strokovno zahtevna naloga, ki mora temeljiti na kakovostnem načrtovanju upravljanja s populacijami kot sestavnem delu načrtov za gospodarjenje z gozdovi. Načrti morajo zato obvezovati vse, ki posegajo v naravo. V kulturni krajini so okrnjeni naravni samoregulacijski mehanizmi, s katerimi naravni ekosistemi vzdržujejo dinamična naravna ravnotežja med vsemi svojimi sestavnimi deli, zato je v takih okoliščinah nujno človekovo poseganje v populacije (lov).

Usmeritve:

 na vrh

4.5 Varstvo voda v gozdnem prostoru

Zaradi velike gozdnatosti v Sloveniji, blagodejnega vpliva gozda na vodne razmere in dejstva, da v gozdu izvira večina naših vodotokov, ima gozd izjemno pomembno vlogo pri preskrbi z vodo, pri uravnavanju vodnega odtoka in pri vplivu na vodo kot biotop za številne oblike življenja. V gozdnem prostoru bi se zato javna gozdarska služba v prihodnje morala vključiti v upravljanje in gospodarjenje z vodo kot enakopravni soudeleženec.

Usmeritve:

 na vrh

4.6 Varstvo naravne dediščine

Zaradi ohranjenosti in raznovrstnosti naše gozdove lahko v celoti pojmujemo kot veliko naravno vrednoto, ki je pomembna za slovenski in tudi za širši evropski prostor. S sonaravno usmeritvijo gospodarjenja z gozdovi slovensko gozdarstvo varuje in neguje to pomembno vrednoto in s tem opravlja tudi pomembno kulturno poslanstvo.

V gozdu je veliko redkih ekosistemov in vrst organizmov, ki jih je treba posebej varovati. Gozdarstvo je z oblikovanjem gozdnih rezervatov in varovalnih gozdov ter z izločitvijo posebej pomembnih habitatov za prosto živeče živali že opravilo pomembno nalogo. Ker so gozdarski strokovnjaki dobro ekološko izobraženi in so ustrezno terensko organizirani, je smotrno, da se varstvo naravne dediščine in upravljanje zavarovanih območij v gozdnem prostoru v skladu s strategijo varstva narave v operativnem pogledu zaupa tudi javni gozdarski službi.

Usmeritve:

 na vrh

4.7 Načrtovanje gospodarjenja z gozdovi

Za usmerjanje razvoja gozdov in gozdnega prostora, ki temelji na načelih trajnosti, več namenskosti in sonaravnosti, je potrebno skrbno načrtovanje. To obsega kakovostno analizo stanja ter gozdu in njegovim funkcijam ter potrebam gozdnih posestnikov prilagojene cilje in ukrepe. Načrtovanje mora temeljiti na celostnem in naravi gozda prilagojenem ter prostorsko predstavljivem informacijskem sistemu.

Načrti za gospodarjenje z gozdovi (gozdnogospodarski, gozdno gojitveni in lovsko gojitveni) se morajo med seboj dopolnjevati in morajo tvoriti funkcionalno celoto. Pri izdelavi teh načrtov naj poleg gozdarskih sodelujejo tudi drugi strokovnjaki, v načrtovalni proces pa je treba pritegniti tudi lastnike gozdov. Vsebina prostorskih delov gozdnogospodarskih načrtov mora biti obvezna strokovna podlaga krajinskim načrtom in drugim načrtom s področja urejanja prostora.

Usmeritve:

 na vrh

4.8 Pridobivanje gozdnih dobrin

Načelo trajnostnega gospodarjenja z gozdom zahteva, da hkrati s pridobivanjem dobrin iz gozda skrbimo za njegovo dolgoročno ohranitev. To pomeni, da iz gozda skozi daljše časovno obdobje ne smemo jemati nobene dobrine v večjih količinah, kot je je gozd sposoben obnoviti, z gojitvenimi ukrepi, ki so namenjeni večjemu donosu posamezne dobrine, pa ne smemo zmanjševati biotske pestrosti gozda, njegove življenjske moči ali oslabiti splošno koristnih funkcij gozdov. Med pomembnimi dobrinami, ki jih pridobivamo iz gozda, so poleg lesa predvsem gobe, divjad, plodovi, čebelji izdelki in različna zdravilna zelišča. Les je obnovljiva naravna dobrina in najpomembnejša domača surovina, zato bi morali povečanje proizvodnega in vrednostnega izkoristka gozdnih rastišč razumeti kot pomembno strateško nacionalno nalogo. Prizadevati si moramo tudi za čim boljši izkoristek oziroma ovrednotenje lesa.

Usmeritve:

 

Obseg pridobivanja lesa in trendi krepitve lesno proizvodnega potenciala gozdov

Ob skrbni negi gozda je z gozdnogospodarskimi načrti v obdobju 1991-2000 predviden letni posek 3.018.000 m3 (1.732.000 m3 iglavcev in 1.286.000 m3 listavcev) oziroma v povprečju 2.8 m3 na hektar vseh slovenskih gozdov. Takšna zmerna intenziteta sečenj (66% prirastka pri iglavcih in 50% prirastka pri listavcih) bi se morala nadaljevati tudi vnaprej, to pa bi v obdobju naslednjih tridesetih let omogočilo povečanje lesnih zalog za več kot tretjino (okrog 36%), prirastka pa za četrtino (okrog 26%). Po bilančnih ocenah naj bi se do leta 2020 lesna zaloga dvignila povprečno na 262 m3/ha, letni prirastek pa naj bi dosegal 6.2 m3/ha. Hkrati bi se tako ponovno povečeval tudi največji možni letni posek, ki se je od obdobja 1981-1990 do obdobja 1991-2000 zaradi povečanih ekoloških problemov in pojava t.i. umiranja gozdov precej znižal (za 19%), v treh desetletjih pa naj bi enakomerno narasel na 3.6 m3/ha in leto.Tako bi bila po količini dosežena 84 odstotna izkoriščenost gozdnih rastišč, okrepile pa bi se tudi ekološke funkcije gozdov. Dolgoročni cilj je, da bi bila lesna zaloga slovenskih gozdov v povprečju vsaj za polovico višja od sedanje (optimalna lesna zaloga naj bi dosegla 300 m3/ha), razmerje med iglavci in listavci pa naj bi se še bolj spremenilo v korist listavcev.

Pričakovana sortimentna struktura možnega poseka v obdobju 1991-2000 naj bi se zlasti pri listavcih zaradi potreb po redčenjih spremenila, tako da delež hlodovine listavcev ne bi presegel 30% mase možnega poseka (okrog 340.000 m3). Po predvidevanjih naj bi bila skoraj polovica lesa listavcev porabljena za kurjavo. Ob realizaciji celotnega možnega poseka iglavcev in listavcev naj bi letna količina lesa za energijske namene znašala okrog 1 mio m3 (50% drv ter 50% industrijskih lesnih ostankov listavcev in iglavcev).

Preglednica 10: Prognoza gibanja lesne zaloge, prirastka in možnega poseka
Leto 1990 2000 2010 2020
Lesna zaloga v 000 m3:        
iglavci 107,860 116,690 126,212 136,296
% 52 51 49 48
listavci 99,392 113,392 129,017 145,796
% 48 49 51 52
Skupaj 207,252 230,082 255,229 282,092
Prirastek v 000 m3:        
iglavci 2,615 2,801 2,966 3,135
% 2.42 2.40 2.35 2.30
listavci 2,686 3,005 3,290 3,572
% 2.70 2.65 2.55 2.45
Skupaj 5,301 5,805 6,256 6,707
Možni posek v 000 m3        
iglavci 1,732 1,848 1,958 2,069
listavci 1,286 1,442 1,612 1,786
Skupaj 3,018 3,291 3,570 3,855

Opomba: Povečanje lesne zaloge in prirastka od leta 1947 do 1990 je poleg njunega povečanja na enoto površine tudi posledica povečanja gozdnih površin.

na vrh

4.9 Opravljanje del v gozdovih

Izvedba del mora skrbno slediti ukrepom, ki so določeni z gozdnogojitvenimi načrti in izdanimi odločbami.

Usmeritve:

 na vrh

4.10 Gozdne prometnice

Med gozdnimi prometnicami so vlake namenjene skoraj izključno spravilu lesa, gozdne ceste pa imajo za gospodarjenje z gozdovi širši pomen. Nekatere so namenjene tudi izpolnjevanju turistične, rekreacijske ter drugih socialnih vlog gozdov ali pa povezujejo samotne kmetije in zaselke. Ker so vse gozdne prometnice v gozdnem ekosistemu tujek, jih je treba načrtovati, graditi in vzdrževati zelo skrbno, pri rabi gozdnih cest pa je treba upoštevati tudi življenjski utrip gozda.

Usmeritve:

 na vrh

4.11 Trg gozdnih dobrin

Pri obravnavanju donosov iz gozdov je treba upoštevati vse gozdne dobrine - od lesa in lova do ekoloških in socialnih koristi gozdov. Nihanja na trgu gozdnih dobrin ne bi smela negativno vplivati na gozd. Smotrno je, da pri izbiri drevja upoštevamo tudi povpraševanje po določenih gozdnih lesnih sortimentih, vendar pa mora biti to vselej v mejah, ki zagotavljajo trajnost gozdov in vseh njihovih funkcij. Kakovost in vrednost gozdov v lesno proizvodnem pogledu je mogoče povečati predvsem z redčenji mlajših sestojev, zato je treba ustvariti pogoje za ekonomično izrabo drobnih gozdnih lesnih sortimentov.

Usmeritve:

Za uspešno delovanje trga gozdnih lesnih sortimentov in za preprečevanje njegovih negativnih vplivov na gozd je treba:

 na vrh

4.12 Lastništvo gozdov in povečevanje deleža javnih gozdov

Pri gospodarjenju z gozdovi je treba upoštevati, da obstaja v gozdovih poleg lastninskega tudi javni (ekološki in socialni) interes. Lastnik, ki gospodari s svojim gozdom, mora upoštevati načela sonaravnega gospodarjenja ter z gozdnogospodarskim in gozdnogojitvenim načrtom predvideno največjo dopustno oziroma ekološko še sprejemljivo višino poseka, opraviti pa mora tudi nujna gojitvena in varstvena dela.

Zaradi javnega interesa za ohranitev in razvoj gozdov in njihovih funkcij je država zainteresirana za povečevanje deleža javnih gozdov predvsem tam, kjer so splošno koristne funkcije posebej poudarjene (varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom - gozdni rezervati, gozdovi, ki so razglašeni za naravne znamenitosti, rekreacijski gozdovi v okolici mest, gozdovi v okolici vodnih virov itd.). Država si bo zato prizadevala (morale pa bi si tudi lokalne skupnosti) za postopen odkup teh gozdov, poleg tega pa bo iz prihodkov od gospodarjenja odkupovala tudi druge gozdove, s čimer se bo postopno povečeval delež javnih gozdov. Pri tem pa je tudi pomembno, da ostanejo v zasebni (kmečki) lasti vsi gozdovi, pomembni za ohranitev in razvoj našega podeželja in še posebej hribovskih kmetij.

Usmeritve:

 na vrh

4.13 Gozdno zadružništvo in druge oblike povezovanja lastnikov

Zaradi učinkovitejšega in ekonomičnejšega gospodarjenja z gozdovi na razdrobljeni gozdni posesti je smotrno spodbujati povezovanje zasebnih lastnikov gozdov v zadruge in druge oblike povezovanja.

Lastniki gozdov se povezujejo v gozdne zadruge ali v druge oblike povezovanja predvsem zato, da bi bili uspešnejši pri:

 na vrh

4.14 Razvoj kmetij in podeželja

Pri določanju ciljev in ukrepov za gospodarjenje s kmečkimi gozdovi je treba upoštevati, da je gozd del kmetije, zato moramo na kmetijo gledati celostno in pri tem upoštevati ekološki, socialni in gospodarski vidik ter ji priznati njeno vlogo pri vzdrževanju kulturne krajine. Pri načrtovanju gozdnogojitvenih ukrepov v kmetovem gozdu je treba upoštevati razvojne potrebe kmetije. Zlasti v gorskem svetu, kjer je gozdarstvo večinoma najpomembnejša gospodarska dejavnost kmetije, mora javna gozdarska služba sodelovati tudi pri oblikovanju skupnih razvojnih programov (npr. CRPOV), pri oblikovanju in izvajanju skupnih izobraževalnih programov ter pri oblikovanju skupnega programa graditve in vzdrževanja infrastrukturnih objektov. Ohranjenost in privlačnost naše gozdne krajine ter urejenost kmetij in podeželja so pogoj kakovosti življenja na podeželju ter tudi pomemben sestavni del celovite turistične ponudbe.

Usmeritve:

 na vrh

4.15 Javna gozdarska služba

Velika površina gozdov, njihova velika raznolikost v pogledu rastišč, sestojev in funkcij, velika razdrobljenost gozdne posesti ter dosežena stopnja intenzivnosti gospodarjenja z gozdovi narekujejo stabilno organizacijo strokovnega usmerjanja razvoja gozdov. Razlog za stabilno organizacijo gozdarske strokovne službe je tudi v tem, da lahko le v daljšem časovnem obdobju oblikujemo zdrave, stabilne in kakovostne gozdove. Takšna strokovna služba tudi spremlja in s svetovanjem ter ekonomskimi in pravnimi mehanizmi preprečuje negativne vplive na gozd ter skupaj z inšpekcijsko službo zagotavlja ohranitev in pozitiven razvoj gozdov in njihovih funkcij. Javna gozdarska služba skupaj z lastniki gozdov skrbi za vse gozdove, zaradi njene strokovne usposobljenosti in teritorialne organiziranosti pa je smotrno, da opravlja tudi naloge s področja varstva narave.

Usmeritve:

 na vrh

4.16 Inšpekcija v gozdovih in gozdnem prostoru

Zaradi pretežno svetovalne vloge javne gozdarske službe, ki lastnike gozdov oziroma izvajalce del v gozdovih z nasveti strokovno usmerja k ustreznemu ravnanju z gozdovi, je lahko inšpekcijska služba v primerjavi z javno gozdarsko službo, razmeroma maloštevilna, njeno delo pa se mora prilagoditi sonaravnemu in večnamenskemu konceptu gospodarjenja z gozdovi in spremenjenemu odnosu do lastnine. Z novim zakonom o gozdovih postajajo lastniki gozdov osrednji subjekti inšpekcijske presoje. Zaradi zagotovitve enotne obravnave nedopustnih primerov ravnanja z gozdom mora biti inšpekcijska služba oblikovana celovito in skupaj z inšpekcijo za okolje in prostor nadzirati ves naravni prostor (skupna gozdarska, lovska in ribiška inšpekcija).

Usmeritve:

 na vrh

4.17 Izobraževanje in gozdarski strokovni kadri

Pomen gozdov, zahtevnost celovitega usmerjanja njihovega razvoja in dolgoročnost posledic napačnega ravnanja z njimi zahtevajo široko izobraženega gozdarskega strokovnjaka, primerno izobraženega lastnika gozda in dobro usposobljenega gozdnega delavca. Zato je treba dograditi in razširiti celoten sistem gozdarskega izobraževanja, od programov usposabljanja gozdnih delavcev, izobraževanja lastnikov gozdov, do izpopolnjevanja študijskih programov za gozdarske strokovnjake.

Sonaravni in večnamenski način ravnanja z gozdom zahteva univerzalnega in stalnega strokovnjaka, specialisti pa so mu pri tem v pomoč. Strokovnjak javne gozdarske službe mora biti usposobljen za usmerjanje razvoja celotne gozdnate krajine, za gospodarjenje z ekosistemi nad zgornjo gozdno mejo, za gospodarjenje z divjadjo in drugimi prosto živečimi živalmi, za varstvo naravne dediščine in za upravljanje zavarovanih območij, za revitalizacijo degradiranega sveta, za razvijanje okolju prijaznega turizma in rekreacije na prostem ter za naloge na področju urbanega gozdarstva.

Usmeritve:

 na vrh

4.18 Raziskovalna dejavnost

Raziskovanje gozdov in gospodarjenja z njimi mora temeljiti na enotnem večdisciplinarnem raziskovalnem programu ne glede na vire financiranja, izvajati pa ga morajo za to usposobljene raziskovalne organizacije v povezavi s strokovnjaki v javni gozdarski službi in v gozdarskih izvajalskih podjetjih.

Raziskovalna dejavnost mora biti po eni strani aplikativna, po drugi pa prispevati v svetovno zakladnico znanja (temeljne raziskave). Usmeritev raziskav je določena s ciljnim raziskovalnim programom GOZD, ki zajema zlasti tale področja:

 na vrh

4.19 Mednarodno sodelovanje

Slovensko gozdarstvo se mora kot celota še bolj odpirati v svet ter sodelovati pri skupnem iskanju rešitev gozdarskih problemov in problemov ohranjanja naravnega okolja. Pri tem je bistveno usklajeno sodelovanje državnih organov, Gozdarskega oddelka Biotehniške fakultete, Gozdarskega inštituta Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije.

V okviru mednarodnega sodelovanja bo treba izpolnjevati naloge zlasti na tehle področjih:

 na vrh

4.20 Financiranje gozdarstva

Lastniki gozdov so materialno odgovorni za izvedbo vseh potrebnih del v svojih gozdovih. V gozdovih, ki so v lasti Republike Slovenije, zagotavlja izvedbo vseh del država preko Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Država iz proračuna zagotavlja sredstva za delo javne gozdarske službe, poleg tega pa zaradi skrbi za splošno koristne vloge gozdov zagotavlja tudi povračila za zmanjšanje donosov iz varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom ter prispeva lastnikom gozdov k stroškom gospodarjenja z gozdom.

Država tako financira zlasti dela za preprečitev ali zmanjšanje negativnih motenj v delovanju gozda in dela v varovalnih gozdovih in v hudourniških območjih, sofinancira pa gozdnogojitvena in varstvena dela ter dela za vzdrževanje življenjskega okolja prosto živečih živali, semenarstvo in investicije v gozdne drevesnice, sanacijo gozdov, ko povzročitelj poškodovanosti gozda ni znan, obnovo gozdov na pogoriščih in obnovo gozdov, poškodovanih po naravnih ujmah, redčenje drogovnjakov in premeno v zasebnih gozdovih ter gradnjo in vzdrževanje gozdnih cest. Država financira in sofinancira dela v gozdovih na podlagi gozdnogojitvenih načrtov ali drugih izvedbenih projektov oziroma načrtov v sklopu programa vlaganj v gozdove, ki ga za tekoče leto pripravi Zavod za gozdove Slovenije. Pri sofinanciranju gozdarskih dejavnosti morajo biti upoštevana tale merila oziroma deleži kritja stroškov:

1. vrsta del:

2. funkcije gozdov: če ekološke ali socialne funkcije bistveno vplivajo na način gospodarjenja z gozdom, se sofinanciranje poveča za 10%, če pa določajo način gospodarjenja pa za 20%;

3. velikost zasebne gozdne posesti: do sofinanciranja za gozdnogojitvena in varstvena dela so upravičeni samo lastniki, ki imajo manj kot 100 ha lesno proizvodnih gozdov;

4. socialno-ekonomski položaj lastnikov gozdov: prednost pri pridobivanju sredstev na javnih razpisih imajo lastniki gozdov, ki sta jim kmetijstvo in gozdarstvo glavni dejavnosti preživljanja (kmetje) in lastniki, ki se za izvedbo projekta združijo v večje skupine;

5. težavnost naravnih razmer za kmetijsko in gozdno proizvodnjo: v težavnih naravnih razmerah se lahko sofinanciranje poveča največ za 30%.

Iz opisanih meril in načrtovanih del v gozdnogospodarskih načrtih za obdobje 1991-2000 sledi, da bo za optimalno uresničevanje nalog programa razvoja gozdov potrebno letno zagotoviti 4380 mio. SIT, kar bi po predvidenem proračunu za leto 1995 predstavljalo 0.87 % proračunskih sredstev oziroma 0.204 % bruto domačega proizvoda. Ta delež znaša približno petino vrednosti letno posekanega lesa. Pregled deležev za posamezne sklope del kaže preglednica 11.

Preglednica 11: Potrebni letni obseg finanenih sredstev za optimalno uresničevanje nalog programa razvoja gozdov
NAMEN UPORABE SREDSTEV Optimalni program (leto 2000) (v mio SIT) Delež - % proračuna 1995
Financiranje javne gozdarske službe 2,520 0.501
Sofinanciranje Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za nakup varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom 280 0.056
Sofinanciranje semenarske in drevesničarske dejavnosti 5 0.001
Financiranje odškodnin za zmanjšanje donosov in gozdov s posebnim namenom 35 0.007
Financiranje načrtovanih del v varovalnih gozdovih in hudourniških območjih v zasebnih gozdovih 30 0.006
Financiranje preventivnega varstva gozdov 114 0.023
Sofinanciranje obnove zasebnih gozdov 196 0.039
Sofinanciranje premene zasebnih gozdov 56 0.011
Sofinanciranje obnove gozdov na pogoriščih ter sanacije oziroma obnove poškodovanih gozdov 30 0.006
Sofinanciranje nege zasebnih gozdov 345 0.068
Sofinanciranje nege habitatov prosto živečih živali v zasebnih gozdovih 16 0.003
Sofinanciranje ukrepov za varstvo gozdov pred požari na Krasu 17 0.003
Sofinanciranje varstva zasebnih gozdov in izplačilo odškodnin za škodo, ki jo povzročajo zavarovane živalske vrste 42 0.008
Sofinanciranje gradnje in vzdrževanja gozdnih cest 585 0.116
Sofinanciranje razvojno-raziskovalnega dela 109 0.022
SKUPAJ 4,380 0.870

Opomba: Finančni obseg je podan v cenah za leto 1995, hkrati pa izražen v deležu od proračuna RS predvidenega v letu 1995 v proračunskem memorandumu (503.467 mio SIT).

Predvideni optimalni letni obseg finančnih sredstev naj bi bil uresničen najpozneje v letu 2000. Dinamiko zagotavljanja finančnih sredstev za obdobje do leta 1997 se določi v operativnem programu izvedbe nalog.

 na vrh

4.21 Davčna politika

V zvezi z davčno politiko v gozdarstvu je treba upoštevati, da z njo neposredno vplivamo tudi na položaj oziroma življenje podeželja. Zlasti je to pomembno v hribovitih predelih, kjer je dohodek iz gozda večji od dohodkov iz kmetijskih dejavnosti. Ker imajo gozdovi poleg gospodarske tudi ekološko in socialno vlogo, davčna politika ne sme pojmovati gozda kot zgolj ekonomski objekt.

Usmeritve:

na vrh


PRILOGA:
OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJA GOZDOV V SLOVENIJI

1 ORGANIZACIJSKI TEMELJI

Program razvoja gozdov v Sloveniji temelji na sodelovanju vseh inštitucij s področja gozdarstva in kmetijstva (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavod za gozdove Slovenije, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Gozdarski oddelek Biotehniške fakultete, Gozdarski inštitut Slovenije), posameznih lastnikov gozdov in njihovih organizacij (zadrug, pričakovane kmetijsko-gozdarske zbornice, ipd.), inštitucij s področja varstva narave in okolja ter prostorskega načrtovanja (Ministrstvo za okolje in prostor), gozdarskih podjetij in njihovih združenj ter nevladnih organizacij s področja gozdarstva, lovstva in varstva okolja (Zveza gozdarskih društev Slovenije, Lovska zveza Slovenije, Zveza gobarskih družin, Slovensko ekološko gibanje, ipd.). Gre torej za zelo velik in prepleten sistem organizacij, od katerih je odvisna uspešnost uresničevanja programa, zato ga je mogoče uresničiti samo z njihovim usklajenim delovanjem.

Osrednjo strokovno vlogo pri uresničevanju programa razvoja gozdov ima Zavod za gozdove Slovenije, ki je v sredini leta (1. maja) 1994 pričel s svojim delovanjem. Zavod ima sistemiziranih 824 delovnih mest javne gozdarske službe in 39 na področju lovstva. Poleg centralne enote ima organiziranih 14 območnih in 94 krajevnih enot. V začetni fazi njegovega delovanja (v letu 1994) je bilo na Zavod iz gozdnih gospodarstev prenesenih 755 delavcev javne gozdarske službe in 39 lovcev, kar je predstavljalo 92% sistemiziranega števila.

 na vrh

2 MATERIALNI TEMELJI

2.1 Financiranje služb in dejavnosti

2.1.1 Javna gozdarska služba

Predvidevamo postopno izpopopolnitev sistemiziranih delovnih mest javne gozdarske službe v Zavodu za gozdove Slovenije in sicer v treh letih (do 778 v letu 1995, do 801 v letu 1996 in popolno zasedenost (824) v letu 1997), še posebej ker je predvideno, da bodo Zavodu naložene tudi nove naloge s področja izvajanja operativnega naravovarstva v gozdnem prostoru ter upravljanja zavarovanih območij.

Da bi Zavod lahko opravljal vse z zakonom določene naloge, potrebuje v skladu s pretežno terenskim značajem svoje dejavnosti tudi ustrezen obseg sredstev za pokrivanje materialnih stroškov, zato predvidevamo tudi njihovo postopno rast. V letu 1995 naj bi dosegli 43% bruto osebnih dohodkov (BOD), v letu 1996 naj bi porasli na 47%, v letu 1997 na 50%, dolgoročno pa na 53% BOD. Od teh sredstev morajo biti med drugim namenjena sredstva tudi za lastno izobraževanje in za (gojitveno-ekološko in tehnološko) izobraževanje lastnikov gozdov, za katega je Zavod zadolžen po zakonu. Zavod mora za tovrstno izobraževanje v vsakoletnem programu dela in finančnem načrtu med drugim izdelati tudi program izobraževanja.

Strokovno-razvojne naloge javne gozdarske službe opravlja na podlagi projektov v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije tudi Gozdarski inštitut Slovenije. V treh letih na tem področju ne predvidevamo povečevanja obsega.

Obseg potrebnih finančnih sredstev za javno gozdarsko službo v skladu s predvideno dinamiko kadrovske in materialne krepitve v obdobju 1994 - 1997 je prikazan v naslednji preglednici:

(v mio SIT)
Financiranje javne gozdarske službe 1995 1996 1997 2000
1. Zavod za gozdove Slovenije - skupaj 2200 2320 2435 2480
· plače 1534 1580 1625 1625
· materialni stroški dejavnosti 666 740 810 855
2. Gozdarski inštitut Slovenije 40 40 40 40
Skupaj - 2240 2360 2475 2520
Skupaj - v deležu proračuna RS 0.445% 0.469% 0.492% 0.501

Opomba: Zavod za gozdove Slovenije je pričel s svojim delovanjem 1.5.1994, pred tem pa je bila javna gozdarska služba sofinancirana v sklopu gozdnih gospodarstev. V obdobju maj-november 1994 je tako Zavod porabil 974 MIO SIT finančnih sredstev. Sredstva za december v proračunu leta 1994 niso bila zagotovljena, izplačana pa so bila šele v januarju leta 1995 (iz proračuna leta 1995). Zaradi omenjenih razlogov je bil delež proračunskih sredstev v letu 1994 (0.330 %) precej nižji, kot je predvideno v programu za leto 1995 (0.445%).

 na vrh

2.1.2 Razvojno-raziskovalna dejavnost

V skladu s sprejetim ciljnim raziskovalnim programom GOZD je predvideno okrog 50% sofinanciranje programa s strani Ministrstva za znanost in tehnologijo. Za izvajanje raziskovalnega programa je potrebnih 30 FTE raziskovalcev.

(v mio SIT)
  1995 1996 1997 2000
Sofinanciranje raziskovalno-razvojnega dela 109 109 109 109

 na vrh

2.1.3 Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

Na podlagi programa prednostnega odkupa varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom, ki ga pripravi Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, bo Sklad opravljal prednostni nakup varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom. Sredstva iz proračuna do leta 1997 zagotavljajo letni nakup okrog 1000 ha varovalnih gozdov letno oziroma ustrezno manjši nakup gozdov s posebnim namenom. Povečanje sredstev namenjenih za nakup po letu 1997 je predvideno zaradi predvidene zakonske razglasitve gozdov s posebnim namenom.

(v mio SIT)
  1995 1996 1997 2000
Sofinanciranje Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS 100 100 100 280

 na vrh

2.1.4 Semenarska in drevesničarska dejavnost

Zaradi velikega pomena zagotavljanja kvalitetnega semenja gozdnega drevja ustreznega izvora je potrebno zagotoviti sredstva iz proračuna v predvidenem obsegu. Sredstva bodo namenjena registriranim semenarjem in drevesničarjem v obliki sofinanciranja.

(v mio SIT)
  1995 1996 1997 2000
sofinanciranje semenarske in drevesničarske dejavnosti 5 5 5 5

 na vrh

2.2 Financiranje vlaganj v gozdove

V Sloveniji je okrog 10.300 ha gozdov razglašenih za gozdne rezervate. V postopkih denacionalizacije bo okoli 50% teh gozdov vrnjenih upravičencem. Ker je v teh gozdovih prepovedano vsako gospodarjenje, bo potrebno zaradi tega lastnikom zagotoviti odškodnino na površini okrog 1500 ha letno. Izplačevanje odškodnin se predvideva tudi v drugih gozdovih s posebnim namenom, zato je predvidena postopna rast potrebnih sredstev.

(v mio SIT)
  1995 1996 1997 2000
financiranje odškodnin za zmanjšanje donosov iz gozdov s posebnim namenom 26 30 35 35

Za optimalnejše zagotavljanje varovalnih funkcij v varovalnih gozdovih so potrebni ukrepi, ki zagotavljajo njihovo ekološko in mehansko stabilnost. S predvidenimi sredstvi bi v letu 1997 zagotovili izvedbo potrebnih del na površini 1600 ha. V načrtih za gospodarjenje z gozdovi se predvideva postopno povečevanje obsega teh del, ki so posebej nujna nad objekti javnega pomena (železniške proge, ceste, naselja).

(v mio SIT)
  1995 1996 1997 2000
financiranje načrtovanih del v varovalnih gozdovih in v hudourniških območjih v zasebnih gozdovih 0 10 15 30

Zavod za gozdove Slovenije mora v vseh gozdovih po zakonu zagotoviti izvajanje preprečevalno-zatiralnih ukrepov na področju varstva gozdov. Največ teh ukrepov je potrebnih za preprečevanje širjenja in za zatiranje podlubnikov. Dosedanje ukrepanje na tem področju je bilo uspešno, zato se ne načrtuje povečevanja skupnega obsega potrebnih sredstev. Predvidene spremembe porabe teh sredstev po lastništvu gozdov v naslednjih letih so posledica procesa denacionalizacije.

(v mio SIT)
  1995 1996 1997 2000
financiranje preventivnega varstva gozdov (skupaj) 114 114 114 114
- zasebni gozdovi 55 64 74 82
- gozdovi, ki so lahko predmet denacionalizacije 28 19 9 0
- državni gozdovi 31 31 31 32

 na vrh

2.3 Sofinanciranje vlaganj v gozdove

2.3.1 Obnova gozdov

V obdobju zadnjih štirih let je obnova v zasebnih gozdovih zelo zaostajala za načrtovano, v proračunu pa zanjo doslej tudi ni bilo dovolj sredstev, zato je potrebno precejšnje povečanje njenega obsega. V letu 1997 je predvidena obnova s sajenjem na 760 ha, za kar bo potrebno zagotoviti financiranje 2.660.000 sadik gozdnega drevja, to pa predstavlja 82% optimalnega obsega v letu 2000. V letu 1997 je predvideno s premeno obnoviti tudi 160 ha malodonosnih gozdov. V letu 1995 je treba pričeti s sanacijo večjih požarišč, ki so nastala na Krasu, in zato zagotoviti sredstva za obnovo gozdov na površini 197 ha.

(v mio SIT)
  1995 1996 1997 2000
sofinanciranje obnove zasebnih gozdov 51 106 160 196
sofinanciranje obnove gozdov, ki so lahko predmet denacionalizacije 9 6 3 0
sofinanciranje premene zasebnih gozdov 0 12 24 56
sofinanciranje obnove gozdov na pogoriščih ter sanacije oziroma obnove poškodovanih gozdov 44 38 33 30

 na vrh

2.3.2 Nega gozdov

Obseg nege v zasebnih gozdovih je v prehodnem obdobju zelo zaostajal za dinamiko načrtov gospodarjenja z gozdovi. Tudi razpoložljiva proračunska sredstva so npr. v letu 1994 omogočala sofinanciranje le 39% potrebne nege v zasebnih gozdovih. Ta dejstva zahtevajo že v letu 1995 povečan obseg sofinanciranja, v letu 1997 pa naj bi že dosegli načrtovano letno dinamiko oziroma izvedbo negovalnih del na približno 16000 ha. V skladu z usmeritvami programa razvoja gozdov se načrtuje tudi postopno povečevanje izvajanja del, ki izboljšujejo življenjske razmere za prosto živeče živali, s čimer se povečuje tudi biološka pestrost gozdov.

(v mio SIT)
  1995 1996 1997 2000
sofinanciranje nege zasebnih gozdov 90 170 299 345
sofinanciranje nege gozdov, ki so lahko predmet denacionalizacije 63 42 21 0
nega habitatov prosto živečih živali v zasebnih gozdovih 9 12 15 16

 na vrh

2.3.3 Varstvo gozdov

Za ohranitev in skladen razvoj gozdov je nujno zagotoviti ustrezen obseg sredstev iz proračuna. večina gozdov na Krasu je požarno ogroženih, zato je predvideno redno letno vzdrževanje protipožarnih presek, gradnja in vzdrževanje protipožarnih zidov ter financiranje opazovalnih in protipožarnih straž. Posebna sredstva so v okviru varstva predvidena za sofinanciranje sanacije žarišč podlubnikov, zlasti pa za varovanje gozdnega mladja pred divjadjo predvsem v predelih, kjer kljub usklajenosti divjadi z njenim okoljem ni mogoče zagotoviti naravne obnove gozda. Zaradi potrebe po zagotovitvi naravnega obnavljanja gozdov je predvideno, da se bo obseg sredstev v ta namen postopno povečeval. Po določilih uredbe o zavarovanju ogroženih živalskih vrst je treba v proračunu zagotoviti tudi sredstva za škodo, ki jo povzročajo velike zveri.

(v mio SIT)
  1995 1996 1997 2000
sofinanciranje ukrepov za varstvo gozdov pred požari na Krasu 10 12 15 17
sofinanciranje varstva zasebnih gozdov 25 30 37 37
odškodnine za škodo, ki jo povzročajo zavarovane živalske vrste 5 5 5 5

 na vrh

2.3.4 Gradnja in vzdrževanje gozdnih cest

Ker imajo gozdne ceste po zakonu o gozdovih javni značaj, se njihova gradnja in vzdrževanje sofinancirata. Višina potrebnih sredstev, ki se morajo zagotoviti iz proračuna RS, je neposredno odvisna od višine pristojbin, ki jih po določilih zakona o gozdovih zagotavljajo lastniki gozdov. V Sloveniji je okrog 7000 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih, 3500 km v državnih gozdovih, 1500 km pa v gozdovih, ki so lahko predmet denacionalizacije. Predvidoma bodo lokalne skupnosti prevzele v upravljanje 2000 km vseh gozdnih cest, tako da bo treba iz proračuna zagotoviti sofinanciranje njihovega vzdrževanja na dolžini okoli 10000 km. V prvih letih še ne predvidevamo večjega obsega gradenj, leta 1997 pa se bo iz predvidenih sredstev že lahko zagotovilo sofinanciranje gradnje 116 km gozdnih cest. Predvidena sredstva v letu 2000 omogočajo poleg sofinanciranja vzdrževanja vseh gozdnih cest tudi sofinanciranje letnega obsega gradenj gozdnih cest, ki je predviden z načrti za gospodarjenje z gozdovi.

(v mio SIT)
  1995 1996 1997 2000
sofinanciranje gradnje in vzdrževanja gozdnih cest (skupaj) 310 395 487 585
- zasebni gozdovi 162 208 254 331
- gozdovi, ki so lahko predmet denacionalizacije 63 42 21 0
- državni gozdovi 85 145 212 254

 na vrh

2.4 Sumarni pregled potrebnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije za uresničitev programa razvoja gozdov v Sloveniji v primerjavi s porabljenimi v letu 1994

(v mio SIT)
 

NAMEN UPORABE SREDSTEV

poraba 1994 1995 1996 1997 optimalni program leto 2000
financiranje javne gozdarske službe 1661 2240 2360 2475 2520
sofinanciranje Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za nakup varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom 0 100 100 100 280
sofinanciranje semenarske in drevesničarske dejavnosti 0 5 5 5 5
financiranje odškodnin za zmanjšanje donosov iz gozdov s posebnim namenom 0 26 30 35 35
financiranje načrtovanih del v varovalnih gozdovih in v hudourniških območjih v zasebnih gozdovih 0 0 10 15 30
financiranje preventivnega varstva gozdov (skupaj) 129 114 114 114 114
- zasebni gozdovi 62 55 64 74 82
- gozdovi, ki so lahko predmet denacionalizacije 67 28 19 9 0
- državni gozdovi 0 31 31 31 32
sofinanciranje obnove gozdov (skupaj) 47 60 112 163 196
- zasebni gozdovi 41 51 106 160 196
- gozdovi, ki so lahko predmet denacionalizacije 6 9 6 3 0
sofinanciranje premene zasebnih gozdov 0 0 12 24 56
sofinanciranje obnove gozdov na pogoriščih ter sanacije oziroma obnove poškodovanih gozdov 0 44 38 33 30
sofinanciranje nege gozdov 151 153 212 320 345
- zasebni gozdovi 66 90 170 299 345
- gozdovi, ki so lahko predmet denacionalizacije 85 63 42 21 0
izboljševanja habitatov prosto živečih živali v zasebnih gozdovih 0 9 12 15 16
sofinanciranje ukrepov za varstvo gozdov pred požari na Krasu 0 10 12 15 17
sofinanciranje varstva zasebnih gozdov 26 25 30 37 37
odškodnine za škodo, ki jo povzročajo zavarovane živalske vrste 2 5 5 5 5
sofinanciranje gradnje in vzdrževanja gozdnih cest (skupaj) 169 310 395 487 585
- zasebni gozdovi 109 162 208 254 331
- gozdovi, ki so lahko predmet denacionalizacije 60 63 42 21 0
- državni gozdovi 0 85 145 212 254
sofinanciranje razvojno-raziskovalnega dela 111 109 109 109 109
SKUPAJ 2296 3210 3556 3952 4380
INDEKS REALNE RASTI NA LETO 1995 72 100 111 123 136
INDEKS DOSEGANJA OPTIMALNEGA PROGRAMA 52 73 81 90 100
DELEŽ PRORAČUNA RS 0,456 0,638 0,706 0,785 0,870
DELEŽ V BRUTO DOMAČEM PROIZVODU v % 0,107 0,150 0,166 0,184 0,204

Opomba: Finančni obseg je podan v cenah za leto 1995 (za leto 1994 je bil upoštevan indeks 1.198), hkrati pa izražen v deležu od proračuna RS in v deležu bruto domačega proizvoda, ki sta predvidena v letu 1995 v proračunskem memorandumu (proračun 503.467 mio SIT in BDP 2.142.000 mio SIT). Deleža sta izražena ob predpostavki, da se višina proračuna in bruto domačega proizvoda ne bi spreminjala.

 na vrh

3 IZOBRAŽEVALNI TEMELJI

3.1 Višješolsko, visokošolsko in podiplomsko izobraževanje

Skladno z zahtevanimi vsebinami dela, ki jih na ravni gozdnega revirja določa Zakon o gozdovih je Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za gozdove Slovenije določil, da mora imeti revirni gozdar višješolsko izobrazbo gozdarske smeri. Pravilnik določa prehodno obdobje petih let (do konca leta 1999), ko morajo revirni gozdarji, ki na dan 31.12.1994 niso imeli dopolnjenih 15 let delovnih izkušenj v gozdarstvu, pridobiti zahtevano izobrazbo. Zato je v letu 1994 poleg 90 že vpisanih gozdarskih tehnikov s srednješolsko izobrazbo (pretežno iz Zavoda za gozdove Slovenije) vpisalo izredno (ob delu) višješolski študij še 161 na Zavodu za gozdove zaposlenih gozdarskih tehnikov.

Za nemoteno obnovo strokovnega kadra na 453 sistemiziranih delovnih mestih Zavoda za gozdove Slovenije, za katere je zahtevana višješolska izobrazba, bo potrebno letno izobraziti okrog 15 gozdarskih strokovnjakov z višješolsko oziroma visoko strokovnošolsko izobrazbo. Računajoč tudi gozdarska izvajalska podjetja, kmetijsko-gozdarske zadruge in druge organizacije se predvideva, da bo moralo perspektivno v Sloveniji vsako leto zaključiti višješolski oziroma visoko strokovnošolski študij vsaj 20 - 25 diplomantov.

Z dopolnitvijo visokošolskega študijskega programa v letu 1992 je študijski program razširjen in obravnava večino obnovljivih naravnih virov. V prihodnje bo potrebno študijski program dograditi in posodobiti v skladu s spremenjenimi razmerami v gozdarstvu.

Uspešno izvajanje podiplomskih študijskih programov na gozdarskem oddelku Biotehniške fakultete ostaja nujno za hiter razvoj stroke na vseh področjih gozdarstva tudi v prihodnje. S študijskim letom 1994/95 se vsebine programov bolj prilagajajo željam kandidatov, povečuje se tudi možnost vpisa interdisciplinarnih programov.

Za povečevanje strokovnosti vsega strokovnega osebja, ki neposredno usmerja razvoj slovenskih gozdov, izvaja dela v njih in sodeluje z gozdnimi posestniki ter za tekoč prenos novih spoznanj v delo z gozdom in sodelovanje z gozdnimi posestniki so predvideni strokovni seminarji, ki jih bodo organizirali Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gozdarski oddelek Biotehniške fakultete, Zavod za gozdove Slovenije in drugi.

Pri dviganju strokovne ravni gozdarskih strokovnjakov je treba upoštevati tudi predvideno interno izobraževanje v Zavodu za gozdove Slovenije, za katerega je že pripravljen osnutek programa, ki je zajet v finančnem programu Zavoda za gozdove Slovenije.

 na vrh

3.2 Izobraževanje gozdnih posestnikov

Izobraževanje gozdnih posestnikov bo v organizacijskem in strokovnem pogledu v prvi vrsti naloga Zavoda za gozdove Slovenije in Gozdarske lesarske srednje šole Postojna. Sodelovale pa bodo gozdarske izvajalske organizacije in po potrebi tudi Gozdarski inštitut Slovenije ter gozdarski oddelek Biotehniške fakultete.

Glede na velikost gozdne posesti in pripravljenost za delo v gozdu bodo seminarji za različne skupine gozdnih posestnikov po obsegu in vsebini različni, število organiziranih seminarjev pa se bo v naslednjih treh letih postopno večalo, nato pa bi organiziranje seminarjev ostajalo v prikazanem obsegu. Gozdarsko lesarska srednja šola Postojna ima že oblikovan program poklicnega izobraževanja kmet-gozdar, ki teče že drugo leto in je namenjen predvsem kmetom s pretežno gozdarsko in živinorejsko dejavnostjo.

Izobraževanje lastnikov gozdov je dejavnost javne gozdarske službe, zato sredstva zanj v okviru svojega programa zagotavlja Zavod za gozdove Slovenije, ki bo program izobraževanja usklajeval in pretežno tudi izvajal. V programu je predvidena naslednja dinamika organizacije seminarjev in potrebnih sredstev zanje:

  1995 1996 1997 2000
Število dvodnevnih seminarjev:        
sečnja, spravilo, varno delo (15 - 25 udeležencev) 5 10 15 15
Število enodnevnih seminarjev:        
sečnja, spravilo, varno delo (do 30 udeležencev) 15 30 45 45
nega in varstvo gozdov (do 20 udeležencev) 30 90 90 90
Potrebna sredstva za izvedbo seminarjev (v mio SIT) 10 24 30 30

na vrh