Išči:

Gozdna tehnika

 

Tehnika dela v gozdu zahteva posebno usposobljenost, zato naj se tisti, ki te tehnike niso vešči, tega dela ne lotevajo ampak zanj raje pridobijo profesionalne izvajalce !!

 

Za nasvete naj se obrnejo na najbližje pristojne krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije. 

 

 

Seznam izvajalcev del v gozdovih

Registrirane fizične ali pravne osebe, ki opravljajo storitev izvedbe del v gozdovih (izvajalci) morajo izpolnjevati predpisane pogoje glede ustrezne usposobljenosti in varnostne opreme,  ki  jih  določajo  Pravilnik  o  minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih (Ur. l. RS, št. 35/94 in nasl.) in Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 56/1999 in nasl.) ter Pravilnik o varstvu pri delu v gozdarstvu (Ur. l. RS, št. 15/79 in nasl.).

 

Podrobneje so pogoji za opravljanje del v gozdovih opisani na spletni strani Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje

 

V pomoč lastnikom gozdov pri izbiri izvajalcev del v njihovih gozdovih navajamo seznam registriranih izvajalcev del v gozdovih v Sloveniji, ki so gozdarski inšpekciji predložili ustrezno dokumentacijo in so ob zaključku inšpekcijskega postopka izpolnjevali predpisane pogoje.

 

Gozdarska  inšpekcija v skladu z Zakonom o gozdovih preverja, če izvajalec izpolnjuje  pogoje za opravljanje del v gozdu. V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje teh pogojev, se mu izda odločba o prepovedi opravljanja vseh ali samo nekaterih gozdarskih dejavnosti.

 

Skrbnik obeh seznamov je gozdarska inšpekcija v okviru Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje. Seznami so objavljeni na spletni strani inšpekcije.

 

Seznam podjetij iz tujine, ki lahko opravljajo dela v gozdovih

Ponudniki gozdarskih storitev iz tujine morajo izpolnjevati določene pogoje za delo v Sloveniji. Na podlagi informacij s strani gozdarske inšpekcije pri Inšpektoratu RS za kmetijstvo in okolje morajo  delodajalci iz EU držav, ki želijo opravljati gozdarske storitve v Sloveniji izponjevati naslednje pogoje:  


Pred morebitnim izvajanjem del v RS morajo družbe iz EU držav na Zavodu RS za zaposlovanje vložiti Izjavo o izvajanju storitev na predpisanem obrazcu, fotokopijo pogodbe z naročnikom, fotokopije potnih listov delavcev ter mnenje o nujnosti ukrepanja, predvsem zaradi hitrejšega izdajanja soglasja za izvajanje storitev s s strani Zavoda za zaposlovanje.

 

Delavcem iz drugih EU držav, ki so napoteni na delo v RS, mora delodajalec zagotoviti pravice po predpisih Republike Slovenije in po določbah kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti, ki urejajo delovni čas, odmore in počitke, nočno delo, minimalni letni dopust, plačo, varnost in zdravje pri delu, posebno varstvo delavcev in zagotavljanje enakopravnosti, če je to za delavca ugodneje.
Gozdarski inšpekciji je potrebno dostaviti prevedeno potrdilo, da podjetje izpolnjuje pogoje za delo v gozdu po predpisih njegove domicilne države.

Seznam izvajalcev gozdarskih storitev – podjetja iz držav EU

 

List of forest service providers from foreign countries

Forest service providers from EU counties have to fulfil certain conditions for the provision of services in Slovenia. On the ground of information, provided by Forestry Inspection within Inspectorate of the Republic of Slovenia for Agriculture and the Environment those conditions are:


Before any implementation of services in Republic of Slovenia (RS), foreign company need to file a declaration of the provision of services on the prescribed form of Employment service of Slovenia (ESS), deliver a copy of the contract with the client, photocopies of the passports of workers and opinion on the need for action, mainly due to the rapid issuance of approval for the provision of services by the ESS.

 

For workers from other EU countries, which are posted in the RS, the employer must provide rights under the laws of the RS and the provisions of collective agreements, which regulate working hours, breaks and rest periods, night work, minimum annual leave, salary, security and health at work, the special protection of workers and equal treatment, if it is more favorable to the worker.

 

Before starting work in the RS, you are advised to deliver to forestry inspection the translated certificate that your company meets the conditions for forest work, according to the regulations of your domicile country.

 

More useful information about starting work for foreign operators in RS you can found on English website of ESS:

http://english.ess.gov.si/eures/eures_employers/cross-border_provision_of_services_in_slovenia

 

 

List of forest service providers from foreign countries

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe