Išči:

Gozdne živali in lovstvo

Letni načrti lovsko upravljavskih območij za leto 2017

 

Letni načrti za vseh 15 lovsko upravljavskih območij za leto 2017 so izdelani skladno s Pravilnikom o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Ur.l. RS, št. 91/2010).

 

Letni načrti LUO so v predpisani obliki in vsebini za lovsko upravljavska območja izdelani že triindvajsetič. Temeljijo na obstoječih veljavnih zakonskih (Zakon o divjadi in lovstvu (Ur.l. RS, št. 16/2006, št. 120/2006 Odl.US: U-I-98/04, št. 17/2008, št. 46/14 –  ZON-C) in podzakonskih podlagah ter usmeritvah iz veljavnih območnih načrtov za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo za obdobje 2011-2020.

 

V sodelovanju z lovskimi organizacijami in drugimi souporabniki prostora jih je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, pristojna območna enota, odsek za gozdne živali in lovstvo. Temeljijo na principih kontrolne metode v najširšem smislu - podatkih preteklega upravljanja s populacijami divjadi in njihovim življenjskim okoljem v obdobju 2012 – 2016, s poudarkom na zadnjem letu, ter kazalnikih v populacijah in njihovem okolju. Na podlagi njihove analize so ugotovljena stanja populacij divjadi in njihovega življenjskega okolja, določeni prilagojeni cilji ter ukrepi za njihovo uresničitev v letu 2017. Letni načrti LUO v letu 2017 upoštevajo tudi priporočila Strokovnega sveta ZGS in sklep direktorja ZGS št. 16/2017.

 

Osnutki so bili določeni na Strokovnih svetih OE ZGS, predlogi načrtov pa na Svetih OE ZGS. V vmesni fazi so bile za vse načrte izvedene tudi javne predstavitve načrtov, kjer so se zbirale pripombe zainteresirane in druge javnosti.

 

Letne načrte LUO je s sklepi potrdilo resorno ministrstvo za divjad in lovstvo – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dne 24. 4. 2017 (11 načrtov) in 2. 8. 2017 (4 načrte).

 

I.

Novomeško

II.

Gorenjsko

III.

Kočevsko - Belokranjsko

IV.

Notranjsko

V.

Primorsko

VI.

Pohorsko

VII.

Posavsko

VIII.

Pomursko

IX.

Savinjsko - Kozjansko

X

Slovensko goriško

XI.

Triglavsko

XII.

Zahodno visoko kraško

XIII.

Zasavsko

XIV.

Kamniško - Savinjsko

XV.

Ptujsko - Ormoško

 

 

© 2005-2017 Zavod za gozdove Slovenije, vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe